Úraz pracovníka na noční směně

Zdroj: 
Zaměstnavatel zpracoval místní bezpečnostní předpis pro výrobní linku, který byl však v rozporu s bezpečnostním předpisem dodaným od výrobce. Zaměstnanec porušil místní bezpečnostní předpis u zaměstnavatele a způsobil si zranění ruky.

Úrazový děj

Zraněný zaměstnanec pracoval jako manipulační dělník a pomocník strojníka. Toho dne, kdy k úrazu došlo, nastoupil na noční směnu. Jeho pracovní náplní bylo provádět manipulační práce a také provádět práce pomocníka strojníka při obsluze výrobních linek.  V budově byl pouze se svým kolegou – strojníkem. V průběhu noční směny zrovna za nepřítomnosti strojníka výrobní linka hlásila dokončení zakázky. Pomocník strojníka se z vlastní iniciativy rozhodl, že za chodu linky odřízne folii a zavede ji na druhý navíjecí trn. Když provedl tuto operaci a opouštěl prostor mezi navíjecími trny, došlo k nekontrolovatelnému zavrávorání či pádu a pohybu levé ruky, která byla vtažena mezi navíjecí trn a folii. Tím došlo k opakovanému překroucení zachycené ruky, což mělo za následek zranění levé horní končetiny, které si vyžádalo hospitalizaci delší než 5 dnů.

Šetření úrazu

Porušení povinností postiženého zaměstnance: § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, a neřídil se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, neboť poté, co výrobní linka signalizovala ukončení celkové délky navíjení, svévolně vstoupil do pracovního prostoru navíjecího zařízení, z nezjištěných důvodů zavrávoral a levá ruka se mu dostala mezi folii a navíjecí trn. Postižený porušil místní bezpečnostní předpis pro výrobní linku, ve kterém je uvedeno „Zvýšenou pozornost věnovat při začátku navíjení folie na cívku. Tomuto úkonu musí být bezpodmínečně přítomen strojník extrudéru a pomocník strojníka (resp. strojník od sousedního stroje). Zatímco jeden člověk obsluhy provádí se zvýšenou opatrností navíjení folie, druhý stojí u ovládacího panelu, aby mohl v případě nebezpečí zastavit pohyb navíjecího válce.“ Tento místní bezpečnostní předpis sice řeší nebezpečí zachycení, ale je v přímém rozporu s bezpečnostním předpisem dodaným výrobcem, kde je uvedeno: „Když je stroj v chodu, zdržuj se ve vzdálenosti nejméně 1 m od stroje“. Dále je uvedeno: „POZOR! Všechny práce se startem navíjení a výměnou cívek jsou prováděny při stojících navíjecích trnech“.

Porušení povinností zaměstnavatele: § 103 odst. 2 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. A to tím, že neseznámil zaměstnance s bezpečnostním předpisem pro navíjecí systém výrobní linky, který je nedílnou součástí provozní dokumentace. Výrobce ve výše zmíněném předpisu upozorňuje na rizika, která z technických důvodů nelze odstranit a proto nařizuje, aby obsluha linky byla seznámena s tímto návodem k obsluze. Zaměstnavatel neomezil nebezpečí vyplývající z chybného jednání člověka v důsledku neznalosti právních a ostatních předpisů BOZP.

§ 4 odst. 2, § 23 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, neboť provozuje a organizuje práci na výrobní lince v rozporu s bezpečnostním předpisem dodaným výrobcem. Zaměstnavatel pro potřeby provozu zpracoval místní bezpečnostní předpis, který je v rozporu s výše zmíněným předpisem, neboť umožňuje vstup obsluhy do pracovního prostoru linky za chodu. Zaměstnavatel neomezil nebezpečí vyplývající z chybného jednání člověka v důsledku podání neúplné a zavádějící informace.
§ 102 odst. 4 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, neboť nezohlednil neodstranitelné riziko a nebezpečí zakopnutí obsluhy výrobní linky u navíjejícího zařízení, na které upozorňuje výrobce v návodu k obsluze.

Porušení povinností jiného subjektu/osoby: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická: nebyla přijata.
Organizační: Všichni zaměstnanci byli seznámeni s bezpečnostním předpisem dodaným výrobcem a místní bezpečnostní předpis byl uveden do souladu s tímto předpisem.
Výchovná: Školení zaměstnanců obsluhujících výrobní linku bylo provedeno okamžitě a vždy na každé následující pracovní směně před započetím práce. Ostatní zaměstnanci, kteří mohou na uvedeném pracovišti „zaskakovat“ při dovolených, nemocích apod. budou s tímtéž seznámeni při periodickém školení ve stanovených dnech.

Zhodnocení opatření: Tato opatření jsou dostatečná.

Opatření uložená OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:

  • Zajistit prokazatelným způsobem seznámení zaměstnanců s bezpečnostním předpisem dodaným výrobcem a místní bezpečnostní předpis uvést do souladu s tímto předpisem.
  • Zajistit vyhodnocení neodstranitelného rizika a nebezpečí při obsluze výrobní linky u navíjecího zařízení a přijetí opatření k omezení jeho působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.
  • S organizací bude zahájeno správní řízení a rozhodnuto ve smyslu § 5 odst. 1 písm. l) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, podle § 30 odst. 1 písm. f), r) cit. zákona.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail