Vstup do haly výrobního provozu a provazové žebříky

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Prosím o odpověď na dotaz, jaká je  dovolena max. výška schodku u dveří nebo vrat pro vstup do výrobního provozu (hal) - případné označení. A ještě jeden dotaz na provazové žebříky - návod k použití a jejich používání v provozu.

Obecně záleží na tom, zda se jedná o vstup pro pěší nebo slouží i různým druhům dopravy, zda se jedná o hlavní vstup, komu vstup slouží, apod.  Zaměstnavatel by měl v tomto smyslu vyhodnotit rizika a upravit vstup především tak, aby vstup vyhovoval pro dané konkrétní podmínky. Problematika schodišť je řešena v ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky“. O schodišti hovoříme v případě, že je složeno nejméně ze tří stupňů. Je-li rozdíl výškových úrovní překonán jedním nebo dvěma schodišťovými stupni, nejedná se o schodišťové rameno, ale o vyrovnávací výškové stupně. Platí, že výšková nerovnost (schodišťové rameno) nesmí začínat přímo u vstupu. Norma v článku 7.5.6 požaduje vzdálenost alespoň 0,6 m od dveří vnějšího vstupu. Norma dále v článku 9.1.15 říká:
9.1.15 Povrch stupnic nástupního a výstupního stupně v každém rameni musí být výrazně kontrastně rozeznatelný od povrchu ostatních stupňů a podest, a to po celé jejich ploše, popř. pruhem širokým 100 mm ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany stupně. Kontrastní optické označení povrchu podstupnic je nepřípustné. Tento požadavek se týká i vyrovnávacích stupňů.
Článek 9.1.7 uvádí, že optimální výška stupně se pohybuje v rozmezí 150 mm až 180 mm.

Použít je možno i nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. I zde je v odstavci 5.11 uvedeno:
5.11 Schodišťové rameno nesmí začínat bezprostředně za dveřmi nebo vraty. Mezi schodišťovým ramenem a dveřmi musí být plošina, jejíž délka musí být alespoň 0,75 m zvětšená o šířku schodišťového stupně.

V úvahu je potřeba rovněž vzít i vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

K Vašemu druhému dotazu bych uvedl následující. Výrobce provazových žebříků je povinen, stejně jako u jiných výrobků, dodávat se žebříkem i návod na používání, viz např. zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, § 3 (1) a). Zde musí být uveden nejen způsob užívání, ale i požadavky na skladování, údržbu a další potřebné údaje.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v příloze část III, odst. 7 omezuje použití provazového žebříku pouze pro výstup a sestup, nikoliv pro práci. Vzhledem k rizikům, které souvisejí s použitím provazových žebříků, by mělo být jejich používání omezeno jen na nezbytně nutné případy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail