Úpravy v legislativě chemických látek a chemických přípravků a jejich zavedení do praxe

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, i některé prováděcí předpisy byly novelizovány v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Cílem příspěvku je seznámení s provedenými úpravami, které se promítnou do praxe a poukázání na jejich význam a přínos.

Úpravy a doplnění v základních pojmech

Úpravy a doplnění v základních pojmech

Dovozem je propuštění látky nebo přípravku ze země mimo Evropských společenství na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití.

Dovozcem je osoba, která v době dovozu látky nebo přípravku na území České republiky je jejím příjemcem. Firma, která doveze látku nebo přípravek na území ČR a je jejím přímým příjemcem, je dovozcem. V případě, kdy zahraniční firma se sídlem v ČR zprostředkuje dovoz zákazníkovi a látky nebo přípravky jsou dovezeny přímo k zákazníkovi, plní povinnosti dovozce zákazník Pokud jsou látka nebo přípravek před předáním zákazníkovi uloženy ve firmě, byly přijaty zprostředkující firmou a povinnosti dovozce plní tato firma.

Uvedení na trh v České republice je každé úplatné nebo bezúplatné předání látky nebo přípravku v ČR jejich výrobcem. Za uvedení na trh se považuje též dovoz látky nebo přípravku.

Nově byl zaveden pojem uvedení na trh v Evropských společenstvích, což je uvedení na trh a uvedení na trh v jiné členské zemi Evropských společenství, přičemž uvedením na trh v jiné členské zemi Evropských společenství je každé úplatné nebo bezúplatné předání látky nebo přípravku na území jiné členské země Evropských společenství jejich výrobcem a dovoz látek a přípravků na území jiné členské země Evropských společenství.

Distributorem je osoba, která uvede látku nebo přípravek do oběhu. (Distribuce je podnikání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky).

Nově byl zaveden pojem první distributor, což je distributor, který jako první uvádí do oběhu látku nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo dovezeny na území jiné členské země Evropských společenství.

Uvedení do oběhu je úplatné nebo bezúplatné předání látek nebo přípravků jiné osobě v České republice po jejich uvedení na trh nebo po jejich nabytí prvním distributorem.

Dalším novým pojmem je meziprodukt - látka, která je spotřebována nebo použita při přeměně na jinou látku nebo látky a je výhradně pro tento účel vyrobena.

Vzhledem k nově zavedenému pojmu první distributor je potřebné poukázat na jeho povinnosti:

  • zajištění, že látka nebo přípravek, které nabývá, jsou klasifikovány v souladu se zákonem a získání údajů použitých pro klasifikaci,
  • zajištění, pokud je to nutné, že u látky nebo přípravku bude provedeno nové hodnocení nebezpečnosti pro zdraví nebo životní prostředí,
  • zajištění, aby látky a přípravky, které uvádí na trh, byly opatřeny obaly a uzávěry, které splňují požadavky zákona,
  • zajištění, aby látky a přípravky, které uvádí na trh, byly označeny v souladu se zákonem,
  • vypracovat bezpečnostní list v českém jazyce
  • archivovat dokumentaci ke klasifikaci, značení, balení, bezpečnostnímu listu

Nevede evidenci a neprovádí oznamování.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail