Úraz v kuřárně. Jde o úraz pracovní?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Ve firmě, pro kterou pracuji jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, se stal úraz na kuřárně. Postižený típal cigaretu do popelníku, který pak vzplál a ožehl mu ruku. Možná přijde o palec. Vypadá to, že úraz zavinil jiný zaměstnanec, který tam nasypal prach z petardy. Máme to řešit jako pracovní úraz? Nestal se v souvislosti s plněním pracovních úkolů a nestal se vyloženě ani o přestávce.

O pracovní úraz nejde, neboť k úrazu nedošlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Kouření není činnost související s výkonem práce. I když kouření není výslovně vyjmenováno v ustanovení § 274 zákoníku práce mezi úkony, které nejsou v přímé souvislosti s výkonem práce, je to činnost obdobná jako stravování. To, že k úrazu nedošlo v době přestávky na jídlo a oddech, vůbec není rozhodující. Pracovní úrazem je stejně pouze úkon obvyklý v době přestávky v práci na jídlo a oddech konaný v objektu zaměstnavatele a kouření a stravování mezi činnosti obvyklé neřadíme.

V případě, že se zjistí, kdo tam nasypal prach z petardy, tak by se řešila občanskoprávní cestou náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Poškozený by škůdce zažaloval o odškodnění svého úrazu podle občanského zákoníku, protože tam je jasné zavinění.

Autor článku: 

Komentáře

Úraz zaměstnance při kouření je úrazem pracovním

14.05.2018 - 07:16 Zdenek Šenk
Popsaný úraz zaměstnance při kouření v pracovní době, je úrazem pracovním a to hned ze dvou důvodů: 1. Na základě judikátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 2141-2011, který pojednává o pádu zaměstnance z výšky, při práci na stavbě, v době kdy seděl na střešním světlíku a kouřil. Soud uzavřel, že se jedná o pracovní úraz a podrobnosti k judikátu lze dohledat na webu NS ČR: nsoud.cz anebo v mojí knize Pracovní úrazy v judikatuře na straně 322. 2. O pracovní úraz se jedná i v případě, že bychom shora uvedený judikát neměli nebo bychom o judikátu nevěděli. Na uvedený úraz zaměstnance přímo dopadá objektivní odpovědnost zaměstnavatele, protože hlavní příčinou úrazu nebylo vlastní kouření zaměstnance, ale skutečnost, že do popelníků (zřejmě) někdo vložil silně hořlavou látku, která způsobila vážné zdravotní následky (k těmto následkům by při běžném kouření nemohlo dojít. "Protože k úrazu zaměstnance došlo v prostorách zaměstnavatele, nastupuje objektivní odpovědnost zaměstnavatele a úraz je nutné posuzovat jako úraz pracovní. Reakce na nepřesné úvahy paní Dandové: - ,,... k úrazu nedošlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Kouření není činnost související s výkonem práce." Tato úvaha by platila jen za podmínky, že by zaměstnanec kouřil v kuřárně ,,nepřiměřeně dlouho", např. několik desítek minut (to v zadání otázky uvedeno není). V tomto případě by se jednalo o exces (výrazné vybočení z plnění pracovních povinností), ale to se v uvedením případě nestalo, - ,,... je to činnost (kouření) obdobná jako stravování + kouření mezi činnosti obvyklé neřadíme." Vůbec nechápu, jak na to paní Dandová přišla - jedná se o ničím neodůvodněný výmysl. Závěr Zaměstnavatel musí zaměstnanci uznat pracovní úraz a krácení náhrad není možné. Je nutné informovat pojišťovnu (KOO) a dohodnout se o dalším postupu při zjišťování viníka úrazu zaměstnance (pokud bude zjištěn - vše zaplatí).

Re: Úraz zaměstnance při kouření je úrazem pracovním

14.05.2018 - 10:14 Tomáš Neugebauer
Ještě bych doplnil, že vznik pracovního úrazu měl byt bez zbytečného odkladu (po zjištění, že úraz byl pravděpodobně zaviněn jiným zaměstnancem, který do po popelníku nasypal prach z petardy) ohlášen Policii ČR (podezření na trestný čin). To považuji za zcela zásadní! Zvláště, je-li pravděpodobné, že postižený přijde o palec.

Opravdu pracovní úraz?

14.05.2018 - 12:38 Michaela Pospíšilová
Tak kdyby tam kouřil "přiměřeně dlouho", tak se to považuje jako činnost související s výkonem práce? A že to bylo v prostoru zaměstnavatele přeci nemusí znamenat, že za to zaměstnavatel zodpovídá (že tam nějaký chytrolín nasype střelný prach)? Postavila bych se spíš za názor paní Dandové.

Re: Opravdu pracovní úraz?

15.05.2018 - 09:24 Tomáš Neugebauer
Jak již bylo uvedeno p. Šenkem, kouření při odpočinku v práci je soudem považováno za obvyklou činnost. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel zřídil kuřárnu, sám tím potvrdil tuto skutečnost (sám považuje kouření při odpočinku v práci za obvyklou činnost). Zároveň se stal odpovědným za zajištění BOZP související s provozem kuřárny. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházením rizikům (§ 102 odst. 1 zákoníku práce). To se zde zaměstnavateli nepodařilo zajistit. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 269 odst. 1 zákoníku práce). Tato povinnost platí i v případě, že zaměstnavatel dodržel vše, co měl a nic neporušil (objektivní odpovědnost zaměstnavatele). Jediné s čím nesouhlasím s p. Šenkem je jeho stanovisko: "Je nutné informovat pojišťovnu (KOO) a dohodnout se o dalším postupu při zjišťování viníka úrazu zaměstnance (pokud bude zjištěn - vše zaplatí)." Nikoliv dohodnout se s pojišťovnou o dalším postupu při zjišťování viníka, ale informovat Policii ČR - podezření na spáchání trestného činu.

Opravdu pracovní úraz?

15.05.2018 - 16:02 Kateřina Hrubá
Dobrý den, zde se názory odborníků liší. Mnou oslovený odborník na BOZP se ztotožňuje se stanoviskem paní doktorky Dandové.

Re: Opravdu pracovní úraz?

15.05.2018 - 22:30 Tomáš Neugebauer
Představme si následující situaci. Zaměstnanec odchází do kantýny, která je v areálu zaměstnavatele, koupit si něco k pití. Tam uklouzne na louži mýdlové vody, kterou tam na podlahu rozlil pravděpodobně jiný zaměstnanec. Způsobí si tak zlomeninu nohy v nártu s pravděpodobným následkem snížení hybnosti. Jedná se o pracovní úraz nebo nejedná?_____Jedná se o zcela stejnou situaci, jež je uvedena v dotaze.

Tajuplný odborník na BOZP

15.05.2018 - 19:41 Zdenek Šenk
Dobrý den paní Hrubá, co to má znamenat, co to je za formulaci: ,,mnou oslovený odborník na BOZP se ztotožňuje se stanoviskem paní doktorky Dandové"? Vámi oslovený neumí psát na PC? Má Vámi oslovený odborník jméno a příjmení? Pokud má Vámi oslovený odborník jméno a umí psát, tak ať se projeví, a jde se svým názorem do odborné diskuze s ostatními odborníky na BOZP. S pozdravem, Zdeněk Šenk

Vyjádření JUDr. Evy Dandové

16.05.2018 - 09:42 Kateřina Hrubá
Vážení diskutéři, se zájmem jsem si přečetla Vaše příspěvky, některé až za hranicí slušnosti a nebudu s nimi více polemizovat. Svůj názor jsem následně konzultovala se třemi právníky specializujícími se na pracovní právo – zdůrazňuji právníky, jejich jména uvádět nebudu, protože je nechci vystavit stejným útokům, jako jsem byla vystavena od p. bc. Šenka, který nemá právní vzdělání a nevidí právní rozdíl mezi případem posuzovaným v rozsudku NS ČR ze dne 4. září 2012 sp. zn. 21 Cdo 2141/2011 a výše uvedeným dotazem. Čtenářům, kteří váhají, na které straně je pravda jen si dovolím připomenout dva judikáty. První je stanovisko NS ČSSR sp. zn. Cpj 87/70 „Z mezí pracovních úkolů a přímé souvislosti s ním nevybočuje taková činnost pracovníka, která nepostrádá místní, časový a věcný (vnitřní účelový) vztah k plnění pracovních úkolů. Uvedená kritéria nemají ovšem stejný význam; rozhodující je věcný (vnitřní účelový) vztah, tj. vztah k činnosti, jíž byla způsobena škoda, k pracovním úkolům. V podstatě jde o to, zda při činnosti, jíž byla způsobena škoda, sledoval pracovník z objektivního hlediska plnění pracovních úkolů.“ Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2507/2000 „Při řešení otázky, zda úraz, který utrpěl zaměstnanec, je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, soud posuzuje tuto souvislost z hlediska místního, časového a věcného, tedy zda taková souvislost je dána vzhledem ve vztahu k činnosti, při níž došlo k úrazu, k plnění povinností, které pro zaměstnance vyplývají z pracovního poměru.“ Odškodňováním pracovních úrazů se zabývám nepřetržitě od své promoce v r. 1977 a mými učiteli odškodňování byli takové kapacity jako JUDr. Jaroslav Týc nebo JUDr. Milan Beneš a jak asi většina čtenářů BOZPinfo za ta léta ví, pracuji celý život na odborech a vždy jsem se považovala za „advokáta zaměstnanců“ a ráda poskytuji právní poradenství a poskytuji jej vždy s vědomím, že hájím zájmy poškozených. JUDr. Eva Dandová

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail