Tematické kontroly LSEZ

Tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při provozování liniových staveb dopravujících ropu a plyn, úložišť ropy a plynu a dolů energetických nerostných surovin v části podléhající státnímu požárnímu dozoru.

V závěru roku 2006 vzrostly po cenových sporech s některými transitními zeměmi dopravujícími ropu a zemní plyn v Evropě obavy Evropské unie související s důvěryhodností Ruska jako dodavatele paliv. Cenové spory vyústily zastavením dodávek ropy a zemního plynu pro západní Evropu. Situace v dané oblasti motivovala k prověření bezpečnostních hledisek.

HZS ČR provedl v rámci výkonu státního požárního dozoru v tomto období tematické kontroly zaměřené na činnosti souvisejících s provozováním liniových staveb dopravujících ropu a plyn, úložišť ropy a plynu a dolů energetických nerostných surovin v České republice.

HZS krajů prováděly již v předchozích letech řadu samostatných kontrolních akcí zaměřených na činnosti, které souvisely s dopravou ropy a plynu nebo s těžbou nerostných surovin. Situace, která v roce 2006 nastala po cenových sporech Ruska  a některých transitních zemí dopravujících ropu a zemní plyn a vyústila v zastavení jejich dodávek pro západní Evropu, s sebou přinesla i určitou motivaci k prověření podmínek v dané oblasti z hlediska bezpečnosti. HZS krajů proto provedly v období prvního pololetí roku 2007 na základě pokynu MV-generálního ředitelství HZS ČR tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u činností souvisejících s provozováním liniových staveb dopravujících ropu a plyn, úložišť ropy a plynu a dolů nerostných surovin, označených za energetické zdroje (dále jen „LSEZ“).

Vzhledem k tomu, že zájmová oblast zahrnovala objekty, které přísluší při výkonu státního dozoru také Českému báňskému úřadu, byl tento úřad osloven a na základě informací ze společných jednání byly stanoveny konkrétní podmínky pro výkon kontrol, zaměřené výhradně na oblast požární ochrany v působnosti HZS ČR. Základní část kontrol prováděná HZS krajů byla sestavena jednotně a program obsahoval kontrolní body zaměřené na některé povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrobnostmi, které upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Výběr kontrolovaných subjektů byl ovlivněn řadou kritérií. Roli sehrály zejména průmyslové, hospodářské a geomorfologické podmínky kraje. V některých krajích vedly k výběru více subjektů (např. Jihomoravský kraj), naproti tomu v některých krajích se jednalo o jeden a v případě Libereckého kraje nebyl zjištěn žádný odpovídající subjekt. Celkově bylo HZS ČR ve stanoveném období na území České republiky provedeno 121 kontrol u 58 subjektů. Z uvedeného množství shledaly kontrolní orgány 152 závad při 66 kontrolách, což činí přibližně 55 % z celkového počtu kontrol. Nejvíce závad bylo zjištěno při dokládání provozuschopnosti vybraných instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, v dokumentaci o začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí a při předkládání dokumentace zdolávání požárů. Další závady, které byly zaznamenány ve zvýšené míře, se týkaly označování pracovišť a dalších míst bezpečnostními značkami a vybavení přenosnými hasícími přístroji a jejich umístění.

Výsledky zjištěné při kontrolách ukázaly, že pozornost je věnována více podmínkám provozu samotných technických zařízení pro dopravou ropy a plynu a zařízení pro těžbu energetických nerostných surovin. Oproti tomu při kontrole v oblasti zaměřené na požárně bezpečnostní zařízení a přenosné hasící přístroje jsou opakovaně zjišťovány ve zvýšeném množství závady. To ve svém důsledku znamená zvýšené riziko ohrožení života a zdraví občanů a pochopitelně i majetku. Znamená to i zvyšování nákladů na výkon státní správy, která je hrazena z rozpočtu České republiky nebo z prostředků obcí.

 

Vyhodnocovací kriterium

 Vyhodnocení

Celkový počet kontrolovaných subjektů

58

Celkový počet kontrol 

121

Celkový počet kontrol bez závad

55

Celkový počet zjištěných závad 

152

Počet kontrolovaných činností bez zvýšeného požárního nebezpečí

82

Počet kontrolovaných činností se zvýšeným požárním nebezpečím

158

Počet kontrolovaných činností s vysokým požárním nebezpečím

65

Počet kontrol se závadami při předkládání dokladů, dokumentace a informací potřebných k začlenění činnosti 

17

Počet kontrol se závadami při předkládání dokumentace o začlenění do kategorie činnosti

19

Počet kontrol se závadami při zpracování požárních poplachových směrnic nebo při označení čísla tísňového volání  

9

 Počet kontrol se závadami při zpracování dokumentace zdolávání požárů 

19

Počet kontrol se závadami při předkládání dokladů prokazujících dodržování technických návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností 

4

Počet kontrol se závadami při označování pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami 

10

Počet kontrol se závadami - přenosné hasící přístroje

12

Počet kontrol se závadami - vybraná instalovaná PBZ 

30

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail