Vybrané plánované kontroly v oblasti BOZP v roce 2014 a výsledky činnosti SÚIP za 1. čtvrtletí 2014

Zdroj: 
Jedno z nejrizikovějších pracovišť stále představuje staveniště. Vzhledem k širokému rozsahu zde vykonávaných pracovních činností napříč širokým spektrem různých odvětví se zde vyskytují také různorodá rizika. Proto také jeden z dlouholetých hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) tvoří kontrola bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Téměř z 50 % se na smrtelné pracovní úrazovosti ve stavebnictví podílejí úrazy při pádu z výšky. V roce 2014 se inspektoři v rámci kontroly dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích zaměří především na kontrolu zajišťování bezpečnosti prací ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem a při montážních pracích včetně ostatních souvisejících činností na staveništi.

Důvod vzniku pracovních úrazů přitom spočívá často také v nedostatečné informovanosti jednotlivých zhotovitelů o možných rizicích a o úkonech prováděných jednotlivými zaměstnanci na staveništi. Působit na snižování pracovní úrazovosti v tomto směru si klade za cíl další úkol z programu činnosti inspekce práce na rok 2014, a tím je kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi. Cílem úkolu je především zjišťovat, zda zadavatelé stavby plní podmínky dané zákonem č. 309/2006 Sb. a zda koordinátoři BOZP pracují v souladu s předpisy.

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují orgány inspekce práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. Například v průběhu 1. čtvrtletí 2014 oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 352 projektových dokumentací staveb. Ve svých vyjádřeních upozorňují předkladatele na nedostatky v naplňování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, čímž opět usilují předcházet možným pracovním úrazům. V roce 2014 tak orgány inspekce práce činí rovněž v rámci hlavního úkolu zaměřeného na prevenci BOZP při přípravě a provádění staveb. Inspektoři soustředí pozornost jednak na obsahovou stránku předkládaných projektových dokumentací, jednak na podchycení nedostatků ovlivňujících bezpečnost při práci a užívání staveb při účasti na kolaudačních řízeních.

Nejen na staveništích, ale také ve výrobních provozech bude v roce 2014 probíhat kontrola bezpečnosti práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene. Do zorného pole inspektorů se dostane i práce revizních techniků působících v této oblasti. Cílem kontrolní činnosti je ověřit plnění povinností zaměstnavatele stanovených pro zajištění BOZP při provozu vyhrazených i „nevyhrazených“ zdvihacích zařízení s důrazem na systém bezpečné práce, dodržování návodů výrobce a místních bezpečnostních předpisů stejně jako vytváření podmínek pro minimalizaci rizik.

V současné době nabývá na významu centralizované zásobování teplem. Jeho součástí jsou tepelné předávací stanice. Jejich bezchybný provoz určuje nejen spolehlivou dodávku tepla obyvatelstvu, ale také jejich bezpečnost, protože tyto stanice jsou umístěny v zastavěném území a mnohdy přímo v obytných domech. Nedodržení předpisů může vést ke značným materiálním škodám, ale i k ohrožení životů a  zdraví nejen zaměstnanců. Prověřovat stav a úroveň dodržování předpisů budou inspektoři práce v rámci úkolu bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně tlakových nádob.

V posledních letech došlo k rapidnímu nárůstu instalací bioplynových stanic, především v oblasti zemědělské prvovýroby. Jedná se přitom o složitá technologická zařízení, s nimiž zemědělské výrobní subjekty nemají dostatek zkušeností. Navíc jsou některé technologické celky bioplynových stanic provozovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. Bezpečnosti práce při provozu bioplynových stanic, se zaměřením na vyhrazená plynová a elektrická zařízení, se věnuje další z hlavních úkolů kontrolní činnosti SÚIP na rok 2014.

Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem náleží k dlouhodobým prioritám kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Pracovní úrazy elektrickým proudem většinou spadají do kategorie závažných úrazů a velmi často končí trvalými následky pro postiženého. Největší nedostatky se objevují v oblasti technické prevence rizik, neboť zaměstnavatelé v dostatečné míře nezajišťují údržbu, kontroly a revize strojů a zařízení, a to zejména těch starších.

Další úkoly v oblasti bezpečnosti práce z programu kontrolní činnosti SÚIP na rok 2014 se stanou předmětem tiskové zprávy v následujícím měsíci.

V průběhu 1. čtvrtletí 2014 SÚIP zaevidoval 7 749 kontrol u zaměstnavatelů a pokuty v celkové výši 108.946.000,- Kč, které byly uděleny oblastními inspektoráty práce na základě zjištěných porušení předpisů. Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tato tabulka:

bezpečnost práce 196 pokut ve výši 10.561.000,- K
pracovní vztahy a podmínky 779 pokut ve výši 23.788.000,- K
zákon o zaměstnanosti 233 pokut ve výši 74.597.000,- K

V uplynulém čtvrtletí SÚIP zapsal do evidence 2 664 podnětů ke kontrole, z nichž 1 823 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 589 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 252 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Pro bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce se na oblastní inspektoráty práce během 1. čtvrtletí letošního roku obrátilo celkem 17 970 zájemců.

Pracovní úrazovost evidovanou v průběhu uplynulého čtvrtletí dokumentuje následující tabulka:

Evidence za 1. čtvrtletí 2014 Celkový počet PÚ Počet závažných PÚ Počet smrtelných PÚ
Pracovní úrazovost celkem 10 248 326 19
Z toho u cizinců 261 11 0

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v 1. čtvrtletí 2014 dokumentuje tato tabulka:

Středočeský kraj 1 544
Jihomoravský kraj 1 047
Moravskoslezský kraj 1 036
Hlavní město Praha 881
Plzeňský kraj 823
Ústecký kraj 750
Olomoucký kraj 655
Královéhradecký kraj 615
Jihočeský kraj 557
Pardubický kraj 549
Zlínský kraj 525
Vysočina 440
Liberecký kraj 384
Karlovarský kraj 314
Zahraničí 127
Neurčeno 1

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 8. 4. 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail