Svět práce a kvalita života - informace o mezinárodním semináři

25. září 2006 se ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, Praha konal mezinárodní seminář s názvem SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA, jehož předmětem byly zejména aspekty rozvoje kvality života a práce, současné i očekávané změny světa práce a jejich dopad na kvalitu života, možnosti a způsoby ovlivňování, výsledky vědy a výzkumu, přístupy, nástroje, metody hodnocení či ovlivňování, poznatky a zkušenosti z praxe. Součástí článku je fotogalerie.

Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, Praha se 25. září 2006 konal mezinárodní seminář s názvem SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA jako součást řešení projektu "Vliv změn světa práce na kvalitu života", a to v rámci Národního programu výzkumu – tématického programu "Moderní společnost a její proměny" (v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) – "Výkonově orientovaná, bezpečná, evropsky integrovaná společnost a její mezinárodní vazby" v klíčovém výzkumném směru "Společenské, ekonomické a bezpečnostní aspekty práce, zdraví a nemoci".

Předmětem semináře byly zejména aspekty rozvoje kvality života a práce, současné i očekávané změny světa práce a jejich dopad na kvalitu života, možnosti a způsoby ovlivňování, výsledky vědy a výzkumu, přístupy, nástroje, metody hodnocení či ovlivňování, poznatky a zkušenosti z praxe.

Seminář si kladl za cíl nejen prezentovat dosavadní výsledky řešitelského týmu, ale také s přispěním významných domácích i zahraničních hostů identifikovat příležitosti, iniciovat podněty, hledat východiska a možnosti ovlivňování či propagování úspěšných řešení směrem k praxi a praktickému využití v podnikové sféře i ve společnosti.

K nosným bodům programu, vedle rámcového představení projektu "Vliv změn světa práce na kvalitu života", také patřily oblasti týkající se:

 • společenské odpovědnosti podniků
 • volného času a kvality života v Japonsku
 • kvality pracovního života na Slovensku
 • změn ve světě práce
 • průběžných výsledků řešení projektu týmem VŠE
 • průběžných výsledků řešení projektu týmem SOÚ AV
 • problematiky šetření "Cena zdraví"

Semináře se zúčastnili přední odborníci a významní hosté:

 • Professor Akihiro ISHIKAWA, Chuo University TOKYO, Institute of Social Sciences, Japonsko
 • Professor Yukino SATO, Graduate School of International Cultural Studies,Tohoku University, Japonsko
 • Professor Cheng-Chun LU, Ph.D.
 • PhDr. Monika ČAMBÁLIKOVÁ, CSc., Sociologický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika
 • Mgr. Jana KLOCOKOVÁ, Sociologický ústav SAV Bratislava, Slovenská republika
 • PhDr. Pavel KUCHAŘ, CSc., Fakulta sociálních věd UK, Praha
 • RNDr. Dagmara DZÚROVÁ, CSc. Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 • Mgr. Aleš KROUPA, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha

Přítomní byli dále účastníci řešitelského týmu: Ing. Miloš Paleček, CSc. (VÚBP), Ing. Lenka Svobodová (VÚBP), PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (SOÚ AV), Mgr. Jiří Vinopal (SOÚ AV), Mgr. Naděžda Čadová (SOÚ AV), Ing. Jan Červenka (SOÚ AV), Mgr. Jan Urban (CŽP UK), Mgr. Milan Ščasný (CŽP UK), doc. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (VŠE), doc. Ing. Otakar Němec, CSc. (VŠE), PhDr. Alois Surynek (VŠE), Ing. Lucie Dušková (VÚBP, VŠE) a další.

Ilustrační obrázek logaloga

 

Seminář zahájil ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce RNDr. Stanislav Malý, který nastínil hlavní body tohoto setkání.

Poté následovalo představení projektu "Vliv změn světa práce na kvalitu života" Ing. Lenkou Svobodovou, která uvedla základní problematiku a hlavní cíle řešení projektu (celosvětové trendy v BOZP a kvalitě pracovního života, vliv a dopady globalizace na pracovní podmínky, metody, nástroje a doporučení k eliminaci rizik), způsob získávání dat a harmonogram projektu s důležitými proběhlými i plánovanými řešitelskými aktivitami v letech 2005 - 2008.

Po úvodním seznámení přišlo na řadu vystoupení hostů z Japonska. První příspěvek přednesl Professor Akihiro Ishikawa na téma: Společenská odpovědnost podniků. Referát se zabýval dobrovolnou iniciativou podniků jdoucí nad rámec zákonných povinností s cílem zlepšit nejen ekologickou odpovědnost podniků, ale i životní a sociální podmínky pracujících. Druhý výstup měla Professor Yukino Sato na téma: Volný čas a kvalita života. Příspěvek pojednával o změnách představ a využití volného času a kvality života v Japonsku od 50. let minulého století až do současnosti. Přínosem bylo porovnání vnímání kvality života mezi Japonskem a ČR.

Odpolední blok odstartoval přednáškou PhDr. Moniky Čambálikové na téma: Kvalita pracovního života na Slovensku. Zabývala se stěžejními okruhy, které mají vliv na kvalitu pracovních míst. Upozornila na značný odliv "pracovních mozků" do ciziny a jeho příčiny (ročně odchází do ciziny třetina absolventů vysokých škol, přitom prognostický ústav SAV odhaduje, že odchodem jednoho vysokoškolsky vzdělaného pracovníka přichází Slovensko o 0,6% HDP ročně). Upozornila na vývoj nezaměstnanosti, průměrné mzdy (v současnosti činí 490 Euro/měsíc a až 70 % pracovníků má mzdu nižší než je tento průměr; stále existují velké regionální rozdíly), na dopady změn novely zákoníku práce (od 2003) na Slovensku.

S přednáškou na téma "Změny světa práce" vystoupil Ing. Miloš Paleček, který se zabýval problematikou dopadů a doprovodných jevů globalizace. Nové technologie mění práci i struktury trhů a organizací. Dochází k poklesu počtu pracovních míst v průmyslu, výroba a služby se přesouvají do východní Evropy a Asie. Zaznamenáváme dynamický proces restrukturalizace a zeštíhlování podniků (outsourcing, reengineering). Mění se charakter a struktura pracovních rizik. Ing. Paleček upozornil na zvyšování tempa technologických změn, procesu automatizace, zvyšování složitosti zařízení, na centralizaci, koncentraci a kumulaci energií a s tím související možnost narůstání expozice riziku. Vyzvedl nutnost změn přístupů v chápání a přijímání rizik.

Nato následovalo zhodnocení průběžných výsledků projektu "Svět práce a kvalita života" řešitelskými týmy VŠE a SOÚ AV. Tým VŠE pod vedením doc. Ing. Zuzany Dvořákové představil úkoly, které probíhají v roce 2006. Jedná se o rozhovory s vybranými řediteli úřadů práce, dotazníkové šetření mezi řediteli úřadů práce. Těmito aktivitami jsou získávány informace k tématům, která se dotýkají kvality života ve vybraných regionech. Výsledky jsou připraveny k prezentování na plánovaném workshopu dne 3. 10. 2006 na VŠE. Druhou významnou činností týmu VŠE je zpracování případových studií k BOZP v nadnárodní chemické společnosti Unipetrol včetně všech dceřinných společnostech.

PhDr. Zdeňka Mansfeldová prezentovala za tým SOÚ AV dosud realizované úkoly v projektu (sekundární analýza existujících výzkumů, shromáždění dostupných výzkumných nástrojů těchto projektů, zmapování existujících přístupů ke zkoumání problematiky, realizace 2 diskusích skupin v Brně a realizace 20 expertních rozhovorů s představiteli MSP a regulativních institucí). Uvedla hlavní výsledky a zjištění ze sekundární analýzy datových souborů Centra pro výzkum veřejného mínění a Sociologického datového archivu. Shrnula, že je datově nejlépe pokryta problematika hodnotových orientací a životního stylu, souladu pracovního a mimopracovního života jednotlivce v interakci s jeho osobními preferencemi, rodinou a blízkým okolím. Relativně omezenější je využití datových souborů (chybí data) k testování hypotéz týkajících se změn BOZP v čase a v závislosti na velikosti organizace, kvalifikační úrovni pracovníků, na flexibilitě trhu práce a forem zaměstnání. Dále Dr. Mansfeldová seznámila účastníky s výsledky ověřování dílčích hypotéz projektu a s hlavními poznatky kvalitativních šetření a případových studií se zaměřením na malé a střední podnikatele.

Poslední příspěvek přednesl Mgr. Jan Urban z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (toto pracoviště se podílí na kvalitativní části výzkumu, tvorbě výzkumného nástroje pro šetření na populaci i v dalších letech se bude podílet na interpretaci dat a tvorbě doporučení) na téma: Problematika šetření "Cena zdraví". Hlavní body referátu: příprava a realizace empirického šetření na populaci (na vzorku 2000 respondentů), hloubkové expertní rozhovory a focus groups k výzkumu "Cena zdraví". Mgr. Urban rámcově seznámil účastníky s metodologickými přístupy a koncepcí výzkumu zaměřeného na monetární vyjádření dopadů pracovního procesu na zdravotní stav pracovníků ve vybraných sektorech v ČR (zdravotní dopady vyvolané pracovními úrazy, zvláště akutní mortalitou). Stručně shrnul možnosti, výhody a nevýhody testování metody hedonického oceňování (použití hédonické metody v ČR je v současnosti problematické, takto získané výsledky by nemusely být validní a metody podmíněného hodnocení (přijetí určitého zaměstnání za podmínek určitého rizika a monetární odměny na hypotetickém pracovním trhu). Informoval, že v rámci této fáze předvýzkumu k projektu Cena zdraví byla provedena série polostrukturovaných rozhovorů s dělníky ve zpracovatelském průmyslu a několik expertních rozhovorů s mistry ve vybraném podniku ve zpracovatelském průmyslu. Vzhledem k unikátnosti šetření bude k celé této části projektu dne 8. 11. 2006 uspořádán speciální interní seminář.

Po všech plánovaných vystoupeních proběhla mezi účastníky k předneseným tématům bohatá diskuse. Závěr semináře zhodnotil Ing. Miloš Paleček, poděkoval přítomným za aktivní účast, kvalitní příspěvky a pozval zúčastněné na mezinárodní konferenci, která se bude v rámci tohoto projektu konat na podzim příštího roku v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Seminář byl významnou platformou pro setkání a diskusi zainteresovaných domácích i zahraničních odborníků, poskytl možnost získání různých náhledů na problematiku, byl inspirací k řešení i přispěl k navázání nových pracovních kontaktů.

Ing. Lenka Svobodová 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail