Systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení v praxi

Při provozu zdvihacích zařízení vzniká celá řada rizik. Proto každý provozovatel je povinen zpracovat provozní předpis, tzv. systém bezpečné práce, který je jednoznačný, srozumitelný a hlavně funkční.

Rizika z provozu jeřábů a zdvihadel (dále též „zdvihací zařízení“) ohrožují nejenom osoby obsluhující uvedená zdvihací zařízení (jeřábník s příslušným oprávněním k obsluze konkrétního typu jeřábu), osoby vážící břemena (vazač břemen s příslušným oprávněním k vázání břemen), signalisty, opraváře, montéry apod., ale také osoby, které se provozu zdvihacích zařízení nezúčastňují. Proto každý provozovatel zdvihacích zařízení je povinen řídit se požadavky technické normy ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně a dle čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1 zpracovat provozní předpis – tzv. systém bezpečné práce (dále též „SBP“), který musí být dodržován při každé činnosti zdvihacích zařízení, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací.

Při kontrolách zaměřených na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provozu vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení se tu a tam setkávám se zajímavými situacemi.

Občas narazím na situaci, že provozovatel zdvihacích zařízení vůbec nemá uvedený SBP zpracovaný. S touto situací jsem se např. setkal při kontrole u zaměstnavatele, který v pronajatých prostorech provozoval mostové a otočné sloupové jeřáby po dobu cca 20 let. Tento zaměstnavatel prostřednictvím externího revizního technika podroboval zdvihací zařízení pravidelným revizním zkouškám, revizím a inspekcím. Veškeré úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců byly zajišťovány a prováděny odborně způsobilou osobou. Zaměstnanci tohoto zaměstnavatele se pravidelně účastnili školení odborné způsobilosti jeřábníků a vazačů břemen. Bohužel i přes veškerou snahu zaměstnavatele zajistit bezpečný provoz zdvihacích zařízení nebyl požadovaný SBP zpracován. Otázkou zůstává, do jaké míry revizní technik s odborně způsobilou osobou plnili své povinnosti, když po dobu provozu zdvihacích zařízení na tuto skutečnost zaměstnavatele neupozornili.

Při kontrolách často zjišťuji, že zpracovaný SBP nemá požadovaný rozsah. V předložených SBP často nejsou rozpracovány jednotlivé předepsané kapitoly, a to především požadavek čl. 4.1 písm. a) ČSN ISO 12 480-1 – navržení činnosti zdvihacích zařízení. Veškeré činnosti se zdvihacími zařízeními je nutno navrhnout tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Často se zapomíná na nejzákladnější povinnost stanovit způsoby vázání, zavěšování, přepravy a ukládání břemen a také stanovit povinnosti jeřábníků a vazačů na začátku, v průběhu a ukončení činnosti.

Co musí SBP obsahovat, je stanoveno v čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1. Rozsah je závislý především na typu zdvihacího zařízení, prostředí, ve kterém je zdvihací zařízení provozováno a složitosti prováděných manipulací. Např. SBP pro provoz mostového jeřábu s nosností 360 000 kg provozovaného v horkém prostředí a ručního kladkostroje s nosností 3200 kg pohybujícího se po drážce v malé dílně se budou diametrálně lišit, a to především v rozsahu navržených činností, v požadavcích na údržbu, prohlídky a inspekce, v požadavcích na zajištění řádně zaškolených kompetentních osob, v rozsahu nedovolených manipulací apod.

Za doby mého působení na OIP jsem se setkal s celou řadou zpracovaných SBP. Většina z nich však byla pro provoz zdvihacích zařízení nedostatečná. Přitom snahou každého tvůrce SBP by nemělo být vytvoření systému bezpečné práce, který funguje pouze na papíře, avšak v praxi je nerealizovatelný, ale snažit se zpracovat „na míru“ jednoznačný, srozumitelný a hlavně funkční provozní předpis.

Autor článku: 

Komentáře

LEDY HNULY?

03.09.2013 - 23:42 jan tatar
Vážený pane Homolo, obsluhuji jeřáby již 16 let. A se systémem bezpečné prace a provozu zdvihacích zařízení jsem se setkal a to vcelku dobře vypracovaným formátu. Otázka zní: kdo kontroluje správné dodržování SBP . Protože jsem bohužel měl velmi špatné zkušenosti s tím, když jsem je chtěl dodržovat SBP odměnou nám bylo to, že na další stavbě nechtěli od naší firmy jeřáb a ani mě. Myslím si, že zde chybí externí dozor, kerý by se specializoval právě na ZZ.Bohuřel někdy mi připadá, že bezpečnostní technici a státní dozor znají vše jen z norem, ale z praxe ne! Jinak si neumím vysvětlit, jak je možné, že na velkých stavbách i po smrtelných úrazech bezpečnostní technici přehlížejí vše kolem ZZ. Od správných vysílaček, přes označený navaděče a opravdu zkušené vazače. Dokud se na to někdo nezaměří budu asi jediný mohykán, který se snaží dodržovat BOZP za každou cenu. POMŮŽE NÁM JEŘÁBNÍKŮM NĚKDY NĚKDO?? PREVENCE BEZPEČNOSTI PRÁCE na stavbách nefunguje.

LEDY SE HNULY?

03.09.2013 - 23:44 jan tatar
Vážený pane Homolo, obsluhuji jeřáby již 16 let. A se systémem bezpečné prace a provozu zdvihacích zařízení jsem se setkal a to vcelku dobře vypracovaným formátu. Otázka zní: kdo kontroluje správné dodržování SBP . Protože jsem bohužel měl velmi špatné zkušenosti s tím, když jsem je chtěl dodržovat SBP odměnou nám bylo to, že na další stavbě nechtěli od naší firmy jeřáb a ani mě. Myslím si, že zde chybí externí dozor, kerý by se specializoval právě na ZZ.Bohuřel někdy mi připadá, že bezpečnostní technici a státní dozor znají vše jen z norem, ale z praxe ne! Jinak si neumím vysvětlit, jak je možné, že na velkých stavbách i po smrtelných úrazech bezpečnostní technici přehlížejí vše kolem ZZ. Od správných vysílaček, přes označený navaděče a opravdu zkušené vazače. Dokud se na to někdo nezaměří budu asi jediný mohykán, který se snaží dodržovat BOZP za každou cenu. POMŮŽE NÁM JEŘÁBNÍKŮM NĚKDY NĚKDO?? PREVENCE BEZPEČNOSTI PRÁCE na stavbách nefunguje.

Re: LEDY SE HNULY?

05.09.2013 - 17:32 Radoslav Vlasák
Nezbývá, než si položit otázku, PROČ prevence BOZP na stavbách (nejspíš většině) nefunguje. Podle mne je těch příčin hned několik. PRVNÍ - všechno se "řídí" pouze cenou (zvlášť v přetrvávající krizi stavebnictví). A právě na BOZP se dá "ušetřit". DRUHÁ - kmenových zaměstnanců, kvalifikovaných, zdravotně způsobilých, vybavených příslušnými OOPP a řádně proškolených (i prakticky!), valem ubývá a nahrazují je jak různí "brigádníci", tak agenturní zaměstnanci, zdaleka ne všichni splňující komplexní požadavky ohledně BOZP. Mezi nimi pak značnou měrou cizinci se všemi známými problémy (jazyková bariéra, nekvalifikovanost, formálnost školení, neověřená zdravotní způsobilost atd.). A DO TŘETICE - viditelně poddimenzovaný státní dozor nad BOZP a neexistence skutečně funkčního úrazového pojištění zaměstnanců, včetně chybějícího vyčíslení, kolik nás pracovní úrazy a nemoci z povolání ve skutečnosti "stojí" (tedy nejen odškodnění a ztráta na produktivitě, ale i náklady na léčení, následné invalidní důchody apod.). A také další škody prakticky nevyčíslitelné (morální a celospolečenské). Dalo by se těch příčin popsat určitě ještě daleko víc (např. nelegální zaměstnávání, ale i tzv. švarcsystém apod.), ty zmíněné však nejspíš budou rozhodující. Ono jde v celkovém součtu zřejmě o daleko větší peníze, než které se "ušetří" na tom, že BOZP se nevěnuje zdaleka taková pozornost, jaké by bylo potřeba. Ne všichni zodpovědní a kompetentní si to však dostatečně uvědomují.

Nedostatečně?!

23.09.2013 - 18:30 Eduard Šimánek
Vážený pane Homolo, neberte to jako osobní útok, ale jako reakci z druhé strany. Ve své praxi BOZP začínám být poměrně alergický na termín "nedostatečně", který čím dál častěji používají inspektoři OIP. Mohu se dotázat, proč nikdo z inspektorů, alespoň co je mi známo, nikdy nespolupracoval na žádném metodickém pokynu např. pro vypracování "dostatečného" systému pro provoz ZZ? Pokud tedy inspektorům jde opravdu o BOZP a prevenci, proč se zaměřují pouze na svou kmenovou úlohu a jen kontrolují? Omlouvám se, ale unavuje mne skutečnost, že každý inspektor požaduje něco jiného, protože hodnotí systém řízení BOZP u kontrolované osoby převážně subjektivně. Pokud někdo vznese dotaz, tak se v odpovědích inspektorů dočteme, že:"Zaměstnavatel posoudí, zhodnotí, navrhne..., je to jen na něm...", ale když tak učiní, tak z výstupů OIP se dozvídáme, že vše provedl nedostatečně. Bohužel v praxi se setkávám i s tím, že v případném správním řízení může být ono "nedostatečné" ohodnoceno stejnou pokutou jako zcela chybějící. Děkuji za pochopení. Eduard Šimánek

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail