Údržba sanitárních zařízení

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Je v některých předpisech stanovena lhůta pro malování a údržbu sanitárních zařízení?  V nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsem pokyny pro údržbu těchto zařízení nenašel.

Máte pravdu. Lhůta pro malování a údržbu sanitárních zařízení u běžných zaměstnavatelů není nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, upravena. Citované nařízení upravuje podmínky ochrany zdraví při práci a víceméně mlčky předpokládá, že zaměstnavatel si sám stanoví podle vlastních podmínek např. četnost malování apod. se znalostí toho, jaká má sanitární zařízení, jaká je jejich velikost, vybavení apod. Jedinou zmínku najdeme v ustanovení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V citovaném ustanovení se mimo jiné totiž stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, a aby v těchto prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění a pod tím je třeba rozumět i malování.

I když to možná na první pohled tak nevypadá, tak i tato otázka je otázkou prevence rizik ve smyslu ustanovení § 102 zákoníku práce. Zaměstnavatel musí zajistit veškeré podmínky výkonu práce (včetně úkonů s prací přímo souvisejících, což je převlékání, mytí, WC apod.) tak, aby byly eliminovány všechny možné škodliviny, které by mohly způsobit poškození zdraví zaměstnance. V daném případě by se nemuselo jednat ani o pracovní úraz, ani o nemoc z povolání, ale i např. za exzém způsobený špínou na pracovišti by zaměstnavatel odpovídal.

V našem právním řádu existují dva předpisy, které pojednávají přímo o malování. První je vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, která v ustanovení § 10 odst. 7 stanoví „Malování místností ve zdravotnických zařízeních se provádí podle charakteru činnosti; zákrokové a operační sály, jednotky intenzivní péče, odběrové místnosti, laboratoře, infekční oddělení, dětská a novorozenecká oddělení se malují jedenkrát ročně, ostatní jedenkrát za dva roky. Malování místnosti se ve zdravotnických zařízeních provádí vždy, dojde-li ke kontaminaci stěn a stropů biologickým materiálem. V objektech zdravotnického zařízení, popřípadě jeho organizačních či provozních složkách, pro které byl samostatně zpracován a schválen provozní řád, se nesmějí za provozu provádět stavební práce. Tento zákaz se vztahuje ve stejném rozsahu na ústavy sociální péče.“ Druhým předpisem je vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která v ustanovení § 22 stanoví „Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí:
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,
d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a
g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.“
Závěrem lze praxi doporučit, že malování sanitárních zařízení by měl zaměstnavatel provádět minimálně jednou za 3 až 5 let.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail