Technik BOZP/odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

Zdroj: 

V rubrice Nejčastější dotazy si shrnujeme informace na určité téma a připomínáme si články, které k tématu byly publikovány na BOZPinfo. Na téma Technik BOZP/odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO) bylo napsáno mnoho, od požadavků na tyto osoby, přes průběh zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik, až po zamyšlení nad činností vykonavatelů tohoto nesnadného povolání.

Nedávno se na schůzi ohledně Národního akčního programu v BOZP pro období 2013 – 2014 PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.,  předsedkyně Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum Rady vlády pro BOZP, zmínila, že se podařilo naformulovat požadavky podle z. č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na kvalifikaci pracovníků pro osoby teprve vstupující do procesu BOZP a požadavky pro manažery BOZP, kteří řídí BOZP ve velkých firmách. „Vycházeli jsme ze zákona č. 179/2006 Sb., který umožňuje zaměstnavateli formulovat požadavky na znalosti lidí, které by chtěl zaměstnat. Kvalifikační požadavky jsou schváleny a uloženy do databáze pro zaměstnavatele – Národní soustavy kvalifikací.“

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr profesních kvalifikací na území České republiky. Společně s Národní soustavou povolání přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích.

V Národní soustavě povolání je profese technika BOZP popsána takto: Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní činnosti:

  • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
  • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik.
  • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
  • Školení osob v oblasti BOZP vyjma vedoucích pracovníků.
  • Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.
  • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik.
  • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
  • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.

Výše uvedený popis činností byl mohl dát odpověď na dotazy těch, kteří v oboru bezpečnosti práce působí, ale nesložili zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Pokud by tedy někdo chtěl vykonávat profesi technika BOZP (bez zkoušky) nebo nejdříve před absolvováním zkoušky získat praxi, jeho činnost v BOZP bude pouze omezená.

Je to základ pro další vzdělávání, možnost jak získat praxi, ale pro vstup do podnikání opravňuje pouze kvalifikace podle z. č. 309/2006 Sb.,“ říká JUDr. Anna Samková z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Je známo, že podle § 9 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zaměstnavatel úkoly v prevenci rizik buď sám, zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců a má-li k tomu potřebné znalosti, nebo prostřednictvím jedné nebo více odborně způsobilých osob. Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik podle § 10 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. musí splňovat tyto předpoklady:
a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
b) odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a
c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.
(2) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Zájemce o zkoušku tedy musí splnit výše uvedené předpoklady (maturita, praxe). Přípravné kurzy a zkoušky probíhají v akreditovaných organizacích, jejichž seznam je na Focal Pointu ČR pro BOZP (Akreditace dle zákona č. 309/2006 Sb.). 

Občas se na nás obracejí absolventi vysokých škol s dotazem, zda-li studijní obor, který vystudovali se uznává a postačí tedy ke zkoušce, když budou mít potvrzenou praxi od zaměstnavatele 1 rok. Podle informací od námi oslovených akreditovaných organizací, které zkoušky pořádají, se uznává pouze obor bezpečnost práce na Vysoké škole báňské. Toto potvrdila i JUDr. Samková a dodala, že pokud prokážou, že vystudovali obor bezpečnost práce na jiné vysoké škole, je to také možné uznat.

Články na téma OZO v prevenci rizik na BOZPinfo.cz:
Chci se stát OZO aneb zkoušky z odborné způsobilosti ve VÚBP, v.v.i.
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/zkousky_ozo101229.html
OZO bez maturity

http://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/ochrana_pred_riziky/OZO_bez_maturity100503.html
Zamyšlení nad činností odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/zamysleni_OZO120516.html
Osobnost bezpečnostního technika

http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/osobnost_BT110221.html

Autor článku: 

Komentáře

Recertifikace OZO

06.05.2013 - 18:37 Tomáš Šulc
Před nedávnem jsem prošel procesem opakované zkoušky OZO v prevenci rizik - požadavek zakotvený v zákoně 306/2006 Sb. v § 10 odstavec 2. Od certifikačního orgánu jsem obdržel písemný test a již při prvních otázkách mne začala pronásledovat myšlenka, že toto, respektive tento způsob ověření znalostí, není to, co bych si osobně jako člověk hodlající pozvednout úroveň BOZP v našem každodenním životě představoval. Být zákonodárcem, nebo spíše odpovědným státním úřadem, vyžadoval bych od odborníků celoživotní vzdělávání. Abych měl nad tímto vzděláváním kontrolu a zároveň poskytl dostatek prostoru pro specializaci, nastavil bych s pravděpodobností "určitě" systém seminářů. Každý z nich, by měl přidělen kredit. Odborník by měl za povinnost každý rok (zde je perioda vhodná širší diskuze) nasbírat určitý počet kreditů, tzn., účastnil by se vzdělávacích programů. Certifikační orgán by měl doložené udržování znalostí a odbornosti a automaticky by odborně způsobilou osobu re certifikoval. Myslím si, že by se tím dal prostor k rozvoji specializovaných odborníků. Každé odvětví má svá specifika a není v lidských možnostech znát vše. Stačí se podívat například mezi právníky, lékaře, učitele ........ Jsou jednotící základy, ale jsou důležité niance a specifikace které vyžadují specifické znalosti a odbornosti. Ty je žádoucí rozvíjet. Kredity by se otevřela možnost rychlé implementace nových trendů, myšlenek či ovlivnění směru vývoje, tím, že seminář se "žhavou" tématikou nadcením tolik žádanými kredity. Já jsem nyní "narval do hlavy" plno informací, které okamžitě vypudím, protože potřebuji mít kapacity na to "své". Napadá mne logická otázka, je toto smyslem re certifikace?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail