Vyhlášení nové kampaně "Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou"

Cílem kampaně Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) na léta 2018 - 2019 je zvýšit povědomí o rizicích, která představují nebezpečné látky na pracovišti, a prosazovat kulturu prevence rizik, aby byla tato rizika odstraněna, a je-li to možné, účinně řízena. To je možné pouze za předpokladu, že každý na pracovišti bude o rizicích a přijatých preventivních opatřeních dobře informován. Zaměstnavatelé musí aktivně zapojit pracovníky do procesů řízení BOZP.

Kampaň byla zahájena na tiskové konferenci v Bruselu dne 24. dubna 2018 ve 12:00. Přečtěte si tiskovou zprávu.

Na mnoha pracovištích v Evropě jsou pracovníci vystaveni nebezpečným látkám. Nebezpečná látka je jakákoli pevná látka, tekutina nebo plyn, která může ohrozit bezpečnost či poškodit zdraví pracovníků. K expozici může dojít při jejím vdechnutí, proniknutí do pokožky nebo požití. Expozice nebezpečným látkám jsou běžnější, než si uvědomuje většina lidí, a může k nim dojít prakticky téměř na všech pracovištích. To je důvodem k velkým obavám týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví.

Expozice nebezpečným látkám na pracovišti se pojí s akutními i dlouhodobými zdravotními problémy, včetně:

  • respiračních onemocněních (např. astma, rinitida, azbestóza a silikóza),
  • poškození vnitřních orgánů, včetně mozku a nervového systému,
  • dráždivosti a onemocnění kůže,
  • rakoviny z povolání (např. leukemie, rakovina plic, mezoteliom, rakovina dutiny nosní).

Přítomnost nebezpečných látek může mimoto vystavit pracovníky nebezpečí požáru, výbuchu, akutní otravy a udušení.

Důležitá data kampaně
Zahájení kampaně: 24. dubna 2018
Evropské týdny BOZP: říjen 2018 a říjen 2019
Setkání partnerů kampaně ohledně výměny informací o správné praxi: 1. čtvrtletí roku 2019
Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2019

Druhý Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) agentury EU-OSHA prokazuje, že nebezpečné látky se nejčastěji vyskytují v určitých sektorech, jako je zemědělství, výroba a stavebnictví.

Nicméně riziku expozice nebezpečným látkám jsou potenciálně vystaveni pracovníci ve všech sektorech. Ve skutečnosti uvádí celkově přítomnost potenciálně nebezpečných chemických nebo biologických látek na pracovišti 38 % evropských podniků.

Právní předpisy o nebezpečných látkách při práci platí v celé EU. Poslední inspekční kampaň Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) týkající se nebezpečných látek však ukázala, že se podniky stále potýkají s vážnými problémy při řešení rizik, která tyto látky představují. V některých odvětvích představují riziko pro pracovníky stále ještě dokonce i zakázané látky, jako je azbest, neboť byl použit ve velkém množství budov, zařízení a materiálů. Existuje také mnoho méně známých nebepečných látek.

Součástí kampaně je opět soutěž "Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP". Do jejího 14. ročníku lze přihlásit jakékoli příklady inovativního a účinného řízení BOZP při manipulaci s nebezpečnými látkami a jejich používání z reálného života. Příspěvky přihlášené do soutěže by měly popisovat způsob provádění správné praxe v oblasti řízení na pracovšti, dosažené výsledky, včetně aspektů, jako například způsob komplexní a účinné organizace vyhodnocování rizik; způsob, jakým byla dodržována hlavní zásada hierarchie prevence (zásada STOP: Substituce, Organizační opatření, Technická opatření, Personal protection), a jak opatření eliminovala nebo výrazně snížila expozici pracovníků nebezpečným látkám; způsoby, jakým bylo zvýšeno povědomí.

Uzávěrka přihlášek v České republice je 15. prosince 2018. Podrobnosti budou na BOZPinfo uvedeny. Vítězové evropského kola obdrží ceny na slavnostním vyhlášení v listopadu 2019.

Agentura EU-OSHA také vyzývá organizace, aby se staly partnery kampaně nebo mediálními partnery kampaně „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ pro období 2018–19.

Více informací si můžete přečíst na webových stránkách kampaně, v letáku nebo v Průvodci kampaní (https://healthy-workplaces.eu/cs/campaign-materials).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail