Únikové cesty a východy

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Zaměstnavatel nás nutí zamykat hlavní vchodové dveře do budovy již od 13 hodin, přestože jsou zaměstnanci stále v kancelářích. Vchodové dveře jsou jediný přístup do kancelářských prostor a jsou i únikovým východem. Může tak zaměstnavatel postupovat kvůli ochraně svého majetku?

Požadavky na únikové cesty a východy jsou uvedeny v bodě 2.3 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům zvláštních právních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo. V případě nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště.

Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich kapacita, provedení a vybavení závisí na způsobu používání, vybavení a povaze pracoviště, jakož i na maximálním počtu osob, které mohou být na pracovišti přítomny. Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy (nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů).

Dveře, kterými prochází úniková cesta, pro případ nebezpečí musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci; otevírají se zpravidla ve směru úniku; nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit úniku a evakuaci osob; nesmí být posuvné nebo karuselového provedení; nouzové východy, určené v projektové dokumentaci stavby, se otevírají ve směru úniku. Mechanismus ovládání dveří, kterými prochází úniková cesta, musí být zvolen tak, aby mohly být snadno a bez zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli osobou, která by je chtěla použít v případě nebezpečí.

Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy (nařízení vlády č. 375/2017 Sb.).

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. výslovně nestanoví, zda dveře, kterými prochází úniková cesta, musí být trvale odemčeny, nebo zda můžou být uzamčeny. V tomto nařízení se, mimo jiné, uvádí, že „dveře, kterými prochází úniková cesta, pro případ nebezpečí musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci“, „nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit úniku a evakuaci osob“, „mechanismus ovládání dveří, kterými prochází úniková cesta, musí být zvolen tak, aby mohly být snadno a bez zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli osobou, která by je chtěla použít v případě nebezpečí“. Takže je povinností zaměstnavatele být v souladu s výše uvedenými požadavky citovaného nařízení.

Dále podle ustanovení § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Zaměstnavatel tak musí vyhodnotit všechna rizika na pracovištích a přijmout účinná opatření k ochraně života a zdraví zaměstnanců v případě mimořádných událostí.

Autor článku: 

Komentáře

Uzamykání dveří

04.01.2020 - 18:06 Vladimír Seloucký
Doplnil bych ještě o předpisy, které se únikovou cestou zabývají konkrétněji. Průchodnost únikových cest řeší zákon 133/1985 Sb. § 5 odst. 1 písm. b).,vyhláška 246/2001Sb. § 11 odst. 3 písm. b),vyhláška 23/2008 Sb. odst. 2 § 10 a ČSN 720802 - Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup jednotek do prostorů napadených požárem Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách umožňují buď ve směru úniku trvale volný průchod. Je třeba se na únikové dveře dívat jako na součást únikové cesty, vždy musí být trvale volně průchozí, není ani tolerován klíč vedle dveří atd. Nejjednodušší je instalace panikového kování.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail