Vybrané plánované kontroly v oblasti BP v roce 2015 a výsledky SÚIP za leden 2015

Zdroj: 
Kromě vybraných plánovaných kontrol v oblasti bezpečnosti práce v letošním roce stejně jako každý měsíc tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce informuje o pracovní úrazovosti, podávání podnětů ke kontrole a poradenství.

Z hlediska rizikovosti prací, počtu a závažnosti pracovních úrazů představuje potravinářský průmysl jedno z nejrizikovějších odvětví. Zejména subjekty zaměřené na zpracování masa a zabývající se výrobou piva se stanou objektem kontrol orgánů inspekce práce v letošním roce.

Inspektoři práce však vyrazí také do lesa a na pracoviště obdobného charakteru s cílem kontrolovat dodržování bezpečnosti pracovních postupů při těžbě a soustřeďování dříví stroji a zařízeními s lanovými systémy. Tento hlavní úkol kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) navazuje na kontrolní činnost předchozích let zaměřenou na manuální těžbu dřeva a provozování těžebně-dopravních prostředků při práci v lese.

Kontrolní zájem inspektoři soustředí také na objekty využívané pro vzdělávání, ubytování a volný čas dětí a mládeže, v nichž obrátí svou pozornost na provoz plynových zařízení. Kontroly v oblasti plynových zařízení v předchozích letech ukázaly, že ve školství existuje nižší úroveň péče o tento typ vyhrazených technických zařízení. Nedodržení předpisů může vést nejen ke značným materiálním škodám, ale také k ohrožení životů a zdraví nejen zaměstnanců.

Zvýšené riziko ohrožení života a zdraví zaměstnanců i veřejnosti představuje rovněž provoz chladicích zařízení, především s ohledem na čpavek jako používané médium, s ohledem na stáří těchto zařízení a s ohledem na umístění objektů s chladicím zařízením v oblastech veřejné zástavby (např. zimní stadiony, výrobny nápojů, pivovary). Orgány inspekce práce si proto vytyčily úkol prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu chladicích zařízení, ale také kompresorových stanic a tlakových nádob stabilních.

Bezpečnost práce při provozu bioplynových stanic patřila k hlavním úkolům již v loňském programu kontrolních akcí SÚIP. Jelikož počet instalací bioplynových stanic v posledních letech rapidně narostl, budou inspektoři letos v kontrolách těchto složitých technologických zařízení pokračovat a zaměří se opět zejména na provozovaná vyhrazená plynová a elektrická zařízení.

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení sleduje SÚIP prostřednictvím plnění ještě dalších úkolů. Jedním z nich je kontrola bezpečnosti při provozu zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene. Inspektoři se soustředí na zdvihací zařízení bez rozdílu nosnosti a účelu použití, správnou volbu použití prostředků pro zavěšení a uchopení břemene, jejich označení, evidenci, kontroly technického stavu a další povinnosti a činnosti, kterým mají zaměstnavatelé minimalizovat rizika vzniku pracovních úrazů.

K dlouhodobým prioritám kontrolní činnosti inspekce práce náleží kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem. Pracovní úrazy elektrickým proudem většinou spadají do kategorie závažných pracovních úrazů a velmi často končí trvalými následky pro postiženého.

Další úkoly v oblasti bezpečnosti práce z programu kontrolní činnosti SÚIP na rok 2015 uvede tisková zpráva v následujícím měsíci.

Během ledna 2015 zaevidoval SÚIP celkem 4 164 pracovních úrazů, z toho 86 úrazů utrpěli cizí státní příslušníci. Šest zaměstnanců, z toho dva cizinci, svým zraněním podlehlo. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl postižený hospitalizován déle než 5 dnů, utrpělo 166 zaměstnanců, v šesti případech šlo o cizího státního příslušníka.

V uplynulém měsíci přijaly orgány inspekce práce 493 podnětů ke kontrole. Na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek přitom směřovalo 310 podnětů, 154 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 29 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Pro bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce se na oblastní inspektoráty práce během ledna obrátilo celkem 14 386 zájemců.

Do evidence za uplynulý měsíc SÚIP zapsal celkem 152 kontrol.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 10. 2. 2015.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail