Světový den bezpečnosti práce a nové informace z BOZP

Zdroj: 

U příležitosti světového dne bezpečnosti práce 28. 4. 2015 se konal seminář, který pořádala EU-OSHA ve spolupráci s Ministerstvem obrany a dalšími organizacemi. Účastníci se dozvěděli informace nejen na téma řízení stresu, ale i novinky z BOZP, a seznámili se se zajímavými judikáty ohledně uznávání pracovních úrazů.

Část 2. Novinky v BOZP

Část 2. Novinky v BOZP

Pravidelně se na této akci seznamujeme s novinkami BOZP v podání Roberta Křepinského, předsedy Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP.

Připomeňme si, že v roce 2014 vyšlo nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., s účinností od 1. 1. 2015. Tímto nařízením vlády se měnily některé povinnosti zaměstnavatelů v oblasti evidence, hlášení pracovních úrazů a zasílání záznamu o úrazu. Čtenáři BOZPinfo byli se změnami seznámeni v tomto článku.

Zákonem č. 82/2015 Sb. došlo ke změnám v z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a sice v § 51, který se týká úpravy lékařských prohlídek žáků a studentů před zahájením praktického vyučování a praktické přípravy a zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

V současné době je v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení novela zákoníku práce (dále ZP), která je velmi významná z hlediska odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ustanovení § 365 a násl. o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání se přesunují z přechodných ustanovení do části jedenácté zákoníku práce. Touto novelou bude upravena náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. renta, která se nyní poskytuje do 65 let věku postiženého. Zároveň tato novela navrhuje zrušit zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, který je součástí právního řádu, ale stále není účinný. Zákonem č. 182/2014 Sb. došlo k jeho dalšímu odložení na 1. 1. 2017. Do budoucna by se měl vytvořit smysluplný systém při zachování formy tzv. objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Touto novelou by se měl také vyřešit problém odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Stále se postupuje podle vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Byla, jak známo, novým občanským zákoníkem zrušena a někteří lékaři podle ní odmítají postupovat a dochází ke sporům.

V Poslanecké sněmovně ve druhém čtení je také novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kterou se bude měnit například § 44a, 44b (nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi), kategorizace prací (ne příliš významně), budou stanoveny správní delikty za porušování ustanovení zákona podobně jako v z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Do Poslanecké sněmovny byla také předána novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, kde se mimo jiné upravuje odborná způsobilost odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na staveništi. V této souvislosti se také bude novelizovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Připravena je také novela z. č. 373/2011 Sb.novela vyhl. č. 79/2013 Sb. Výhrady byly k právním účinkům lékařských posudků; k výpisům ze zdravotní dokumentace - zda lékař pracovnělékařských služeb musí nutně vyžadovat výpis nebo se může sám rozhodnout, jestli si výpis vyžádá. Problém působí také skutečnost, že každý zaměstnanec nemá svého registrujícího lékaře; výstupní lékařské prohlídky atd.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail