Technická normalizace v oblasti ukrytí obyvatelstva

Zdroj: 

S převodem kompetencí civilní ochrany od Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra došlo ke zrušení stávajících vojenských předpisů s označením CO. Uvedené předpisy byly po jejich zrušení ponechány pracovníkům HZS ČR, ale pouze jako pomůcky. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen IOO) proto zpracoval dvě nové technické normy, a to technickou normu pro údržbu a provoz stálých úkrytů civilní ochrany a ČSN pro navrhování a výstavbu všech staveb civilní ochrany.

V souvislosti s převodem kompetencí civilní ochrany od Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra došlo ke zrušení stávajících vojenských předpisů s označením CO. Uvedené předpisy byly po jejich zrušení ponechány pracovníkům HZS ČR, ale pouze jako pomůcky. Tato skutečnost se dotkla i oblasti ukrytí obyvatelstva.

V předcházejícím období byla problematika ukrytí obyvatelstva řešena pouze v základních rysech, a to především zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (schválená usnesením vlády č. 417 ze dne 22. dubna 2002, v současné době platí se zapracováním změn schválených usnesením vlády č. 21 ze dne 5. ledna 2005), vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, technickou normou ČSN 73 9001 Stálé tlakově odolné úkryty civilní ochrany a dalšími předpisy jako například zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který řeší i některé otázky v souvislosti s výstavbou a údržbou stálých úkrytů civilní ochrany.

Zákon č. 239/2000 Sb. stanovuje pro oblast ukrytí obyvatelstva působnost a pravomoc státních orgánů, orgánů územních samosprávních celků, právnických a fyzických osob ve vztahu ke stavbám civilní ochrany, k ukrytí osob a k zařízením civilní ochrany.

Vyhláška č. 380/2002 Sb. stanovuje pro oblast ukrytí obyvatelstva zásady postupu při poskytování úkrytů, způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva, požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, personální složení a věcné prostředky zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech.

Změny předpisů

Pracovníci HZS ČR zabývající se problematikou ukrytí obyvatelstva využívali jako pomůcky i dříve platné předpisy Ministerstva obrany s označením CO (např. předpis CO-6-1, který řešil problematiku stálých tlakově neodolných úkrytů civilní ochrany, CO-6-2 a CO-6-3, které řešily problematiku stálých tlakově odolných úkrytů civilní ochrany, CO-6-5, který řešil problematiku ochranných systémů podzemních dopravních staveb, CO-4-2, který řešil problematiku provozu a údržby stálých úkrytů civilní ochrany).

Uvedené předpisy, pomůcky a technickou normu bylo potřeba rozpracovat a uvést vhodnou formou do praxe tak, aby byly plnohodnotnou náhradou především za zrušené armádní předpisy CO a aby splňovaly důležitý požadavek závazné platnosti jak pro pracovníky HZS ČR tak i pro orgány územních samosprávních celků, pro právnické a podnikající fyzické osoby a fyzické osoby (např. pro majitele stálých úkrytů, pro obce apod.).

Jako nejvhodnější způsob řešení problému byla vybrána forma vytvoření několika technických norem (ČSN) a jejich následné zapracování do vhodného právního předpisu. Technické normy by řešily alespoň nejdůležitější otázky související s ukrytím obyvatelstva, a to především problematiku stálých úkrytů, problematiku podzemních dopravních staveb, ale i dalších staveb civilní ochrany, a problematiku provozu a údržby těchto staveb.

Dvě nové normy

MV-generálním ředitelstvím HZS ČR bylo stanoveno, že Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen IOO) bude zpracovatelem dvou technických norem, a to technické normy pro údržbu a provoz stálých úkrytů civilní ochrany a ČSN pro navrhování a výstavbu všech staveb civilní ochrany. Na základě tohoto rozhodnutí IOO, jako zpracovatel uvedených norem, uzavřel v roce 2003 smlouvu s objednatelem zpracování technických norem Českým normalizačním institutem (ČNI).

Vlastní zpracování jednotlivých technických norem se provádělo podle Metodických pokynů pro normalizaci (je jich několik a jejich vydavatelem je ČNI) a probíhalo vždy ve čtyřech etapách, přičemž ve 2. a 3. etapě probíhala připomínková řízení.

Připomínková řízení byla veřejná a mohli se jich zúčastnit jednotlivci nebo organizace, kterých se obsah uvedených technických norem dotýkal a kteří se chtěli touto formou spolupodílet na jejich tvorbě a tím ovlivňovat jejich obsah podle svých představ. Při zpracovávání uvedených technických norem se připomínkového řízení zúčastňovali příslušní pracovníci MV-generálního ředitelství HZS ČR, HZS všech krajů a jejich prostřednictvím pracovníci vybraných územních odborů, obcí a majitelé stálých úkrytů civilní ochrany.

Dále zástupci některých organizací a orgánů státní správy např. Ministerstva pro místní rozvoj, Českého úřadu bezpečnosti práce, ČNI a dalších. Na základě výsledků připomínkových řízení byly vždy vypracovány konečné návrhy technických norem, které byly předány ČNI ke schválení a následně byly technické normy vydány a vstoupily v platnost.

V současné době je pro oblast ukrytí obyvatelstva vydána a je v platnosti ČSN 73 9050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany (vydal ČNI Praha, červenec 2004) a ČSN P 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany (vydal ČNI Praha, červen 2005). Bylo provedeno i změnové řízení dosud platné ČSN 73 9001 Stálé tlakově odolné úkryty civilní ochrany a byl vydán a je v platnosti změnový list ČSN 73 9001 ZMĚNA Z1 (vydal ČNI Praha, červen 2005).

ČSN 73 9050
stanovuje zásady pro údržbu stálých úkrytů civilní ochrany, provádění pravidelných revizí a rozsah dokumentace stálých úkrytů civilní ochrany. Obsahem této technické normy jsou příslušné termíny a definice, požadavky na zajištění provozuschopnosti stálých úkrytů civilní ochrany (kontrola a údržba stálých úkrytů civilní ochrany, revize technických zařízení stálých úkrytů civilní ochrany) a dokumentace stálých úkrytů civilní ochrany. V přílohové části je rozpracována oblast kontroly, údržby a dokumentace (včetně některých vzorů) stálých úkrytů civilní ochrany. Přílohová část obsahuje i základní úkony pro revize filtroventilačního zařízení stálých úkrytů civilní ochrany, postup při provádění zkoušky plynotěsnosti stálých úkrytů civilní ochrany a její vyhodnocení.

ČSN P 73 9010
platí pro navrhování a výstavbu stálých tlakově odolných úkrytů, stálých tlakově neodolných úkrytů, chráněných pracovišť, malokapacitních úkrytů, speciálních úkrytů a staveb pro dekontaminaci. Stanovuje ochranné a technické parametry požadované pro stavební a technologickou část těchto staveb z hlediska ochrany obyvatelstva s výjimkou navrhování konstrukcí stálých tlakově odolných úkrytů civilní ochrany, pro které zůstává v platnosti upravená ČSN 73 9001. Obsahem této technické normy jsou základní požadavky na stálé tlakově odolné úkryty civilní ochrany, na stálé tlakově neodolné úkryty civilní ochrany, na chráněná pracoviště, na malokapacitní úkryty civilní ochrany, na speciální úkryty civilní ochrany a na stavby pro dekontaminaci. V přílohové části jsou rozpracovány ochranné a dispoziční parametry staveb civilní ochrany, dále požadavky na jednotlivé místnosti a prostory, na vnitřní mikroklima, na filtroventilační zařízení, na tlakově plynotěsné a plynotěsné prvky, na zásobování elektrickou energii a vodou, na kanalizaci, na sanitární zařízení, na spojovací a na signalizační zařízení. Příloha dále řeší i problematiku zpohotovování stálých úkrytů civilní ochrany.

Závěr

Změnovým listem ČSN 73 9001 ZMĚNA Z1 došlo k úpravě ČSN 73 9001, a to v předmluvě, kde se změnil text kapitoly 1 a kapitoly 2, došlo ke zrušení dalších kapitol, některých článků a příloh.

V této souvislosti je potřeba upozornit, že výhradní právo na rozmnožování a rozšiřování uvedených technických norem má ČNI Praha a že uvedené technické normy je možno zakoupit buďto přímo u ČNI Praha anebo prostřednictvím distribuční sítě ČNI. Distribuce se provádí v tištěné podobě nebo v elektronické podobě ve formátu PDF s možností zakoupení jedné nebo více licencí (informace je možno získat např. na internetové adrese www.cni.cz). IOO ani MV-generální ředitelství HZS ČR se nesmí na této distribuci podílet a nesmí uvedené technické normy poskytovat.


ZDROJ:
Pivovarník, Ján. Technická normalizace v oblasti ukrytí obyvatelstva. In 112 [online]. Praha : MVČR, 2006 [cit. 17-01-2006]. Dostupný z WWW : <http://www.mvcr.cz/casopisy/112/2005/listopad/pivovarnik.html>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail