Vláda schválila Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2010

Zdroj: 
Tuto zprávu předkládá Ministerstvo životního prostředí a zpracovává ji CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ve spolupráci s ostatními resortními i mimoresortními organizacemi.

Rok 2010 byl v České republice rokem hospodářského oživení, kdy rostla průmyslová produkce ve zpracovatelském průmyslu i výroba elektrické energie. Výrazný růst zaznamenal zejména automobilový průmysl a na něj navazující průmyslová odvětví. Tento hospodářský vývoj se společně s působením vlivu dopravy, vytápění z lokálních zdrojů a klimatických podmínek ovlivňujících rozptylové podmínky podílel na zvýšení produkce škodlivin do ovzduší. Došlo k meziročnímu nárůstu emisí prašných částic a oxidu uhelnatého ze zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší, který byl zvlášť výrazný v Moravskoslezském kraji. Emise okyselujících látek však pokračují v poklesu. V důsledku ekonomické krize v letech 2008−2009 je stále patrný útlum stavební výroby, se kterým souvisel i pokles materiálové spotřeby ve stavebnictví, a tím i celkové produkce odpadů.

Z hlediska dlouhodobějšího vývoje je stav životního prostředí v ČR ve většině parametrů po roce 2000 stagnující, problémy životního prostředí charakteristické pro začátek 21. století, jako jsou neuspokojivá kvalita ovzduší v sídlech a městských aglomeracích i nepříznivý stav přírodních stanovišť, přetrvávají. Zhoršená kvalita ovzduší nadále přináší zdravotní rizika pro obyvatele žijící v zasažených oblastech. Zátěž ekosystémů okyselujícími látkami v ovzduší klesá, nadále je však vysoká nadlimitní koncentrace přízemního ozonu, který má nepříznivý vliv zejména na lesní ekosystémy a výnosy zemědělských plodin.

Kvalita ovzduší z hlediska ochrany lidského zdraví se na území ČR v roce 2010 meziročně zhoršila, a to zejména pokud jde o rozsah území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nepříznivý vývoj kvality ovzduší byl kromě nárůstu průmyslového znečištění ve značné míře ovlivněn meteorologickými podmínkami v roce 2010, které byly charakteristické chladnější topnou sezónou a častým výskytem nepříznivých rozptylových podmínek pro znečišťující látky v ovzduší. Oblasti zasažené zhoršenou kvalitou ovzduší se oproti předcházejícím rokům nemění. Nejhorší situace i nadále zůstává v Moravskoslezském kraji, kde je zejména způsobena průmyslovou zátěží celé Ostravsko-katovické pánve, tedy včetně přeshraničních vlivů z Polska. Dále se zhoršená kvalita ovzduší v roce 2010 vyskytovala v inverzních polohách (např. Kladno), v oblastech s intenzivní dopravní zátěží (např. Praha) i v malých sídlech, kde převažuje vytápění prostřednictvím lokálních topenišť. V místech se zhoršenou kvalitou ovzduší žila v roce 2010 přibližně polovina obyvatel ČR, v roce 2009 to bylo 18 %.

Znečišťujícími látkami, u kterých nejčastěji dochází k překračování nejvyšších přípustných koncentrací pro ochranu lidského zdraví, jsou prašné částice velikostních frakcí PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren. Prašné částice způsobují významná zdravotní rizika zejména ve spojitosti s onemocněními dýchacích cest.

Měrné zátěže životního prostředí, tedy spotřeba energie, materiálů a produkce znečištění na obyvatele a na jednotku HDP, v ČR klesají. Ve srovnání s průměrem zemí EU27 jsou však nadále nadprůměrné mimo jiné v důsledku struktury národního hospodářství s vyšším podílem průmyslu na HDP. Postupně dochází k oddělení vývoje hospodářství a zátěží životního prostředí, využívají se vyspělejší technologie a průmyslová výroba se přesouvá k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou. Zatím se však nedaří dosáhnout absolutního oddělení vývoje hospodářského výkonu a zátěží životního prostředí, při kterém by absolutní hodnoty zátěže klesaly i při růstu ekonomického výkonu.

Významným tlakem na životní prostředí je územní rozvoj měst a výstavba dopravní infrastruktury. I když suburbanizační proces, tj. stěhování obyvatel z center měst do jejich okolí, ztrácí na intenzitě, městské aglomerace se stále rozrůstají, zasahují do okolní krajiny a narušují její ráz a fungování.

Kolísání kvality životního prostředí v posledních letech nabývá na dynamice, a to v souvislosti s rychlými výkyvy národní i globální ekonomiky i s měnícím se charakterem klimatu, který je spojen s častějším výskytem nebezpečných hydrometeorologických jevů (přívalové srážky, povodně, delší období sucha, silný vítr apod.).

Zpráva je k dispozici zde, v tištěné verzi vyjde v dubnu 2012.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail