Úpravy v legislativě chemických látek a chemických přípravků a jejich zavedení do praxe

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, i některé prováděcí předpisy byly novelizovány v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Cílem příspěvku je seznámení s provedenými úpravami, které se promítnou do praxe a poukázání na jejich význam a přínos.

Úpravy v Bezpečnostním listě

Úpravy v Bezpečnostním listě

Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo přípravek je povinna zajistit vypracování bezpečnostního listu v českém jazyce.

Bezpečnostní list je souhrn:

  • identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci,
  • údajů o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Výrobce nebo dovozce se může dohodnout s distributorem, který od nějlátku nebo přípravek přebírá, že se v bezpečnostním listu místo údajů o výrobci nebo dovozci uvedou údaje o distributorovi. V bezpečnostním listě se uvede, podle toho kdo uvádí látku nebo přípravek na trh nebo do oběhu, buď výrobce nebo dovozce, nebo místo výrobce nebo dovozce distributor, nebo první distributor a výrobce nebo dovozce nebo distributor v EU.

První distributor je povinen:

  • zajistit, aby pro látku nebo přípravek v souladu se zákonem byl vypracován bezpečnostní list,
  • v bezpečnostním listě uvést identifikaci o své osobě a současně údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi se sídlem na území jiné členské země Evropských společenství, od kterého bezpečnostní list převzal.

První distributor nemusí na obalu nebezpečné látky nebo přípravku uvádět identifikaci o své osobě, ale musí identifikaci uvést v bezpečnostním listu. Distributor, který látku nebo přípravek nově balí nebo nově označuje jepovinen do bezpečnostního listu uvést identifikační údaje o své osobě. (Jinak se identifikace distributora uvádí jen na označení a to pouze v případě, že dojde k dohodě s výrobcem nebo dovozcem a údaje distributora se uvedou místo identifikace dovozce nebo výrobce.)

Zjistí-li osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu nebezpečné látky nebo přípravky (výrobce, dovozce, distributor nebo první distributor) nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku je povinna:

  • tyto informace neprodleně bezplatně poskytnout příjemci bezpečnostního listu, který byl příjemcem nebezpečné látky nebo přípravku během předchozích 12 měsíců,
  • poskytnout nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, zejména o nebezpečnosti pro zdraví nebo pro životní prostředí v novém bezpečnostním listu označeném jako revize. V novém bezpečnostním listu se zřetelně vyznačí informace, které byly přidány, vypuštěny nebo upraveny.

Výrobce, dovozce a první distributor jsou povinny uchovávat podklady použité pro vypracování bezpečnostních listů po dobu uvádění látek nebo přípravků, pro které byly tyto bezpečnostní listy vypracovány, na trh nebo do oběhu a následující 3 roky a poskytovat je na vyžádání správním orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.

Výrobce, dovozce a první distributor, kteří uvádějí na trh nebo do oběhu nebezpečné látky nebo přípravky jsou povinny zaslat bezpečnostní list v elektronické podobě do 30 dnů ode dne, kdy látku nebo přípravek uvedly na trh poprvé, rovněž MZ.

Povinnost poskytnout bezpečnostní list na nebezpečné látky a přípravky bezplatně nejpozději při prvém předání látky nebo přípravku odběrateli zůstává v platnosti.

Bezpečnostní list se předkládá při dovozu nebezpečných chemických látek nebo přípravků rovněž celnímu úřadu. Na přípravky, které nejsou nebezpečné, ale obsahují alespoň jednu látku, která představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí nebo alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit, o koncentraci větší nebo rovné 1 hmot. % (0,2 obj %.), je povinnost bezplatně poskytnout bezpečnostní list na vyžádání při prvém předání látky nebo přípravku odběrateli.

Bezpečnostní list může být poskytnut v podobě tištěné nebo elektronické, po vzájemné dohodě.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail