Velký počet nelegálně zaměstnaných osob a výsledky činnosti SÚIP

Zdroj: 
V prvních dvou červnových dnech odhalili čtyři inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj celkem 44 osob, které nelegálně pracovaly pro 16 zaměstnavatelů působících v Pardubicích v rámci kulturních akcí „Pernštýnská noc“ a „Aviatická pouť“.

S vyšším počtem nelegálně zaměstnaných osob se však setkali také inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj v měsíci květnu. U jednoho ze subdodavatelů na staveništi v Brně zjistili nelegální zaměstnávání 10 osob, z nichž ve dvou případech šlo dokonce o cizince bez povolení k pobytu na území ČR.

Kontrola provedená ve spolupráci s Policií ČR – Službou cizinecké policie je zajímavá také tím, že u osob na jednom pracovišti byly naplněny všechny tři skupiny znaků nelegální práce (dle § 5 písm. e) bodů 1, 2 a 3 zákona o zaměstnanosti) a že inspektorát zde uložil zatím nejvyšší pokutu v letošním roce - 2.500.000,- Kč. Výši pokuty významně ovlivnil nejen počet osob, kterým kontrolovaný subjekt umožnil výkon nelegální práce, ale také skutečnost, že cizinci vykonávali závislou práci bez povolení k zaměstnání a ve dvou případech také bez povolení k pobytu. Policie ČR čtyři cizince zde nelegálně zaměstnané vyhostila.

Evidence Státního úřadu inspekce práce za květen 2012 vykazuje celkem 5 585 kontrol provedených inspektory orgánů inspekce práce. V návaznosti na provedené kontroly se zaevidovalo celkem 415 pokut navržených oblastními inspektoráty práce v celkové výši 35.935.000,- Kč. Z toho celkem 136 pokut ve výši 24.545.000,- Kč náleží na úsek kontroly na základě zákona o zaměstnanosti, jejíž podstatnou část představuje kontrola nelegálního zaměstnávání.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce probíhá z valné části dle naplánovaného programu kontrolních akcí na daný rok, v němž je mj. obsažen také úkol provádět kontroly na základě podnětů, které pracovištím Státního úřadu inspekce práce občané podávají na porušování právních předpisů zaměstnavateli. V průběhu měsíce května bylo do databáze zapsáno 938 podnětů ke kontrole, přičemž 590 z nich se týkalo porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 265 podnětů spadalo do oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 83 podnětů se vztahovalo k oblasti bezpečnosti práce na pracovištích. Podněty, které občané podali v květnu 2012 se záměrem poukázat na případná porušení předpisů ze strany zaměstnavatelů, nejčastěji směřovaly stejně jako v dubnu na úsek odměňování zaměstnanců (329 květnových podnětů). Další oblasti, kam tyto podněty poukazovaly v květnu nejčastěji, představoval úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (244 podnětů) a úsek nelegální práce (226 podnětů).

S dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů, zákona o zaměstnanosti či z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se během května 2012 na orgány inspekce práce obrátilo celkem 7 434 zájemců o bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce.

Důležitou úlohu v databázi orgánů inspekce práce také plní ukazatele pracovní úrazovosti. Na jejich základě se sledují tendence v oblasti pracovních úrazů a plánuje kontrolní činnost tak, aby se důsledným prováděním kontrol zejména na pracovištích, kde dochází k výkonu prací náležejícím k rizikovým oborům ekonomické činnosti, dosahovalo zlepšování stavu v oblasti bezpečnosti práce, a tím i ke snižování počtu pracovních úrazů.

V květnu 2012 zaevidoval Státní úřad inspekce práce na základě hlášení zaměstnavatelů celkem 3 453 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se jednalo celkem o 13 pracovních úrazů s následkem smrti a 114 závažných pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů.

Celkem 99 pracovních úrazů se přihodilo cizím státním příslušníkům. Šlo přitom o dva smrtelné pracovní úrazy a šest případů, kdy léčba následků pracovního úrazu cizince trvala déle než 5 dnů.

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci dokumentují následující údaje:

Moravskoslezský kraj 572
Jihomoravský kraj 338
Olomoucký kraj 328
Hl. m. Praha 318
Středočeský kraj 315
Plzeňský kraj 284
Ústecký kraj 237
Královéhradecký kraj 224
Zlínský kraj 187
Pardubický kraj 167
Karlovarský kraj 123
Liberecký kraj 122
Jihočeský kraj 119
Vysočina 80
Zahraničí 38
Neurčeno 1

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v květnu 2012 byly materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (711 pracovních úrazů v této kategorii zdrojů).

Oblastní inspektoráty práce také zpracovávají vyjádření k vybraným projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Touto činností oblastní inspektoráty práce zajišťují prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu. Do evidence za květen 2012 tak bylo zapsáno celkem 202 vybraných projektových staveb.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 6. 6. 2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail