Vláda schválila novou koncepci ochrany obyvatelstva

Vláda minulý týden vzala na vědomí vyhodnocení Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a schválila novou Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Vláda minulý týden vzala na vědomí vyhodnocení Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a schválila novou Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Ta mimo jiné obsahuje níže uvedené body.

Varování obyvatelstva:

Objekty a zařízení, ve kterých se shromažďuje velký počet osob (nákupní centra, sportovní haly a stadiony, velké dopravní uzly) a které mohou být potenciálně ohroženy mimořádnými událostmi (požár, zřícení budovy, únik nebezpečných látek, teroristický útok) mají být podle této koncepce vybaveny informačními (místními) systémy, které lze připojit na infrastrukturu systému varování tak, aby bylo možné státem, obcí nebo velitelem zásahu informovat obyvatelstvo, které se dočasně zdržuje v objektu a jeho blízkosti v případě ohrožení mimořádnou událostí. Tyto systémy by měly zajistit na vlastní náklady právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které tyto objekty provozují.

Kritická infrastruktura:

Nová koncepce klade zvýšený důraz také na problematiku ochrany kritické infrastruktury – neboli životně důležité infrastruktury nezbytné pro řádné fungování veřejné správy a společnosti jako takové (dodávky elektřiny, tepla, potravin, pitné vody, pohonných hmot). Měl by být vytvořen Národní program ochrany kritické infrastruktury založený na zpracování dílčích strategií, koncepcí a analýz určených pro jednotlivé oblasti (sektory, odvětví) kritické infrastruktury a z nich vycházejících stanovení konkrétních úkolů, jejich nositelů a termínů plnění.

Požavky z hlediska ochrany obyvatelstva:

V návaznosti na stavební zákon by měly být podle koncepce do roku 2009 stanoveny základní technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany a také vytvořeny legislativní podmínky pro hasičské záchranné sbory krajů k účinnějšímu prosazování požadavků ochrany obyvatelstva již ve fázi územního a stavebního řízení.
Měly by také být analyzovány možnosti a stanoveny základní požadavky na projektování staveb, ve kterých dochází ke shromažďování velkého počtu osob a které mohou být potenciálně ohroženy mimořádnými událostmi vyplývajícími z bezpečnostních hrozeb a rizik.

Výchova a vzdělání obyvatelstva:

Nová koncepce klade důraz na zkvalitnění připravenosti obyvatelstva pro zvládání mimořádných událostí, v čemž jsou stále značné rezervy. Jak se konstatuje ve vyhodnocení předchozí koncepce ochrany obyvatelstva, většina občanů není dosud dostatečně informována a připravena správně reagovat na mimořádné události a poskytnout pomoc sobě a svým blízkým. Občané neznají dostatečně svá práva a povinnosti při vzniku mimořádných událostí a krizových situací. Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva by měl být podle koncepce informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám. Koncepce počítá s tím, že do roku 2010 bude zpracován program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích. Koncepce rovněž navrhuje hlubší i širší zapojení nevládních občanských organizací do zajišťování bezpečnosti v podmínkách normálních a krizových situací. Jedním z prostředků, pomocí kterých by mělo být obyvatelstvo lépe připravováno a více informováno o hrozbách a o tom, jak jim čelit, jsou podle koncepce také sdělovací prostředky – konkrétně veřejnoprávní média. Materiál zároveň upozorňuje, že při informování obyvatelstva je třeba pamatovat i na cizí státní příslušníky pobývající v ČR.

Kolektivní a individuální ochrana obyvatelstva:

V oblasti kolektivní ochrany (ukrytí) pokračuje nová koncepce ochrany obyvatelstva v trendu koncepce předcházející. Vzhledem k tomu, že ČR v nejbližších letech velmi pravděpodobně nehrozí vojenský útok, nepočítá se s budováním ani udržováním technologií stálých úkrytů civilní ochrany. Ty byly vždy určeny k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení a s jejich využitím nelze při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat s ohledem na jejich nedostatečný počet a nerovnoměrné rozmístění.
Namísto toho je kladen důraz na "improvizované ukrytí" – tedy ochranu s využitím ochranných vlastností běžných staveb a objektů (byty, kanceláře, sklepy, podzemní garáže). Odpovědné orgány mají dle koncepce provádět vytipování objektů a prostorů vhodných pro tento typ ukrytí.
Koncepce klade rovněž důraz na znalost užívání improvizovaných prostředků ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla jako jedno ze základních opatření individuální ochrany – tedy prostředků, které mají občané běžně k dispozici.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 je dokument zásadního významu, který zohledňuje přípravu a realizaci opatření k ochraně obyvatelstva v kontextu s existujícími ale také předpokládanými bezpečnostními hrozbami. Koncepce řeší mimo jiné problematiku bezpečné společnosti (úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů), oblast připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně školní mládeže, základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva (varování; evakuace; ukrytí; nouzové přežití; ochrana osob před kontaminací; humanitární pomoc; spolupráce s neziskovými organizacemi; monitorování radiační, chemické a biologické situace; informování obyvatelstva) a otázky plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace, včetně připravenosti sil a prostředků a materiálního a finančního zabezpečení. Z koncepce vyplývá Harmonogram realizace opatření ochrany obyvatelstva, který obsahuje celkem 18 opatření termínovaných nejdéle do roku 2013 a další čtyři opatření s výhledem do roku 2020.

Ochrana obyvatelstva je v rámci koncepce vymezena jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací nevojenského charakteru (živelní pohromy, havárie nebo teroristické útoky) na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Je to nesmírně široká oblast zasahující do mnoha oblastí krizové připravenosti obyvatel ČR na mimořádné události. Ústředním správním úřadem ve věcech ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra a garantem za přípravu a plnění základních opatření v oblasti ochrany obyvatelstva je Hasičský záchranný sbor ČR.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 je k dispozici na www.mvcr.cz/hasici/ochrobyv/koncepce/koncepdo13.pdf

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail