Větrání ve škole při práci s chemickými látkami

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Ráda bych se zeptala na větrání ve školní dílně, v níž probíhá leptání plošných spojů chloridem železitým a manipuluje se s hydroxidem sodným. Může být tato místnost bez oken a jaká ventilace je nutná? Jaké právní předpisy se tím zabývají?

V tomto případě je zapotřebí posuzovat dvě roviny, a to rovinu ochrany zdraví zaměstnance (pedagoga) a rovinu ochrany zdraví žáků při praktickém vyučování ve školském zařízení. V případě práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je k ochraně zdraví žáků a pedagogů zapotřebí dále vědět, do jaké míry je tato práce nebezpečná. K posouzení této míry rizika je zapotřebí provést příslušná měření a hodnocení.

V případě zaměstnance, podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví, se práce musí zařadit do čtyř kategorií (kategorizace prací), a to v souladu s § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí, za uvedených podmínek, je i měření škodlivin v ovzduší.

Dalším právním předpisem v případě zaměstnance je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V § 11 odst. 2 tohoto nařízení se uvádí, že při práci s chemickou látkou, směsí nebo prachem musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje chemické látky, směsi nebo prachu a uplatněna technická a technologická opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické látky, směsi nebo prachu v pracovním ovzduší. V § 41 tohoto nařízení jsou uvedeny požadavky na větrání pracovišť a § 42 se zabývá požadavky na nucené větrání. Dále v § 41 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení se uvádí, že minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění.

V případě ochrany zdraví žáků zde máme například vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. V § 18 odst. 1 této vyhlášky se uvádí, že prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být přímo větratelné. Požadavky na větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru jsou pak upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Předpokládám, že naplňujete i požadavky vyhlášky MŠMT č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů, která byla vydána na základě § 65 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o povinnost nakládání s nebezpečnými látkami nebo směsmi pod dozorem osoby s odbornou způsobilostí nebo pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí.

V této vyhlášce se v § 2 odst. 4 rovněž uvádí, že zásady bezpečnosti práce při praktickém vyučování a podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi se řídí příslušnými pokyny pro bezpečné zacházení, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - nařízení REACH). V oddílu 7 tohoto bezpečnostního listu, ze kterého zajisté vycházíte při hodnocení rizik (kategorizaci prací), se uvádějí podmínky zacházení a skladování a v oddílu 8 se uvádějí požadavky na omezování expozice (včetně příslušných technických opatření) a požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí.  

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail