Vyhláška 50/1978 Sb. a revize elektrického nářadí a spotřebičů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Vzhledem k tomu, že existuje nepřeberné množství nejednotných názorů na tuto problematiku, prosím o vaši odpověď a vysvětlení. Náš zaměstnanec je vyučený elektrikář, má 1 rok praxe, absolvoval zkoušky na § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. Může pro naše potřeby v současné době s touto kvalifikací provádět zkoušky a revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů?

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) v příloze č. 1 zařazuje spotřebiče a elektrické ruční nářadí do zařízení třídy II., skupiny D. Dle této vyhlášky jsou to zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem. V příloze č. 2 vyhlášky je uvedeno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru. Dále je v této příloze vyhlášky uveden druh a rozsah oprávnění. Pro revize spotřebičů a přenosného nářadí je to oprávnění E4A nebo E4B podle druhu objektu (nebezpečí výbuchu). Revizní technik s tímto oprávněním musí mít platné osvědčení příslušného druhu a rozsahu dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 9.

Zkoušky, ověření apod. (mimo revize) na jmenovaných zařízeních smí provádět pracovník znalý a pracovník znalý s vyšší kvalifikací (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění o odborné způsobilosti v elektrotechnice).

Pracovník s oprávněním podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. je pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost, který splňuje kvalifikační požadavky uvedené v § 5, má alespoň nejkratší požadovanou praxi 1 – 2 roky podle druhu zařízení (pro hromosvody je požadována praxe 3 až 6 měsíců).

Autor článku: 

Komentáře

Prosím o opravení názoru

24.12.2013 - 16:13 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Prosím o opravení názoru autora v článku tak, aby reflektoval současný stav minimálních požadavků všech "normativních právních aktů", mezi které patří také stanoviska SÚIP. Doporučuji autorce věnovat více času studiu celého právního pozadí dotazů dříve, než provede obdobou chybu v úsudku způsobem, který mate veřejnost. Pro relevatní úsudek je dobré zažádat si například o stanovisko SUIP tak, jak to musí dělat každý opravdový profesionál v oboru. Opravdu relevantní článek naleznete zde: http://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/sporna-otazka-revizi-elektrospotrebicu-ve-svetle-nove-legislativy/#top3 Pokud budete v budoucnu potřebovat po odborné stránce pomoci, nestyďte se, rádi Vám s čímkoli pomůžeme či poradíme. S úctou Miroslav Valta, Pyrokontrol trading & consulting

Prosím o revizi článku

24.12.2013 - 16:15 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Prosím o opravení názoru autora v článku tak, aby reflektoval současný stav minimálních požadavků všech "normativních právních aktů", mezi které patří také stanoviska SÚIP. Doporučuji autorce věnovat více času studiu celého právního pozadí dotazů dříve, než provede obdobou chybu v úsudku způsobem, který mate veřejnost. Pro relevatní úsudek je dobré zažádat si například o stanovisko SUIP tak, jak to musí dělat každý opravdový profesionál v oboru. Opravdu relevantní článek naleznete zde: http://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/sporna-otazka-revizi-elektrospotrebicu-ve-svetle-nove-legislativy/#top3 Pokud budete v budoucnu potřebovat po odborné stránce pomoci, nestyďte se, rádi Vám s čímkoli pomůžeme či poradíme. S úctou Miroslav Valta, Pyrokontrol trading & consulting

Předpokládal jsem, že se zde

25.12.2013 - 02:11 Tomáš Neugebauer
Předpokládal jsem, že se zde rozpoutá rozsáhlá diskuse nad tímto značně kontroverzním problémem. Je vidět, že vánoční pohoda "vstoupila" i na tento web a našel se pouze jeden reagující. Nyní k problému. Jedná se o problém již několik desetiletí starý, jenž dosud není uspokojivě, tedy jednoznačně, vyřešen. Bohužel nevyřešila jej ani nová právní úprava - vyhláška č. 73/2010 Sb. A tak je nutné vyčkat potřebné právní úpravy nebo rozhodnutí soudu k danému problému. Do té doby se vždy bude pouze jednat o pouhý názor či stanovisko jednotlivce či instituce, nikoliv o závaznou informaci, a to i v případě SÚIP. Existují dva základní postoje k uvedenému problému. Jedním je stanovisko, že revize elektrických spotřebičů a elektrického přenosného nářadí mohou vykonávat pouze revizní technici. Ten zastávají převážně "elektrikáři". Stanovisko, že tyto revize mohou provádět i osoby s kvalifikací podle § 5 až 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. většinou zastávají "bezpečáci". Kolem problému proběhla odborná výměna názorů v letech 2007 až 2008 v důsledku změn obsahu tehdy platných technických norem, která, jak ukázal další vývoj, nebyla podnětem k řešení problému. Jeho prazákladem je nejednoznačný výklad pojmu "vyhrazené elektrické zařízení", resp. zařízení pro odběr elektrické energie. Je elektrický spotřebič zařízením pro odběr elektrické energie, nebo je to zařízení pro její spotřebu, tedy není vyhrazeným elektrickým zařízením? Na tuto otázku navazují další. Např.: Je totožný pojem "revize" použitý v technické normě s pojmem "revize" použitý v právních předpisech. Celý problém má významný ekonomický a personální dopad. V případě, že by bylo jednoznačně stanoveno, že uvedené revize mohou provádět pouze revizní technici, došlo by k velice výraznému zvýšení nákladů u subjektů provozujících tato zařízení. Přihlédneme-li k lhůtám provádění těchto revizí uvedených v technické normě, lze oprávněně vyslovit obavu, že v České republice nemusí být dostatečný počet revizních techniků k řádnému plnění lhůt. Na závěr chci uvést, že na přednesený dotaz není v současné době bohužel možné poskytnout jednoznačnou odpověď. Je možné pouze vyslovit svůj názor a ten podepřít některými argumenty, případně odkázat na praxi, tzn., na provádění osobami s § 5 až 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

RE: Tomáš Neugebauer

25.12.2013 - 17:14 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký vánoční čas i Vám, pane kolego, co se týče stuktury Vašeho názoru, není jí v podstatě co vytknout až na závěr. Myslím tím jednoznačnou odpověď na dotaz: "Může pro potřeby firem v současné době zaměstnanec s kvalifikací dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb., provádět zkoušky a revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů? Tou jednoznačnou odpovědí je, za ctění právního řádu ČR pouze odpověď "ANO", protože máte na straně této odpovědi stanovisko SUIP, které je při absenci platné judikatury, tím nejrelevantnějším argumentem, který nemůže zpochybnit nikdo jiný, než soud, jak jste správně uvedl. Nicméně není nutné mást veřejnost v tomto relativně jednoduchém problému (jednoduchém v konsekvenci s existencí platného stanoviska kontrolního orgánu na rozdíl od jiných, dosud neklasifikovaných problémů). Pokuste se na věc podívat z úhlu soudního znalce, který bude vypracovávat znalecký posudek pro rozhodnutí soudu. Z tohoto úhlu pohledu není možné označit jakéhokoli provozovatele jako přestupníka za nesplnění povinností dle §4 zákona č. 309/2006 Sb., protože "v dobré víře", na základě všech relevantních podkladů se rozhodl ve smyslu stanoviska SUIP (http://www.ces-cz.eu/cz/revize-elektrospotrebicu-prenosne-el-spotrebice-a-naradi-E4A-suip-mpo/detail/vyjadreni-generalniho-inspektora-suip-mgr-hahna-revize-prenosnych-el-spotrebicu-a-naradi.html), tedy nejvyššího státního kontrolního úřadu v této oblasti (na základě zákona č. 251/2005 Sb. - viz. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251), plnit povinnosti dané minimální normovou hodnotou ČSN 33 1600 ed.2., vlastním zaměstnacem s platným §6 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Další nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů pro pověření zaměstnance tímto specifickým pracovním úkonem je splnění odstavce (2) §103 zákoníku práce: "(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování." Závěr: Pokud zaměstnavatel prokazatelně proškolí vlastního zaměstnance s platným osvědčením dle §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., k provádění revizí dle ČSN 33 1600 ed. 2 a soustavně bude vyžadovat a kontrolovat dodržování jejích ustanovení, například odborně způsobilou osobou v prevenci rizik nebo revizním technikem VEZ dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., není možné po něm taxativně vymáhat pokutu od OIP nebo aplikovat krácení pojistného plnění likvidátory pojišťoven, kteří se mohou jako zástupci dotčené osoby obrátit na soud pro přezkoumání plnění zákonných povinností (na základě klauzule o "splnění všech legislativních a normových požadavků" v pojistné smlouvě). Z tohoto důvodu jsem také upozornil autorku článku na její chybné stanovisko, které může mást veřejnost. Přeji krásný zbytek svátků vánočních všem lidem dobré vůle. Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA junior expert znalecké kanceláře PYROKONTROL www.pyrokontrol.cz

RE: Tomáš Neugebauer

25.12.2013 - 20:31 Tomáš Neugebauer
Bohužel, jak již jsem uvedl ve svém předcházejícím příspěvku, není jednoznačnou odpovědí "ANO". Právě při dodržení ctění právního řádu ČR je situace zcela nepřehledná a jednoznačné stanovisko nejasné. Při svých závěrech přeceňujete význam vyjádření SÚIPu. Toto vyjádření má z právního hlediska stejnou hodnotu jako vyjádření Vaše nebo mé. Je pravdou, že vzhledem k prestiži tohoto úřadu mnozí dají přednost jeho tzv. stanovisku před naším. To však nic nemění na tom, že tzv. stanoviska SÚIP jsou pouhým jeho názorem, resp. postojem k danému problému (nebudou pokutovat), nikoliv závazným stanoviskem pro další subjekty (aby SÚIP mohl vydávat stanoviska, bylo by nutné změnit právní předpis). Vzhledem k tomu, že žádný právní ani ostatní předpis k zajištění BOZP jednoznačně neřeší uvedený problém, resp. z něj nevyplývá jednoznačné řešení, a že není k tomuto problému žádné soudní rozhodnutí, nelze zaujmout jednoznačné stanovisko a názor pí Ivany Blažkové, jakož i naše zcela protichůdné názory jsou zcela oprávněné (jedná se o naše postoje k danému problému). Je otázkou, v případě soudního projednávání, s kterým postojem by byl k projednání přizván soudní znalec a zda by soud jeho stanovisko přijal. Vím o soudních znalcích, kteří zastávají názor, že revize elektrických spotřebičů musí provádět revizní technik (ve svém stanovisku nejsou vázáni názorem SÚIPu).

RE: Tomáš Neugebauer

25.12.2013 - 21:25 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane Neugebauere, bohužel, Vaše nebo mé stanovisko nemá stejnou relevanci, jako stanovisko SUIP a to z jednoho prostého důvodu. 1) STANOVISKO GI SUIP JE ZÁVAZNÉ PRO VŠECHNY INSPEKTORY OIP VE SMYSLU §4 Z.Č. 251/2005 Sb. 2) STANOVISKA GI SUIP SPOLUVYTVÁŘÍ PRÁVNÍ RELEVANCI SPORNÝCH USTANOVENÍ VE SMYSLU VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA. 3) V POSTAVENÍ SUIP NEJDE O PRESTIŽ, ALE O ZÁKON Č. 251/2005 Sb. !!!! Z Vašeho stanoviska je patrna malá nebo žádná zkušenost s tím, jak to vlastně u soudů chodí. Měl jsem tu čest se několika sporů jako přizvaný expert k posudkům aktivně účastnit a soud bere v úvahu podle svého právního názoru argumentačně nejlépe podložený znalecký posudek. A fakt, že na jedné straně je závazné stanovisko SUIP je pro rozhodnutí soudů podstatné stejně tak, jako kvalitní posudek soudního znalce. Jde potom o bitvu soudních znalců v případě, kde bude žalující strana (zřejmě pojišťovna) muset unést důkazní břemeno ke konkrétnímu obvinění, tzv. "petitu žaloby", ke kterému bude místně příslušný soud dávat rozsudek. Unést důkazní břemeno v případě tak sporném, jaký je tento je prakticky nemožné, protože by soudní znalec žalující strany musel prokázat, že zaměstnavatel viz. výše porušil konkrétní ustanovení konkrétního zákona. Proti tomuto soudnímu znalci bude další soudní znalec, který má na své straně "trumf" v podobě stanoviska SUIP. Jediná možnost jak toto stanovisko "shodit" je zpochybnit pravomoc SUIP a celého zavedeného systému ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., což žádný soudný soudní znalec nikdy neudělá, pokud by se nechtěl naprosto znemožnit. Pokud ano, znemožní se, ale každému co jeho jest. Nejde totiž o to, zda je revize revizí nebo zda je spotřebič VEZ, ale o to, zda obviněný naplnil žalobní petit. Na jeho straně bude vždy stát "dobrá víra", právě díky stanovisku SUIP, takže je nepravděpodobné, stejně jako že do Vás udeří blesk, že soud jeho dobrou víru zpochybní a vydá toto převratné rozhodnutí. Pokud by to bylo tak snadné, jistě by toho již některá z pojišťoven využila v soudním sporu pro snížení pojistného plnění!!!! Máte takové rozhodnutí soudu v ruce nebo víte o nějakém takovém soudním sporu? Já ne. Závěr: V současném právním stavu je odpovědí na položenou otázku "ANO" tak, jak jsem uvedl, protože nejednoznačnost právního předpisu je vždy vykládána ku prospěchu obžalovaného, na jehož straně je i výše uvedené stanovisko SUIP!!! Pokud by měla být odpověď na otázku "NE", musí být provedena patřičná úprava na straně právních předpisů, tedy NPA (normativních právních aktů) tak, aby tuto spornou otázku, trvající od roku 2007, definitivně vyřešila. Tím se však změní právní pozadí celé otázky a jsme u coby kdyby. Proto trvám na změně znění článku autorky tak, aby reflektovalo stávající právní stav věcí!!! Pane Neugebauere, nepleťte veřejnosti hlavu nepravděpodobnými scénáři, že je možné, aby soud rozhodl tak či onak, když nemáte ani tušení, jak to u soudů vlastně chodí, protože tyto amatérské způsoby výkladu práva zanášejí do oboru BOZP jen chaos a zmatek, což není ku prospěchu nikoho, kromě Vašeho pochybného zviditelnění se. Vy nejste soudce ani soudní znalec a to, že jich "pár znáte" z Vás odborníka nedělá!!!! Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA junior expert znalecké kanceláře PYROKONTROL www.pyrokontrol.cz

RE: Tomáš Neugebauer

25.12.2013 - 22:48 Tomáš Neugebauer
Já vám neberu váš názor. Pravda však není tak jednoznačná, jak ji zde uvádíte. A obviňovat mne z pletení hlavy veřejnosti je opravdu silná káva, když jsem pouze popsal skutečný stav, tedy oba dnes "platné" přístupy k danému problému. Já osobně zastávám stejné stanovisko jako vy, avšak na rozdíl od vás jsem schopen připustit jeho nejednoznačnost, což vy nejste. Tvrdit, že odpověď musí být jednoznačně ano, je právě matením veřejnosti, z kterého mne vy obviňujete. Co se týče zviditelnění, tak to spíše pasuje opět na vás, neboť Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA atd. pod každým příspěvkem hovoří samo za sebe. Jsou však Vánoce a tak bychom neměli jitřit atmosféru a uzavřít to tím, že problém nemá zcela jednoznačné řešení a v důsledku toho existují dva diametrálně rozdílné pohledy na věc.

RE: Tomáš Neugebauer

25.12.2013 - 23:10 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane Neugebauere, pravda je věcí relativní a ta Vaše pravda není pravdou pro každého, kdo do problematiky vidí. Pokud jste se urazil, trochu mne to mrzí, ale ne natolik, abych svůj výrok o "pletení hlav veřejnosti" zmírnil. Nejednoznačnost je podstatou problému, proto vydal SUIP stanovisko, které Vy zpochybňujete tím, že jej degradujete na stanovisko běžných občanů jako jste Vy nebo já. Jde o stanovisko úřadu a v tom je Váš omyl, na kterém si trvám. Opět pletete páté přes deváté a tragédií našeho oboru je to, že se díky opravdu velice nízkým požadavkům zákona č. 309/2006 Sb., může považovat za odborníka téměř každý, což jste Vy svými názory v předchozím komentáři prokázal. Své tituly a působiště jsem si dovolil uvést jako podklad pro relevanci mých názorů, protože pro mě vždy bylo, je a bude vzdělání životní cestou. Nedovolil bych si napsat takovou hloupost, že můj názor je na stejné právní úrovni jako názor SUIP, protože to prostě není pravda, pane Neugebauere. A v tomto rozhodně matete veřejnost. Odpověď na otázku v článku je tedy "ANO" s tím, že pravděpodobnost toho, že bude odpověď zvrácena na "NE" je mizivě malá. To je podstata problému. To co jste napsal Vy není jasný názor, ale vágní popsání sporu, který tu byl do vydání stanoviska SUIP, kterým se každý skutečný odborník v oboru prostě řídit musí, byť se mu nelíbí. Nejde o to, zda jste "elektrikář", "bezpečák" nebo "revizák", ale jde o to, zda cituji dotaz: "Může pro naše potřeby v současné době s touto kvalifikací provádět zkoušky a revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů?". Pokud odpovíte tak, jak jste odpověděl, je to odpověď neodpověď někoho, kdo se chce pouze za každou cenu zviditelnit na úkor relevance a obsahu odpovědi. Čas vánoční Vám ani mě nezabránil v odpovědi pod tímto článkem, protože evidentně nemáme ani jeden z nás nic lepšího na práci, pane "kolego". Debata s Vámi postrádá hlubšího smyslu, protože si budete stále opakovat to své a na to nemám chuť ani energii. Raději se budu věnovat užitečnější práci pro obor, kterému obětuji veškerý čas a na kterém mi opravdu záleží, protože je to má "srdeční záležitost". M.V.

RE: Tomáš Neugebauer

26.12.2013 - 00:59 Tomáš Neugebauer
Pane Valto, nevidím důvod, proč bych se měl urazit. Plně s vámi souhlasím, že pravda je věcí relativní, a že nejednoznačnost je podstatou problému. Je smutné, že jste nepochopil, že já mám na problém stejný názor jako vy, avšak na rozdíl od vás díky nejednoznačnosti uznávám i existenci jiného názoru, což vy velice důrazně odmítáte - viz váš první příspěvek. Ve svých příspěvcích jsem popisoval současný stav, který, jak sám přiznáváte, je nejednoznačný, tedy není možné na něj dát jednoznačnou odpověď, jak uvádíte vy (to by byl rozpor). SÚIP opravdu není oprávněn vydávat závazná stanoviska k otázkám, které nejsou dostatečně upraveny v právních předpisech (pokus, aby mohl vydávat alespoň metodické pokyny byl učiněn, však bez úspěchu). Z tohoto pohledu je jeho názor na problém z právního hlediska srovnatelný s našim - je právně nezávazný. Jak již jsem však uvedl, díky jeho vyšší autoritě, než má náš názor, bude k němu spíše přihlédnuto. Nic víc, nic míň.

RE: Tomáš Neugebauer

26.12.2013 - 02:36 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Pane Neugebauere, ano, odmítám jiný názor pokud vím, že je špatný. Takový jsem a jiný ani být neumím. Když vím, že mám pravdu, tak rozhodně nikomu neustoupím pokud mne nepřesvědčí, že se mýlím a Vy jste mě svými argumenty přesvědčit o tom, že se mýlím nedokázal. To je rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem. Alespoň z mého úhlu pohledu. Stanovisko generálního inspektora SUIP je závazné pro všechny inspektory OIP a nikdo proti němu nepůjde a žádný z nich tazateli pokutu za to, že bude dělat revize vlastním elektrikářem dát nemůže. V tom je velký rozdíl mezi mým nebo Vaším názorem a stanoviskem generálního inspektora. Takže pravdu skutečně nemáte pane Neugebauere. Právní závaznost stanoviska GI SUIP tu existuje a jde jen o to, jak se s tím kdo dokáže srovnat. V našem oboru jsou různé zájmové skupiny a ty se mezi sebou navzájem přetlačují ne kvůli pravdě, ale kvůli penězům a Vy jste naletěl na argumentaci lobby revizních techniků, byť tvrdíte že se mnou souhlasíte, protože nejste ochoten uznat právní relevanci stanoviska GI SUIP ve smyslu §4 z.č. 251/2005 Sb. Vše je třeba brát v kontextu a ne si pouze "vyzobávat" to, co se mi hodí. Proto je jediná správná odpověď na dotaz tazatele "ANO", jak jsem již několikrát uvedl. Z mého úhlu pohledu se zkrátka mýlíte a odmítáte to byť jen připustit a jak jsem uvedl v mém předchozím komentáři, mám lepší věci na práci než mrhat čas ve zbytečné diskusi s laiky. S pozdravem M.V.

RE: Tomáš Neugebauer

26.12.2013 - 11:52 Tomáš Neugebauer
Pane Valto, doporučuji vám nejdříve si dobře přečíst mé příspěvky a nepodsouvat mi to, co jsem nikdy nenepsal. Celá léta tvrdím, že revize elektrických spotřebičů může dělat i osoba s kvalifikací § 5 až 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Vzhledem k tomu, že pro toto tvrzení neexistuje jednoznačná právní podpora, jsem ochoten připustit publikování i opačného názoru - viz můj první příspěvek - a tím i odmítnout kategorický požadavek, tj. vaše ANO. To vy nejste ochoten - viz váš dosti důrazný první příspěvek. Nikdy jsem netvrdil, že stanovisko generálního inspektora SÚIPu není závazné pro inspektory. Naopak ve svém příspěvku jsem uvedl, že pokuta od OIP nehrozí. Tak mi to, prosím, nepodsouvejte. V tomto názoru jsme jednotní, nikoliv, jak uvádíte vy v rozporu. To ale však neznamená, že toto stanovisko je obecně právně závazné, tzn., že se jím musí řídit např. zaměstnavatelé. To je podstatný rozdíl! Proti lobby elektrikářů jsem mnohokrát vystupoval, takže je úsměvné vaše obvinění, že jsem jim naletěl. A ještě jedna připomínka: § 4 zákona č. 251/2005 Sb. NEŘEŠÍ právní závaznost stanoviska SÚIPu výkladu jednotlivých, např. sporných, ustanovení právních předpisů. Já k problému, jehož řešení je nejednoznačné, přistupuji tak, aby si každý mohl rozhodnout, resp. vybrat své řešení (popisuji celkovou situaci). Vy však k jeho řešení přistupujete direktivně a určujete, jak má být řešena, přestože pro jednotný postup neexistuje obecná podpora. To já považuji za matení veřejnosti.

Komentář

26.12.2013 - 10:26 Josef Drtikol
Odborně zajímavá diskuze, která mě ujistila, že toto fórum, má ještě smysl číst, protože tazatel nakonec odpověď na svou otázku dostal. Osobně taky zastávám názor, že revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí nemusí dělat revizní technik. Já nejsem tak chytrý a zkušený jako oba pánové, a proto se raději ptám než odpovídám. V tomto příspěvku bych se rád zeptal, na něco z diskuze, nejraději obou nebo někoho dalšího: "Je elektrický spotřebič zařízením pro odběr elektrické energie, nebo je to zařízení pro její spotřebu?" Dále prosím, znovu pana Ing. Bc. Miroslava VALTU, MBA juniora experta znalecké kanceláře PYROKONTROL o vyjádření ke komentářům ke článku jehož je spoluautorem. "Prevence rizik - provádění kontrol technického stavu technických zařízení. " Vidím z jeho dnešního příspěvku, že něco podobné chce po autorce. Já s touto praxí souhlasím. Běžně by mělo být zvykem, že autor by měl diskutovat, vysvětlovat, zaujímat stanovisko a případně připustit jiný názor nebo, že se mýlil. Vždyť to není žádná ostuda. Co však ostudou je, tak to na veřejném fóru napadat diskutující pro jejich názory nebo pro cokoliv jiného. To BOZP rozhodně nepomůže, protože spousta dalších, jejichž názory by se tu mohly objevit do takovéto diskuze nepůjde. Téměř slovy Járy Cimmermana "...., až budu příště požádán, abych se něčeho podobného zúčastnil, tak se vám na to vyseru." Protože, proč by se měli nechat napadat a zostouzet? Asi i proto je tu tak málo diskutujících :-(. Všem hezké svátky a úspěšný nový rok. J.Drtikol

Re: Komentář

26.12.2013 - 12:08 Tomáš Neugebauer
Vážený pane Drtikole, děkuji vám za vaši podporu. Nyní k vašemu dotazu, zda elektrický spotřebič je zařízením pro odběr elektrické energie, nebo je to zařízení pro její spotřebu. Jak již jsem uvedl ve svém příspěvku, jedná se o základní problém. Podle mého názoru se o zařízení pro odběr elektrické energie nejedná, a proto se nejedná o vyhrazené elektrické zařízení, a proto na něj nelze uplatnit ustanovení vyhlášky č. 73/2010 Sb., a proto revizi ve smyslu ČSN 33 1600:2009 ed. 2 může vykonávat i osoba s kvalifikací podle § 5 až 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Avšak někteří, většinou elektrikáři, tvrdí, že se jedná o zařízení k odběru. To by však znamenalo, že by se jednalo o vyhrazené elektrické zařízení. Pak by revize mohli provádět pouze revizní technici. Kde je pravda? Přeji příjemné prožití zbytku vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.

Re: Komentář

27.12.2013 - 13:43 Josef Drtikol
Pane Neugebauere, děkuji za odpověď i za přání. I já vám přeji vše nejlepší, hodně zdraví a výdrž v diskuzích. Ps: Nic si nedělejte z výpadů oponentů, které nesouvisí s problémem. Někteří stále neumíme napadat a někdy možná jen pochopit jiný názor a tak napadáme lidi co s tím názorem přijdou. Klika je, že dnes nás snad neupálí :-), jak tomu bylo ve středověku.

Re: Komentář

28.12.2013 - 00:16 Tomáš Neugebauer
Pane Drtikole, z výpadů p. Valty si nic nedělám. Každý jsme postižený svým vzděláním a on studoval vojenskou školu.

Re: Komentář

26.12.2013 - 13:09 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Vážený pane Drtikole, děkuji za Váš názor, který plně respektuji. I podle mého názoru by se měl autor veřejně publikovaného článku vyjádřit k diskusi pod svým článkem, pokud o jeho publikaci ví. Článek (http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/prevence_rizik131018.html) si BOZPinfo "vypůjčilo" ze sborníku konference "DEKONTAM 2013", což je faktický rozdíl od přímo publikovaného autorského článku jen pro tento server. O existenci diskuse pod tímto článkem jsem neměl do této chvíle tušení a nikde v mailech nemám naše svolení k publikaci tohoto článku. Takže kdybych věděl, reagoval bych. Máte pravdu, že odborně diskutujících na serveru je pomálu právě kvůli tomu, že většině odborníků to prostě nestojí za to, se dohadovat se za každou cenu s antagonistickým postojem a tím si dokazovat správnost svého názoru. Já o správnosti svého názoru nepochybuji a do budoucna se rohodně vyvaruji účasti v diskusích na BOZPinfo a to právě kvůli výše uvedenému. Smutnou realitou je, že v oboru BOZP působí jen velice málo vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří musí "strpět" narážky právě toho typu, které jste se dopustil Vy. Jde o úroveň celého oboru, která je proklatě nízko a to je věc, která mne velice mrzí a hodlám s ní také něco dělat. To něco ale nebude na diskusích, ale v legislativní radě vlády. Vše chce svůj čas a ten nehodlám nadále mrhat zde. Pokud výraz "laik" urazil jemnocit pana Neugebauera a potažmo Váš, nedá se nic dělat. Pro mě je laikem v oboru práva každý, kdo zastává postoj, že můj nebo Váš (běžného občana) názor má stejnou právní relevanci, jako stanovisko GI SUIP. Pokud se s tímto názorem stotožňujete, prosím je to Vaše rozhodnutí. Mylné, ale Vaše. Napadáním lidí, kteří v oboru dosáli výše tím nic nezměníte. S pozdravem Miroslav Valta (tituly záměrně neuvádím, abych Vás zbytečně nerozrušoval)

Re: Komentář

26.12.2013 - 21:08 Josef Drtikol
Dobrý den pane Valto, nechtěl jsem se vás nijak dotknout. Ani vy jste se mě nedotknul. Já se považuji za laika, protože je opravdu v BOZP tolik věcí, o kterých vím že nevím, že si skutečně vážím, jakékoliv zasvěcené diskuze a různorodých názorů. Odpovíte mi prosím na mé dva dotazy? Josef Drtikol

Re: Komentář

27.12.2013 - 09:19 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane Drtikole, na Váš příspěvek pod článkem http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/prevence_rizik131018.html jsem právě odpověděl. Přeji pěkný zbytek dne S pozdravem M.V.

Re: Komentář

27.12.2013 - 08:16 Kateřina Hrubá
Vážený pane Valto, souhlas ke zveřejnění Vašeho článku na BOZPinfo.cz jste nám dal 17.10.2013 (mám v emailech). Za podmínky zmínění autorů a také odkazu na Vaše webové stránky, což jsme učinili. Kateřina Hrubá, redakce BOZPinfo.cz

Re: Komentář

27.12.2013 - 08:58 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, paní Hrubá, byla by jste prosím tak velice laskava a přeposlala mi mail s mým souhlasem? Ve svém archivu jsem jen nenalezl. Každopádně až na základě výtky pana Drtikola k mému nereagování na příspěvky u Vámi zveřejněného našeho článku jsem zjistil, že je pod ním rozsáhlá diskuse. Bylo by možné v případě zveřejnění článků také informovat autory o každém příspěvku do diskuse pod jeho autorským článkem například mailem? Protože jinak to dopadne přesně takto. A to, že se o příspěvcích do diskuse ani nedozví, vzhledem k tomu, že by musel manuálně hlídat každý článek, což není možné, alespoň v mém případě díky pracovnímu nasazení. Děkuji. M.V.

Re: Komentář

27.12.2013 - 09:17 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, paní Hrubá, omlouvám se za mé vyjádření stran "vypůjčení" našeho článku, mail se musel někde zatoulat a v množství povinností jsem na udělení souhlasu zapomněl. Mrzí mne to. Ještě prosím o odpověď stran informování autorů o příspěvcích v diskusi pod jejich články tak, aby mohli relevantně reagovat na dotazy čtenářů. Děkuji. Přeji pěkný zbytek dne S úctou Miroslav Valta

Re: Komentář

27.12.2013 - 09:24 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Děkuji také za ujištění, že v případě dalších článků nás autory budete informovat o příspěvcích do diskuse. Přeji pěkný zbytek dne S úctou M.V.

Vážení diskutující, dle

29.12.2013 - 19:06 Ivan Jacquier
Vážení diskutující, dle většiny vašich příspěvků lze soudit, že neznáte vyhlášku č.73/2010 Sb., že neznáte vyhlášku č. 50/1978 Sb., ba ani normu ČSN 33 1600 ed.2 a že nemáte elektrotechnické vzdělání. Spotřebiče a přenosné ruční nářadí pracující s napětím a proudem vyšším jak bezpečným dle normových hodnot, jsou vyhrazeným elektrickým zařízením dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. Taková zařízení podléhají pravidelným revizím dle příslušných norem a to revizním technikem s příslušným oprávněním. Pro spotřebiče a přenosné ruční nářadí je to oprávnění E4X, pro stroje E2X. Prohlídky, zkoušky, kontroly může provádět pracovník znalý dle vyhlášky č. 50 1978 Sb. Tato opatření nejsou ustanovena proto, aby se případně platila, či neplatila pokuta za nedodržení požadavků jmenovaných vyhlášek, ale proto, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku. Oprávnění E4X není problémem pro běžného elektrikáře získat a tedy není nutné se těmto požadavkům vzpouzet. Ing. I. Jacquier revizní technik

Re:

29.12.2013 - 21:21 Tomáš Neugebauer
Škoda, že jste do diskuse nevstoupil dříve. Mohlo to být zajímavější, neboť vaše názory jsou protipólem názorů p. Valty. Já zastávám názor, že problematika není zcela jednoznačně objasněna v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, a proto připouštím oba názory. Za tento postoj jsem byl dosti nevybíravě atakován p. Valtou, přestože zastávám názor, že revize elektrických spotřebičů nemusí provádět pouze revizní technik. Nechci být v této otázce radikální jako p. Valta a snažím se dopátrat jednoznačných a přesvědčivých důkazů v této otázce. Nyní k vašemu příspěvku. Na základě čeho usuzujete, že elektrický spotřebič je vyhrazené elektrické zařízení? Považujete jej, za zařízení pro odběr elektrické energie? Pokud ano, sdělte mi, prosím, na základě jaké definice je elektrický spotřebič tímto zařízením (neznám žádnou oficiální definici tohoto zařízení a z formulace ve vyhlášce č. 73/2010 - "zařízení pro odběr", nikoliv zařízení odebírající či spotřebovávající elektrickou energii usuzuji na jiné zařízení a nejsem v tomto názoru sám). Otázku jsem diskutoval z celou řádou odborníků, ale nikdy jsem nezískal jednoznačný "důkaz". Předem vám děkuji za poskytnutí informací.

Vážený,

30.12.2013 - 10:44 Ivan Jacquier
Vážený, přečtěte si prosím pozorně vyhlášku č. 73/2010 Sb. V příloze č. 1 vyhlášky jsou spotřebiče zařazeny do třídy II skupiny D bez ohledu zda spotřebovávají, či odebírají el. energii, Jsou to zařízení neuvedená ve třídě I s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem. Vyhlášku vypracoval TIČR. Ing. I. Jacquier

Re:

30.12.2013 - 12:33 Tomáš Neugebauer
Ano, to máte prvavdu. Avšak vaše tvrzení by platilo pouze v případě, že elektrické spotřebiče budou vyhrazeným elektrickým zařízením, neboť vyhláška č. 73/2010 Sb. se vztahuje pouze na ně (ustanovení přílohy č. 1 se vztahuje pouze na zařízení uvedená v § 2, nikoliv na jíná). A o to již několik desetiletí běží! Je elektrický spotřebič vyhrazeným elektrickým zařízením nebo není? Je nutné si uvědomit, že ne všechna elektrická zařízení jsou vyhrazenými elektrickými zařízeními, a že definice neumožňuje jednoznačný výklad, která to jsou. V tom je problém!

Re:

30.12.2013 - 13:31 Ivan Jacquier
Elektrický spotřebič mění elektrickou energii na světelnou, tepelnou případně mechanickou. K tomu, aby elektrický spotřebič mohl plnit svoji funkci musí elektrickou energii odebírat, pozor může jí však také vyrábět. Zásadní jsou však hodnoty napětí a proudu s kterými se v případě poruchy na zařízení setkáme. Tyto krajní hodnoty jsou uvedeny v dalších technických normách. Vyhrazeným elektrickým zařízením nejsou zařízení pracující s bezpečnými hodnotami proudu a napětí. Ing. I. Jacquier

Re:

30.12.2013 - 14:26 Tomáš Neugebauer
Máte pravdu v tom, že elektrický spotřebič mění elektrickou energii na jiný druh energie. Avšak podíváme-li se na definici vyhrazeného elektrického technického zařízení nevyplývá z ní, že se jedná o přeměnu elektrické energie v jiný druh energie, ale spíše to evokuje, že se jedná o zařízení provádějící přeměnu "kvality" elektrické energie. To je právě ta nejednoznačnost, o které stále píši. Zásadní váš omyl však je v tom, že vyhrazenými elektrickými technickými zařízeními nejsou zařízení pracující s bezpečnými hodnotami proudu a napětí. Kde jste k tomu přišel? Která zařízení jsou vyhrazená je stanoveno § 2 vyhlášky, nikoliv přílohou č. 1 vyhlášky. Ta je podmnožinou ustanovení § 2. Váš pohled je chybný, neboť nadřazujete přílohu nad ustnaovení paragrafu 2. Tedy vyhrazenými elektrickými technickými zařízení NEJSOU všechna elektrická technická zařízení, která nesplňují ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 73/2010 Sb. Hodnoty napětí a proudu jsou až sekundární. Která zařízení to však jsou je problematické stanovit, neboť nejsou jednoznačně definovány pojmy, které vymezují pojem "vyhrazená elektrická technická zařízení".

Příspěvek autorky článku I. Blažkové:

30.12.2013 - 12:00 Kateřina Hrubá
Stanovisko SÚIP k revizím vyšlo v roce 2008 na základě zrušených příloh A a D k normám 33 1600:1994 a 33 1610:2005 v roce 2007 v době platnosti vyhlášky o vyhrazených elektrických zařízeních č. 20/1978 Sb. Poté vyšla nová ČSN 331600 ed.2 : 2009 a nová vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních č. 73/2010 Sb. Vyhláška se zcela jasně vztahuje na elektrická zařízení s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty dle příslušných technických norem bez ohledu na to, zda zařízení spotřebovává, či odebírá ( jak je uvedeno v diskusi) elektrickou energii. Vyhláška je právní a tedy závazný předpis. ČSN 33 1600 ed.2:2009 je revizní technickou normou, lze podle ní provádět revize a kontroly elektrických spotřebičů. Revize spotřebičů dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. může provádět revizní technik s oprávněním E4X.

Re: Příspěvek autorky článku I. Blažkové:

30.12.2013 - 14:13 Tomáš Neugebauer
Opět je zde řešen sekundární problém, nikoliv primární. Je pravda, že "vyhláška se zcela jasně vztahuje na elektrická zařízení s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty dle příslušných technických norem", avšak pouze v případě, že se jedná o vyhrazené elektrické technické zařízení - viz § 1 písm. a) uvedené vyhlášky. Problém je v tom, zda elektrický spotřebič je nebo není vyhrazeným elektrickým zařízením! Proto není možné uvést jednoznačné stanovisko, neboť na základě nejednoznačnosti, zda se jedná či nejedná o vyhrazené elektrické technické zařízení (chybí definice vyplývající z právního předpisu nebo z rozhodnutí soudu), nelze uvést, zda se ustanvoení vyhlášky č. 79/2010 Sb. na elektrické spotřebiče vztahuje či nikoliv. I zdůvodnění je nepřesné, neumožňující zaujmout jednoznačné stanovisko. Je pravdou, že stanovisko SÚIPu bylo vydáno v roce 2008 na základě zrušených příloh uvedených technických norem. Došlo však k nějakým zásadním změnám, které se dotýkají problému? Definice vyhrazeného elektrichého zařízení: vyhláška č. 20/1979 Sb. (nikoliv 8, jak je uvedeno v příspěvku pí Blažkové): ...jsou zařízení pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie; určená k ochraně před účinky atmosferické nebo statické elektřiny. vyhláška č. 73/2010 Sb.: Zařízením jsou zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace; určená k ochraně před účinky atmosferické nebo statické elektřiny. - došlo ke změně definice, avšak ta nemá vliv na řešený problém, neboť se jedná o doplnění slov: "přenos" a "elektrické instalace", tedy vydání nové vyhlášky nic neřeší. Zrušení příloh ČSN 33 1600:1994 a ČSN 33 1610:2005 - přílohy byly pouze informativní, nikoliv normativní, tedy jejich zrušením nedošlo k zásadní změně, pouze k znepřehlednění situace, čehož bylo využito. Vydání nové ČSN 33 1600 ed. 2:2009 - nepřineslo žádnou změnu ve vztahu k uvedenému problému a není proto zásadního důvodu proč dřívější stanovisko SÚIPu neuplatnit i v jejím rámci (jedná se o přímo nahrazující normu), zvláště, když to sám SÚIP potvrdil - viz dopis, který zaslal p. Valtovi. Z výše uvedeného lze dovodit, že několik desítek let trvající problém nemá ani dnes jednoznačné řešení, a že obě strany najdou podpůrné argumenty pro svá tvrzení. Podle mého názoru bylo trochu odvážné takto kontraverzní téma zařadit do období Vánoc.

Re: Příspěvek autorky článku I. Blažkové:

30.12.2013 - 23:33 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, paní Blažková, vzhledem k tomu, že jsem revizní technik E2/A, toto jsem samozřejmě věděl a chěl jsem mít jasno ihned po účinnosti nové vyhlášky č. 73/2010 Sb., proto jsem zažádal SUIP o stanovisko k platnosti jejich původního stanoviska z roku 2008 v konsekvenci s ustanoveními nové vyhlášky. SUIP své stanovisko k provádění revizí nezměnil ani po vydání vyhlášky č. 73/2010 Sb., celý dotaz a odpověď na něj můžete nalézt na odkaze: (http://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/sporna-otazka-revizi-elektrospotrebicu-ve-svetle-nove-legislativy/#top3) Toto jste jako autorka článku, podle mého názoru, měla provést také a nezanášet své výklady, do problému, na což nemáte autoritu, kterou je v oboru pouze SUIP. Nebo se domníváte, že je Vaše slovo nad stanoviskem SUIP? Pokud ne, doporučuji se více odborně erudovat, než způsobíte svou neznalostí obdobný rozruch na serveru "Výzkumného ústavu bezpečnosti práce", který požívá určité vážnosti a laická veřejnost se potom cítí právem matena !!!! Žádám Vás, aby jste provedla korekci článku tak, aby odpovídal stávajícím výkladům státních orgánů. Děkuji. S pozdravem Miroslav Valta

Zajímavá informace k problému

30.12.2013 - 17:31 Tomáš Neugebauer
Pokud vás problém zajímá hlouběji, doporučuji si přečíst: http://elektrospolek.cz/diskuse/soubory/VTZ/Dopis_predsedy_-_UE_CR.pdf

Vážený, nechcete-li připustit

30.12.2013 - 22:16 Ivan Jacquier
Vážený, nechcete-li připustit, že elektrické spotřebiče jsou vyhrazená elektrická zařízení a podléhají opakovaným revizím v termínech a postupem dle ČSN 33 1600 ed. 2. prováděných revizním technikem k tomu účelu určeným, je to jen Váš problém. Jinak Vám mohu doporučit konsultaci u TIČR a přeji Vám, abyste svým postojem nezavinil vážný problém. Ing. I. Jacquier revizní technik

Re:

30.12.2013 - 23:51 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane kolego, pláčete pěkně, ale na špatném hrobě. Jsem také revizní technik E2/A a také by se mi líbilo, kdyby byl stav věcí tak triviální, jak Vy popisujete. Není tomu však tak. Celou věc jsem konzultoval na SUIP, který odborně vede OIP a také Vám jako jedinný může odebrat osvědčení revizního technika. TIČR, jako akciová společnost - organizace odborného dozoru, nemá podle naší legislativy absolutně žádná práva, kromě těch, daných mu zákonem č. 174/1968 Sb., potažmo vyhláškou č. 73/2010 Sb., tudíž poslední slovo bude mít vždy SUIP!!!! SUIP mi již v roce 2010 potvrdil (http://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/sporna-otazka-revizi-elektrospotrebicu-ve-svetle-nove-legislativy/#top3) své stanovisko k provádění revizí a zkoušek elektrických spotřebičů z roku 2008, takže Vaše rozhorlení není rozhodně na místě. Nemusíme se stanovisky SUIP (potažmo jiných úřadů) souhlasit, ale MUSÍTE je respektovat. Pokud tak z jakéhokoli důvodu neděláte, klamete své klienty, potažmo veřejnost, která se jistě dobře baví, jak si tu vjíždíme do vlasů kvůli něčemu, nad čímž nemáme žádnou moc. Z mého úhlu pohledu však jde o serióznost přístupu. Otázku zpochybňování platnosti a tím relevance stanoviska SUIP, což je nejčastější argument lobby neseriózních revizních techniků, jsem diskutoval níže již s panem Neugebauerem a nehodlám se k ní již vracet, protože ji považuji za bezpředmětnou. A agument, že provedená revize od revizního technika je kvalitnější než od elektrikáře je také naprostý nesmysl, protože jsem "měl tu čest" posuzovat práci mnoha "kolegů", jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik při prověrkách BOZP a zatím ani jeden nebyl schopen vytvořit revizní zprávu podle požadavků kapitoly č. 7 ČSN 33 1600 ed.2, což elektrikáři, kteří jsou pod přísným odborným vedením dokážou. Takže tu nejde o bezpečnost, ale jen o peníze, které "utíkají" někam jinam, něž k Vám...

Resumé

31.12.2013 - 00:13 Tomáš Neugebauer
A tak díky tomu, že jsem se nepřiklonil ani k jednomu protipólnému stanovisku bez toho, že by mi byl předložen jednoznačný důkaz, jsem byl oběma stranami označen za neznalého laika, který svým postojem může způsobit vážný problém. Obě strany se zaštiťovaly autoritami, avšak jednoznačný důkaz nebyla schopna předložit ani jedna z nich. A protože já právě hledám ten důkaz, jsem nepřijatelný pro obě strany. Z diskuse jasně vyplynulo, že problém nemá jednoznačné řešení (obě strany mají část pravdy). Řešení je možné pouze na základě důvěry v autoritu (vybranou). To je pro praxi dosti problematické a na zajištění BOZP to u zaměstnavatelů vrhá velmi špatné světlo. Nelze se pak divit, že k ní mají takový postoj, jaký k ní mají. Nejhůře na tom jsou OZO, které jsou poradci zaměstnavatelů. Jaký postup má poradit? Ať zvolí kterýkoliv, může v očích zaměstnavatele ji poškodit, neboť zaměstnavatel se může dovědět o opačném řešení, včetně dokladů o správnosti vydaných autoritami, a to shledat pro něj vhodnějším. Tedy kvalita OZO v jeho očích klesne. Pro ty, co věří, je pravděpodobně mé resumé dalším důkazem o mých chybných postojích. Doufám, že pro ty, co hledají pravdu, bude alespoň drobným přínosem. A pro ty ostatní podnětem k zamyšlení. Vždyť zajištění BOZP je tvůční oblastí, nikoliv šablonovytým plněním úkolů. Přeji všem diskutujícím i čtenářům BOZPinfo vše nejlepší v novém roce.

Re: Resumé

31.12.2013 - 01:23 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký večer, pane Neugebauere, Vaše "Resumé" je úsměvné stejně jako Váš názor typu "já neříkám tak ani tak, ale na má slova dojde" :D Pro mě je laik v oboru BOZP každý, kdo neví, který úřad je v tomto oboru největší autoritou. Vy to jistě víte, nicméně vůbec nejste schopen reflektovat na realitu, důležité je pouze Vaše ego, které vysoce převyšuje jak Vaše znalosti, tak Vaše schopnosti. SUIP je pro každého skutečného odborníka v oboru, tedy ne pro někoho, kdo si na něj s většími či menšími úspěchy pouze hraje, jedinou autoritou, která je schopna vydávat stanoviska, která jsou závazná ve smyslu §4, zákona č. 251/2005 Sb., pro všechny podřízené OIP. Tato závaznost dělá ze stanoviska SUIP z roku 2008, potvrzeného v roce 2010 po vydání vyhlášky č. 73/2010 Sb., cosi, co zřejmě je nad Vaše chápání. A tím je to, že nemůže být žádný zaměstnavatel pokutován žádným inspektorem OIP za provádění revizí vlastním elektrikářem, za dodržení ostatních ustanovení našeho právního řádu, mám tím na mysli zejména §103 zákoníku práce. Nevím jak Váš zaměstnavatel, ale pro naše klienty je podstatné právě to, zda může či nemůže za to či ono dostat pokutu a s názorem "ani tak nebo tak" by Vás naši klienti hnali, protože potřebují jednoznačnou odpověď na výše uvedenou otázku. Pokud nejste schopen tuto odpověď dát, i když máte v ruce jednoznačné stanovisko generálního inspektora SUIP, který je v oboru BOZP tou největší autoritou ve smyslu státní správy, měl by jste přehodnotit další působení v oboru, který pro Vaše ego již nebude v budoucnu přinášet takový požitek, jak tomu bylo v minulosti, protože skutečných odborníků, kteří vědí o čem mluví v našem oboru přibývá. I já přeji čtenářům mnoho radosti, štěstí, zdraví a úspěchů v Novém roce 2014 Za kolektiv firmy PYROKONTROL M.V. www.pyrokontrol.cz

Re: Resumé

31.12.2013 - 11:05 Tomáš Neugebauer
Na váš útok jsem již odpověděl v resumé. Nechávám na čtenáři, ať sám posoudí, kdo se chová tak, jak popisujete a čí ego zde bylo uraženo. Mám jen jednu poznámku. Neuvědomil jste si, že jste v diskusi na odborném portálu, nikoliv, že radíte klientovi. Zde se problémy řeší komplexněji, dochází zde k výměně názorů a postojů, hledají se cesty řešení (v BOZP nejde jen o pokuty a skutečným odborníkem není ten, kdo její úroveň měří tímto kritériem). Jedná se o diskusní fórum, nikoliv o poradnu (to je jiná rubrika, kterou též můžete na portálu nalézt). Tam by pochopitelně má odpověď zněla jinak. Navíc, jak jste si mohl všimnout, jste byl se svým názorem zcela osamocen. Tedy asi to nebude tak jednoznačné, jak uvádíte, nebo to znamená, že jen vy jste odborník a ostatní jsou úplní laici v BOZP?

Re: Resumé

31.12.2013 - 20:15 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane Neugebauere, Váš odborný názor pro mne nebyl a zřejmě také ani nebude názorem odborníka a to jednak proto, že nemáte vysokoškolské vzdělání v oboru, což osobně považuji za předpoklad pro získání statusu "odborník" ve většině oborů a za druhé proto, že Váš pracovní rozsah nebo chcete-li záběr se nedá vůbec srovnat se záběrem mým nebo odborníků, kterých si profesně vážím. Vaše ocenění "Profesionál BOZP" je pro mě důkazem toho, že jste dobrý bezpečák, což je k Vaší cti, ale autoritou v rámci oboru pro mne nejste. Jste výjímečnou personou v porovnání s ostatními zaměstnanci na pozicích OZO v PR. V oboru, který nemá relevantní úroveň, která mu náleží v rámci společnosti, což se pokusím během svého života změnit a pokusím se pozdvihnout obor ze dna, kam jej deklasoval zákon č. 309/2006 Sb. mimo jiné tím, že není zohledněno vysokoškolské vzdělání v oboru, čímž není stanovena jednoznačná hiearchie kdo může co, která je například i v odborné způsobilosti elektro ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. Hodlám se podílet na integraci vysokého školství do odborné struktury oboru tak, aby bylo zajištěno zvyšování úrovně celého oboru v čase. Na konkrétních návrzích pro legislativní radu vlády s kolegy odborníky již pracujeme. Na základě podobných diskusí vím, že to bude boj tuhý, ale věřím že když vytrváme, bude nakonec úspěšný. To, že neuznávám Váš konkrétní názor na konkrétní problém neznamená, že nejsem schopen uznat a vážit si názoru druhých, kteří pouze netlachají u kafíčka, ale tvrdě na sobě pracují a díky této dřině znají odpovědi a právní důvody proč to či ono je z hlediska práva možné nebo ne. Vy, jak jste sám uvedl, pouze "hledáte ten důkaz", který ale skuteční odborníci znají a mají.... Vy jej pouze neuznáváte jako důkaz a to má jistě své příčiny, jako vždy ukryté někde hluboko ve Vašem podvědomí, protože na jednu stranu nedáváte za pravdu lobby revizních techniků a na druhou stranu uznáváte jejich účelovou argumentaci. Jak jsem uvedl, neříkáte tak ani tak... Dovolím si použít můj oblíbený citát od Maria von Ebner-Eschenbachové: "Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti." Podstata, proč se nehodlám podvolovat ani ustupovat hlouposti je, že hodlám změnit svět alespoň v jeho malém segmentu, kterým je můj obor činnosti, má srdcová záležitost. Snažím se nazývat věci pravými jmény, což je podle mého názoru podstata úspěchu, protože neplýtvám energií nad vytáčkami a skrýváním pravdy a mohu se soustředit na realitu. Na závěr bych Vám rád poděkoval za mentální rozcvičku před zahájením Nového roku, protože s lidmi jako jste Vy se setkávám v profesním životě poměrně často. Jako ocenění Vašich služeb Vám doporučuji nový článek na našich stránkách od odborníka, kterého si hluboce vážím, paní doktorky Maturové, která toho v našem oboru dokázala tolik, že nám oběma dohromady by trvalo celý zbytek života se jejímu odkazu alespoň přiblížit. Pojednává, mimo jiné, také o odpovědnosti a škodě způsobené informací nebo radou, podle nového občanského zákoníku. Zde je adresa: (http://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/pojisteni-cinnosti-v-bozp-z-pohledu-soudniho-znalce/) Citace nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., platného od 1.1.2014: § 5 (1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. (2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána. Pododdíl 2 § 2950 Škoda způsobená informací nebo radou Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě. Od 1. 1. 2014 se Vám a Vám podobným "odborníkům" může lehce přihodit právní nehoda, když například na nějaké diskusi v dobré víře sdělíte svůj "odborný" názor a způsobíte tím někomu škodu nebo dotyčný bude svou škodu chtít hodit na Vás. Skutečně si na to dávejte pozor, nemyslím to zle. Ego je ego do té doby, dokud nebudete muset vysvětlovat to či ono soudci. Pak by jste mohl splakat nad výdělkem. Přeji Vám jen dobré, protože osobně proti Vám nic nemám. Jde mi jen o můj / náš obor. Ostatním čtenářům BOZPinfo samozřejmě přeji to samé. S pozdravem Miroslav Valta www.pyrokontrol.cz

Re: Resumé

01.01.2014 - 19:37 Norbert Chalupa
Vážený pane Valto, teď nevím, zda Vás mám oslovit tituly, či nikoliv? Myslím to skutečně vážně, vůbec ne ironicky. Domnívám se, že kdybych napsal Vážený pane inženýre, bakaláři Valto (manažérský titul pominu), tak se budete domnívat, že oslovení ironicky zdůrazňuji? Tak tedy všichni zde víme jakými tituly disponujete, proto jen pane Valto. Se zájmem jsem si dnes přečetl diskuzi kolem daného tématu a jen krátce zareaguji. Ne ovšem na dané téma, ale na Váš epilog ze dne 31.12.2013 19:15:41. Přestože ve vztahu k provádění revizí el. spotřebičů zastávám stejný názor jako Vy, rozumím myšlení pana Neugebauera. Pan Neugebauer je renomovaný odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou situace, kdy bývám jiného názoru, či řešení (možná i nesprávného), nicméně jako odborníka si ho velmi vážím i pro jeho publikační činnost. Jeho získané ocenění je zcela na místě. Domnívám se, že člověk s akademickým vzděláním, jako máte Vy, by se neměl opovržlivě vyjadřovat k odbornosti dané osoby jen proto, že nemá vysokoškolské vzdělání? Jste mj. elektrikář, ale předpokládám, že vysokoškolské vzdělání v tomto oboru nemáte? Pokud ano, omlouvám se. Jak by se Vám líbilo, kdyby Vás, jako elektrikáře, revizního technika, odborná veřejnost nevnímala jako odborníka jen proto, že v oboru vysokoškolské vzdělání nemáte? Nepochybuji o tom, že odborníkem jste, ale promiňte, upírat někomu odborný status jen proto, že nemá dotyčný vysokoškolské vzdělání mi přijde, zejména od Vás, jako nepřístojné. Vašim výrokem jste dal facku všem poctivým odborníkům v různých oblastech, nejen v BOZP, ale i v mnoha dalších. Vězte, že bych to napsal i v případě, že bych vysokoškolské vzdělání měl, nemám. V době, kdy jsem, se BOZP začal zabývat, pravděpodobně i pan Neugebauer, jste Vy asi končil ZŠ. To bylo cca před 20 roky. Teď mě zase někdo nařkne, že se oháním léty praxe, ale mně to nevadí. V té době neexistovalo vysokoškolské studium pro oblast BOZP, takže i možnosti byly velmi omezené. Tento obor se pořád vyvíjí a společnost na toto reaguje mj. i tím, že od r. 2002 vznikla fakulta bezpečnostního inženýrství při VŠB v Ostravě, což je velmi dobře a bylo načase. Od té doby vychrlila stovky absolventů (odborníků). Mnohé znám, jsou to šikovní, mladí lidé, perspektivní pro náš obor. Znám ovšem vysokoškolské ,,odborníky,, našeho oboru, kteří se po absolvování uvedeného studia stali ,,zlatokopy,, a také to ve firmách tak vypadá. Tím chci říct, pane Valto, že Váš názor na odbornost a vzdělání není správný, přestože vzdělání je samozřejmě základ, čím vyšší, tím lepší. Znovu opakuji, lidé Vašeho vzdělání se takto nikdy nikde nevyjadřují, o něčem to svědčí Přeji Vám, abyste změnil svět alespoň v jeho malém segmentu, kterým je Váš (náš) obor činnosti, Vaše srdcová záležitost (jak píšete). Vězte, že to skutečně myslím vážně, nikoliv ironicky. Vám i všem ostatním hezký nový rok. Norbert Chalupa

Re: Resumé

02.01.2014 - 02:37 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Vážený pane Chalupo, na oslovení si nepotrpím. Své tituly uvádím vždy v případě, kdy je to potřeba. Pokud mne chcete oslovit bez titulů, neberu to nijak osobně, i když já vždy když má někdo před jménem titul, o kterém vím, důsledně dodržuji oslovení nejvyšším dosaženým titulem. Pokud by měl někdo tolik titulů jako já, oslovil bych jej pane inženýre. To je jedna z mnoha věcí, které jsem se při studiu na vysoké škole naučil. A slušnosti mne naučili moji rodiče, takže bych si nedovolil někoho, kdo dosáhl akademicko-vědeckého titulu oslovit civilním jménem. Považuji to za neúctu k času, práci a energii, kterou do získání titulu vložil a tím také za neúctu k osobě tohoto člověka. Jen pro pořádek opakuji, že na oslovení své osoby tituly netrvám, takže Vás nenapadám. Jen uvádím, jak se chovám já k ostatním. Jsem rád, že alespoň někdo chápe myšlení pana Neugebauera, protože já mu popravdě nerozumím. Byl by jste prosím tak moc hodný a osvětlil mi proč tvrdí, že stanovisko generálního inspektora SUIP má stejnou právní váhu, jako stanovisko běžných občanů? Krom toho, že se jedná o účelovou argumentaci, používanou při zastírání a zamlžování reality v ní nevidím po odborné stránce žádného významu. To, že se domníváte, že se vyjadřuji opovržlivě k odbornosti pana Neugebauera mne sice mrzí, nicméně s názorem druhých lidí nelze nic dělat, především když jde o názor předsudkový a účelový, jaký je ten Váš. Uvedl jsem pouze, že názor pana Neugebauera pro mne nebyl a nebude názorem odborníka, a to jednak proto, že nemá vysokoškolské vzdělání v oboru, což osobně považuji za předpoklad pro získání statusu "odborník" ve většině oborů a za druhé proto, že jeho pracovní rozsah nebo chcete-li záběr se nedá vůbec srovnat se záběrem mým nebo odborníků, kterých si profesně vážím. Tím jsem nevyjádřil opovržení k jeho odbornosti, nýbrž jsem jeho odbornost zasadil do kontextu lidí, s kterými se profesně stýkám, a které za odborníky považuji. Pokud bych totiž pana Neugebauera považoval za odborníka, degradoval bych tím skutečné odborníky, kterých si vážím. Chápu, že hájíte "svůj stav", nicméně jak Vy, tak pan Neugebauer jste měli spoustu příležitostí si vzdělání doplnit. Pokud použiji eufemismu, jste v oboru nevzdělaní, protože vzdělání v oboru je možné získat na Fakultě bezpečnostního inženýrství již od roku 1968, což si můžete ověřit na odkazu zde (http://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/historie-soucastnost-vize/) a to, že jste tak ani jeden neučinil není proto, že by jste nemohli. Vy to máte do Ostravy z Opavy 25km. Já, přestože jsem studoval, a stále studuji, při zaměstnání a rodinných povinnostech, jsem obětoval čas, energii a peníze své rodiny, a ke zvýšení svého vzdělání v oboru neváhám cestovat až z Jižních Čech (cca 400km měsíčně), protože to myslím s prací v tomto oboru vážně a hodlám dosáhnout až na jeho vrchol a pokud zdraví vydrží tak i leccos změnit. Pokud Vy nebo pan Neugebauer takové ambice nemáte, zamyslete se raději sami nad sebou dřív, než odhalíte světu to, jací jste. Pro mě jste "lenoši", kteří se sami nechtěli exponovat při studiu a pouze si hrají na odborníky, protože to je jednodušší než se svými životy skutečně něco po odborné stránce udělat. Pokuste se prosím pochopit, že obor je jen tak dobrý, v porovnáním s ostatními obory, jak jsou dobré jeho elity. A pan Neugebauer, byť si jej pro jeho publikační činnost osobně také mohu vážit, nikdy nebude v oboru skutečnou elitou a o to v "epilogu" jak jste můj příspěvek nazval, šlo. Jeho publikační činnost nemá žádnou akademicko - vědeckou úroveň a téměř vždy se jedná o kompiláty informací jiných lidí a právních předpisů, které dal šikovně dohromady. Autorsky činného člověka, s akademicko - věděckou publikační činností to o odbornosti nikdy přesvědčit nemůže. Oceňuji čas a energii, kterou do této činnosti dává, nicméně odborníka to z něj nedělá. Při dalším porovnání odbornosti v požární ochraně, zde má pan Neugebauer pouze osvědčení "Z", což je pro každého s osvědčením "Š" méně, protože dotyčný nemá školu (byť střední) se zaměřením na požární ochranu. V požární ochraně toto odstupňování existuje alespoň tím, že je v osvědčení jiné písmeno. V bezpečnosti práce nic takového neexistuje. Dále si vyprošuji, aby jste mi podsouval, že jsem dal facku do tváře všem poctivým odborníkům v různých oblastech, nejen v BOZP, ale i v mnoha dalších, protože to prostě není pravda. Vy pane, jste demagog. Používáte klasické nástroje demagoga, jakým je lež a přetáčení pravdy podle toho, jak se to zrovna hodí Vám. V tomto považuji Vaše chování za NAPROSTO nepřístojné člověku Vašeho věku, který by měl být moudrý. Pro mě nejste žádnou morální autoritou na to, aby mne Vaše moralizování jakkoli zasáhlo, protože "lháře" jsem vždy nesnášel a tomuto zlu se budu vždy aktivně stavět. S pravdou nejdál dojdeš, to mi říkala má babička, která pro mne morální autoritou byla a vždy bude. Další lži jste se dopustil ve vztahu k absolventům, které FBI "vychrlila" jak jste uvedl, protože jejich počty se nedají absolutně srovnat s počty, které generuje každým rokem téměř 30 akreditovaných společností v prevenci rizik. Za celou dobu svého 45ti letého působení FBI uvedla do odborného života více než 900 studentů, což je 20 studentů ročně. V porovnání s deseti tisíci "odborníků" bez vysokoškolského vzdělání je to pakatel, nicméně překroucení faktů je nástroj demagoga... Právě kvůli názoru, který jste zde prezentoval Vy a částečně pan Neugebauer, jsem přesvědčen, že je skutečně nutné, aby se v našem oboru stalo vysoké školství integrální součástí podmínek, za kterých bude přidělován titul "odborně způsobilá osoba". Bez absolvování vysoké školy se zaměřením v oboru, podle mého názoru, není možné, aby dosáhl kterýkoli člověk té úrovně, které může dosáhnout člověk s VŠ titulem. Jde především o všeobecný rozhled a konkrétní znalosti například v oboru fyzikální chemie a dalších věd, o kterých si mohou nechat středoškolsky vzdělaní kurzisté jen zdát. Pro kurzisty je adekvátní titul "bezpečnostní technik", ale ne OZO v PR, a to i s přihlédnutím k praxi, protože celoživotní vzdělávání, které by mělo být podmínkou pro profesní postup v oboru, dává mozku člověka podněty, které mozek, byť prakticky zdatného, bezpečnostního technika neabsorbuje a tudíž se nerozvíjí tak, jak se rozvíjí mozek člověka vzdělávajícího se. Můžete můj názor považovat za urážlivý, nicméně já považuji Váš názor za klientelistický a demagogický, protože Vám vůbec nejde o nějaký obor BOZP, ale o to, aby jste se mohli s panem Neugebauerem poplácat po ramenou, jací jste pašáci. Pokud Vám to postačí, prosím. Já mám vyšší cíle. Přeji Vám, aby jste se vymanil ze stereotypů myšlení, do kterých jste zabředl, protože ty Vás moc daleko nedostanou. Všem čtenářům BOZPinfo přeji úspěšné vykročení do Nového roku 2014. Miroslav Valta www.pyrokontrol.cz

Ještě tedy jednou k revizím

02.01.2014 - 10:34 Ivan Jacquier
Ještě tedy jednou k revizím elektrických spotřebičů. Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) je uvedena ve sbírce zákonů ČR. Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice je rovněž uvedena ve sbírce zákonů ČR. Stanovisko SÚIP z roku 2008 ve sbírce zákonů není. Vyhláška č.50/1978 Sb. určuje v § 9 k vykonávání revizí revizního technika a nikoho jiného. Vyhláška č. 73/2010 Sb. určuje mimo jiné druh a rozsah požadovaného oprávnění revizních techniků. Žádný právní předpis uvedený ve sbírce zákonů ČR neříká, že revize u el. spotřebičů se provádět nemusí a že je případně může provádět někdo jiný, než revizní technik. Co se mne týká, neživým se výhradně revizemi a to už teprve ne revizemi praček, vařičů, vrtaček apod., nemám tedy osobní zájem na tomto problému. Mám však zájem na jeho řádné právní úpravě tak, aby nemohlo docházet k jeho nejednoznačnému výkladu. Ing. I. Jacquier r.t.

Re:

03.01.2014 - 20:24 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane inženýre, se vším, co jste napsal souhlasím, protože je to pravda a nemám k tomu co dodat. Nic z toho, co jste uvedl však nedává odpověď na dotaz tazatele. A to může provádět revize elektrických spotřebičů elektrikář s §6-8 nebo ne? Právo funguje o trochu složitěji než si myslíte a to je podstata problému. Doporučuji prostudovat základy alespoň na wiki http://cs.wikipedia.org/wiki/Výklad_(právo), protože toto je otázka spíše pro právníky nebo soudní znalce znalé práva, než pro praktické revizní techniky. V tomto případě je nutné vzít v úvahu argumentum a silentio legis jestliže určitá skutečnost není právem upravena, pak pro subjekty práva platí základní právní zásada, že co není zákonem zakázáno, je povoleno, a naopak pro státní orgány, že nemají v dané věci pravomoc. Takže pokud se někde v konkrétním NPA (normativním právním předpise) výslovně nenařizuje provádět revize elektrických spotřebičů revizními techniky nebo není uvedeno, že elektrické spotřebiče jsou vyhrazenými technickými zařízeními podle zákona č. 174/1968 Sb., není možné na základě vlastní právní konstrukce (vlastního výkladu) nikomu nařizovat, aby prováděl revize elektrických spotřebičů revizním technikem a proti tomuto nařizování jde i stanovisko SUIP, které je na základě §4 zákona 251/2005 Sb. závazné jako metodické řízení podřízených OIP a v praxi tedy nemohou inspektoři udělit nikomu za toto pokutu. Takže v praxi je odpověď na dotaz tazatele jen jednoznačné "ANO", za dodržení všech povinností zaměstnavatele podle §103 zákona č. 262/2006 Sb. ve vztahu k zaměstnanci a povinností z. č. 505/1990 Sb. - zákona o metrologii ve vztahu k měřícím přístrojům. Nejde o to, co si já nebo Vy myslíme nebo to co je správné a lepší, ale o to, jakým způsobem funguje právo. Právo je tu proto, aby byla nastavena pravidla pro případy sporů a v tomto případě není důvodu sporu ve vztahu k odpovědi tazatele, pokud se budeme striktně držet toho, jak právo funguje. Což mimochodem udělá i příslušný soudce. Přeji pěkný zbytek dne a mnoho úspěchů po všech stránkách S úctou Miroslav Valta www.pyrokontrol.cz

Re:

04.01.2014 - 19:45 Ivan Jacquier
Vážený pane, když podle Vás nemusí revize spotřebičů provádět revizní technik a máte tak úžasný vliv jakým se honosíte, proč se nezasadíte o změnu názvu revizní technické normy ČSN 33 1600 ed. 2 na např. Zkoušky a kontroly spotřebičů během používání a nezrušíte kategorii revizních techniků E4X. Mnoho techniků podstupuje školení a zkoušky proto, aby toto oprávnění získalo a to ne zadarmo. Podle Vás je tato snaha zcela zbytečná, nikdo ji nepotřebuje (revize strojů provádí r.t. E2X). Stanovisko SÚIP k revizím vyšlo za zcela jiných okolností, než které nastaly po vyjití vyhlášky č. 73/2010 Sb. SUIP měl možnost své požadavky do vyhlášky začlenit. Pochybnosti o tom, zdali spotřebiče jsou, nebo nejsou VEZ jsou zcela zbytečné, ono totiž nezabijí elektrický spotřebič, zabijí elektrický proud a to velice malinký. Myslím, že užitečnější, než nekonečné, neplodné pitvání předpisu s problémem souvisejících i nesouvisejících, by bylo ty související novelizovat. Ing. I. Jacquier r.t.

Re:

04.01.2014 - 19:45 Ivan Jacquier
Vážený pane, když podle Vás nemusí revize spotřebičů provádět revizní technik a máte tak úžasný vliv jakým se honosíte, proč se nezasadíte o změnu názvu revizní technické normy ČSN 33 1600 ed. 2 na např. Zkoušky a kontroly spotřebičů během používání a nezrušíte kategorii revizních techniků E4X. Mnoho techniků podstupuje školení a zkoušky proto, aby toto oprávnění získalo a to ne zadarmo. Podle Vás je tato snaha zcela zbytečná, nikdo ji nepotřebuje (revize strojů provádí r.t. E2X). Stanovisko SÚIP k revizím vyšlo za zcela jiných okolností, než které nastaly po vyjití vyhlášky č. 73/2010 Sb. SUIP měl možnost své požadavky do vyhlášky začlenit. Pochybnosti o tom, zdali spotřebiče jsou, nebo nejsou VEZ jsou zcela zbytečné, ono totiž nezabijí elektrický spotřebič, zabijí elektrický proud a to velice malinký. Myslím, že užitečnější, než nekonečné, neplodné pitvání předpisu s problémem souvisejících i nesouvisejících, by bylo ty související novelizovat. Ing. I. Jacquier r.t.

Re:

04.01.2014 - 19:46 Ivan Jacquier
Vážený pane, když podle Vás nemusí revize spotřebičů provádět revizní technik a máte tak úžasný vliv jakým se honosíte, proč se nezasadíte o změnu názvu revizní technické normy ČSN 33 1600 ed. 2 na např. Zkoušky a kontroly spotřebičů během používání a nezrušíte kategorii revizních techniků E4X. Mnoho techniků podstupuje školení a zkoušky proto, aby toto oprávnění získalo a to ne zadarmo. Podle Vás je tato snaha zcela zbytečná, nikdo ji nepotřebuje (revize strojů provádí r.t. E2X). Stanovisko SÚIP k revizím vyšlo za zcela jiných okolností, než které nastaly po vyjití vyhlášky č. 73/2010 Sb. SUIP měl možnost své požadavky do vyhlášky začlenit. Pochybnosti o tom, zdali spotřebiče jsou, nebo nejsou VEZ jsou zcela zbytečné, ono totiž nezabijí elektrický spotřebič, zabijí elektrický proud a to velice malinký. Myslím, že užitečnější, než nekonečné, neplodné pitvání předpisu s problémem souvisejících i nesouvisejících, by bylo ty související novelizovat. Ing. I. Jacquier r.t.

Re:

05.01.2014 - 10:56 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane kolego, nepodsouvejte mi své závěry a názory na to co si myslím nebo ne a nerozkazujte mi co mám dělat nebo ne. Toto není o tom, co si myslím já nebo Vy, ale o tom, jak funguje právo, což jsem se snažil v předchozím příspěvku vysvětlit a Vy jste zřejmě pochopit nechtěl... protože vše je o Vaší svobodné vůli. Nikde jsem netvrdil, že mám jakýkoli vliv, který nemáte i Vy, jako běžný občan. Možná na rozdíl od Vás jsem si vědom toho, co mohu a co ne a rozhodl jsem se konat... doporučuji Vám zjistit si nejdříve fakta a potom tu štěkat na diskusích po ostatních, kteří vidí věci jinak než Vy. Já jsem nikde neuvedl, že se stávajícím stavem souhlasím, ale jsem díky zkušennostem ze soudní síně natolik erudovaný, že dokáži pochopit rozdíl mezi zbožným přáním a právní realitou.To Vy zřejmě ne... Tento problém pro mne není natolik závažný, abych plýtval svým časem a energií. Tu musím soustředit do jediného bodu, pokud to myslím se změnami vážně. Tím mým bodem zájmu je obor BOZP a integrace vysokého školství do legislativní požadavkůna OZO v PR. Pokud Vás, jako profesionála stávající stav věcí neuspokojuje, zvedněte se od počítače a jděte s tím něco udělat. Nejste v pozici, aby jste mě úkoloval. Přeji mnoho úspěchů ve Vašem duchovním rozvoji S pozdravem Miroslav Valta www.pyrokontrol.cz

vyhrazená TZ a vyšší míra nebezpečí vs. min. míra nebezpečí

07.01.2014 - 14:39 Michal Slabý
Dobrý den, po dovolené (konečně taky) jsem vyrazil na BOZPinfo a narazil na tuto diskuzi. Je vidět, že tato problematika se táhne již několik let a stále v tom není jasno. Já osobně se přikláním k názoru, že např. rychlovarná konvice není vyhrazené technické zařízení. Dále uvedu důvody, které mne k tomu vedou. Je zde zmiňována nejednoznačnost ve vyhlášce č. 73/2010 Sb., a to v definici v § 2. Já osobně bych šel o úroveň výše a zamyslel se nad samotnou definicí vyhrazeného technického zařízení. Tu najdu v zákoně č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v § 6b: "(1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová." Příslušné prováděcí předpisy pak upřesňují, která že to zařízení jsou a jejich případné členění do tříd. Vypíchl bych to "se zvýšenou mírou ohrožení". Je to důležité v souvislosti s definicí v zákoně č. 102/2001 Sb. obecná bezpečnost výrobků, kde se v § 3 píše: "(1) Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria: ..." a dále: "(2) Za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu, 5) který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena..." Odkaz 5) je na zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. V uvedeném příkladě rychlovarné konvice se jako prováděcí předpis k tomuto zákonu vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Asi již chápete, kam tím vším mířím. Jde o to, že např. u takovýchto výrobků, před uvedením na trh, musí být posouzena shoda dle zákona č. 22/1997 Sb. Pokud je vše OK, pak se dle zákona č. 102/2001 Sb. jedná o bezpečný výrobek, resp. o výrobek, který představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku. Pak to ale není výrobek/zařízení, které by podle definice zákona č. 174/1968 Sb. měl být se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, a tudíž by to nemělo být zařízení vyhrazené. S pozdravem Michal Slabý PS: Nechci vyvolávat nějaký další flame, jen to dávám k zamyšlení. :-)

Re: vyhrazená TZ a vyšší míra nebezpečí vs. min. míra nebezpečí

08.01.2014 - 21:54 Josef Drtikol
Dobrý den, palec nahoru za tuto úvahu a jiný úhel pohledu. J. Drtikol

Re: vyhrazená TZ a vyšší míra nebezpečí vs. min. míra nebezpečí

09.01.2014 - 00:09 Ivan Jacquier
Zákon č.22/1978 Sb. a jeho nařízení vlády se vztahuje na výrobky při uvádění na trh. Výrobky musí být při uvedení na trh ve shodě se všemi předpisy, které se na ně vztahují, tedy musí být bezpečné (nahrazuje se výchozí revize). Během používání se na technická zařízení, přístroje, stroje a nářadí vztahuje NV č. 378/2001 Sb. zvláště § 4, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. §4. K problému mohu ještě připomenout STANOVISKO tehdy ještě ITI k minimální potřebné kvalifikaci na revize přenosných el. spotřebičů prováděných osobami po výmazu kvalifikací z ČSN 331600 a ČSN 331610 z 18. 10. 2008. Je zde mimo jiné zdůrazněno, že revize provádí revizní technik § 9 vyhlášky 50/1978 Sb. Ing. I. Jacquier r.t.

Re: vyhrazená TZ a vyšší míra nebezpečí vs. min. míra nebezpečí

09.01.2014 - 00:53 Michal Slabý
Dobrý den, myslím, že chápu, co chcete říct. Ovšem tady není sporu o kontrolách zařízení, ale o revizích. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. neřeší revize vyhrazených TZ, ale kontroly TZ. Není sporu, jestli se jedná o technické zařízení, ale zda se jedná o "vyhrazené" technické zařízení. A definice VTZ je v zákoně č. 174/1968 Sb., proto jsem jí uváděl, abych jí dal (v jednom konkrétním případě) do rozporu s definicí bezpečnosti u schváleného výrobku. Jestli někde někdo povoluje nahrazení prohlášení o shodě za výchozí revizi je možné, ale shoda výrobku je platná po celou dobu stanovenou výrobcem, resp. bezpečnost tohoto výrobku, a za podmínek stanových výrobcem. To, proč jsem první příspěvek uváděl bylo to, abych dal vedle sebe dva právní předpisy - zákony, které v určitých případech hovoří ke stejné věci a v případě, že by zmiňovaná rychlovarná konvice byla vyhrazené TZ, pak vidím rozpor v tom, že by měla mít uznánu shodu a měla by být prohlášena za výrobek s "minimálním nebezpečím". Vyhrazená zařízení se vyhradila od ostatních TZ právě proto, že u nich je "vyšší míra nebezpečnosti" a proto kromě kontrol jsou u nich nařízeny revize. U rychlovarné konvice nevidím k revizi (neplést si s kontrolou) žádný logický důvod, byť by k tomu byl/je důvod právní. Tedy, tak to alespoň chápu já. S pozdravem Michal Slabý

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail