Syndrom vyhoření

Zdroj: 

K tématu celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2014 - 2015 s názvem "Zdravé pracoviště zvládne i stres" přispívá i tento článek, který obsahuje pouze výňatky z publikace vydané Státním zdravotním ústavem (viz odkaz na konci článku).

Psychosociální stres – pracovní i mimopracovní – je v posledních letech intenzivně studován. Důležitost tohoto směru výzkumu je zdůrazněna

1) „tvrdými daty“ statistik ukazujícími, že více než 70 % absencí v práci z důvodů pracovní neschopnosti je zapříčiněno nemocemi, které mají souvislost se stresem,

2) známou zásadou, že nemocem je lépe přecházet, než je léčit. Psychosociální stres v pracovních podmínkách souvisí se sociálním prostředím v práci, organizačními aspekty zaměstnání a obsahem i určitými operačními aspekty prováděného úkolu (úkonu). V oblasti mimopracovního stresu je předmětem výzkumu především problematika chronických denních nepříjemností, mikrostresorů („hassles“) a tzv. životních událostí (např. změna zaměstnání, ztráta zaměstnání, hypotéka, nemoc apod.). Obě oblasti – pracovní i mimopracovní – mohou být zdrojem zdravotních rizik. Navíc, nadměrné požadavky a stresogenní podmínky v jedné oblasti zasahují do prožívání v druhé oblasti. Naopak, pozitivní zisky z jedné oblasti mohou příznivě ovlivňovat druhou oblast.

Pracovní stres může být klasifikován do několika kategorií:

 • problémy související s rolemi, které jedinec zastává (konflikty rolí);
 • nároky související s obsahem práce (pracovní zatížení a odpovědnost);
 • organizace práce (potíže s komunikací, nejasné vymezení kompetencí a odpovědností);
 • profesní perspektiva (nejasný kariérní řád, nevyužití kvalifikace);
 • fyzické prostředí (hluk, prach, teplota, bezpečnost práce).

Přehled profesí s rizikem vzniku syndromu vyhoření

 • lékaři (zvláště klinici, z nich zvl. lékaři v oborech onkologie, chirurgie, JIP, LDN, psychiatrie, gynekologie, rizikové obory pediatrie atd.)
 • zdravotní sestry
 • další zdravotničtí pracovníci (ošetřovatelky, laborantky, technici apod.)
 • psychologové a psychoterapeuti
 • sociální pracovníci a pracovnice ve všech oborech
 • učitelé na všech stupních škol
 • pracovníci pošt všeho druhu, zvl. pracovníci u přepážek a poštovní doručovatelé
 • dispečeři a dispečerky (záchranné služby, dopravy atd.)
 • policisté, především v přímém výkonu služby, kriminalisté a členové posádek motorizovaných hlídek
 • právníci, zvl. pak advokáti pracovníci věznic (dozorci, ale i další zaměstnanci)
 • profesionální funkcionáři (v oblasti státní správy, ale i v oblasti sportu či umění), politici, manažeři
 • poradci a informátoři
 • úředníci v bankách a úřadech, orgánech státní správy
 • za určitých okolností (především podle celkové prestiže státu, jeho postavení z hlediska mezinárodního srovnání, prosperity, stavu ekonomiky) příslušníci ozbrojených sil (armáda, letectvo)
 • duchovní a řádové sestry
 • někdy se burnout syndrom projevuje i u nezaměstaneckých kategorií, vždy však u osob, které jsou v jakémkoli kontaktu s druhými lidmi, jsou závislé na jejich hodnocení a mohou být vystaveny působení chronického stresu – např. u výkonných (špičkových) umělců, sportovců, ale také u osob samostatně výdělečně činných (dealeři, prodejci, pojišťovacía reklamní agenti atd.).

Popis příznaků syndromu vyhoření

Přehledný popis jednotlivých příznaků syndromu vyhoření uvádíme nyní v rozčlenění podle úrovní, v nichž se projevují:

Na psychické úrovni

 • Dominuje pocit, že dlouhé a namáhavé úsilí o něco již trvá nadměrně dlouho a efektivita tohoto snažení je v porovnání s vynaloženou námahou nepatrná.
 • Výrazný je pocit celkového, především pak duševního vyčerpání, v duševní oblasti je pak prožíváno především vyčerpání emocionální, dále pak vyčerpání v oblasti kognitivní spolu s výrazným poklesem až ztrátou motivace. Únava je popisována dosti expresivně („mám toho po krk“, „jsem už úplně na dně“, „jsem k smrti unaven“, „cítím se jako vyždímaný“), což je v rozporu s celkovým utlumením a oploštěním emocionality.
 • Dochází k utlumení celkové aktivity, ale zvláště k redukci spontaneity, kreativity, iniciativy a invence.
 • Převažuje depresivní ladění, pocity smutku, frustrace, bezvýchodnosti a beznaděje, tíživě je prožívána marnost vynaloženého úsilí a jeho nízká smysluplnost.
 • Objevuje se přesvědčení o vlastní postradatelnosti až bezcennosti, jež někdy hraničí až s mikromanickými bludy.
 • Projevy negativismu, cynismu a hostility ve vztahu k osobám, jež jsou součástí profesionální práce s lidmi (pacientům, klientům, zákazníkům).
 • Pokles až naprostá ztráta zájmu o témata související s profesí, často též negativní hodnocení instituce, v níž byla profese až dosud vykonávána.
 • Sebelítost, intenzivní prožitek nedostatku uznání.
 • Iritabilita, někdy též (selektivní) interpersonální senzitivita.
 • Redukce činnosti na rutinní postupy, užívání stereotypních frází a klišé.

Na úrovni fyzické

 • Stav celkové únavy organismu, apatie, ochablost.
 • Rychlá unavitelnost, dostavující se po krátkých etapách relativního zotavení.
 • Vegetativní obtíže: bolesti u srdce, změny srdeční frekvence, zažívací obtíže, dýchací obtíže a poruchy (nemožnost se dostatečně nadechnout, „lapání po dechu“, atd.).
 • Bolesti hlavy, často nespecifikované.
 • Poruchy krevního tlaku.
 • Poruchy spánku.
 • Bolesti ve svalech.
 • Přetrvávající celková tenze.
 • Zvýšené riziko vzniku závislostí všeho druhu.
 • Zásahy do rytmu, frekvence a intenzity tělesné aktivity.

Na úrovni sociálních vztahů

 • Celkový útlum sociability, nezájem o hodnocení ze strany druhých osob.
 • Výrazná tendence redukovat kontakt s klienty, často i s kolegy a všemi osobami, majícími vztah k profesi.
 • Zjevná nechuť k vykonávané profesi a všemu, co s ní souvisí (plán či harmonogram práce, zpracování výsledků, dohoda nových či náhradních termínů).
 • Nízká empatie (projevuje se často či téměř vždy u osob s původně vysokou empatií).
 • Konkrétně-operační styl myšlení.
 • Postupné narůstání konfliktů (většinou však nikoli v důsledku jejich aktivního vyvolávání, ale spíše v důsledku nezájmu, lhostejnosti a „sociální apatie“ ve vztahu k okolí).

Rizikové faktory burnout syndromu

 • již samotný život v současné civilizované společnosti, s neustále rostoucím životním tempem a nároky na člověka
 • příslušnost k profesi, obsahující profesionální práci (ale i pouze kontakt) s lidmi
 • nutnost čelit chronickému stresu
 • vysoké až nadměrné požadavky na výkon, nízká autonomie pracovní činnosti, monotonie práce
 • původně vysoký pracovní entuziasmus, angažovanost, zaujetí pro věc
 • chování typu A s důrazem na soutěživost a hostilitu
 • původně vysoká empatie, obětavost, zájem o druhé
 • původně střední až vysoká senzitivita
 • nízká asertivita
 • původně vysoký perfekcionismus, pedantství, odpovědnost
 • neschopnost relaxace
 • negativní afektivita, depresivní ladění
 • úzkostné, fobické a obsedantní rysy
 • vyšší skóre životních událostí a „daily hassles“
 • permanentně prožívaný časový tlak („rush out“ a „rush up“ syndrom)
 • vyšší habituální nastavení na fyzickou reaktivitu ve stresu s permanentně zvýšenou reaktivitou zvláště v oblasti kardiovaskulárního aparátu („hot reactors“)
 • externí lokalizace kontroly
 • nízké či nestabilní sebepojetí a sebehodnocení
 • chronické přesvědčení o neadekvátním společenském uznání a ekonomickém hodnocení vykonávané profese
 • stabilně prožívaný hněv (jako emoční stav), hostilita (jako osobnostní rys) a agrese (jako chování, v němž dochází k behaviorální expresi obojího, tj. tzv. AHA syndrom
 • syndrom „hopelessness-helplessness“ (prožitek bezmoci a beznaděje) a behaviorální ekvivalent, komplex „giving upgiven up“, tj. komplex vzdání se vs. zanechání druhými.

Celá publikace k tomuto tématu je na https://archiv.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/syndrom_20vyhoreni.pdf

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail