pracovní prostředí

04.10.2012
Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se rozhodla do tohoto roku aktivně zapojit a poskytovat informace o tom, jak pomoci zaměstnancům, aby byli schopni déle pracovat.
06.08.2012
Zdroj:
Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí (celý název Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity). Je třeba najít způsob, jak pomoci starším lidem zůstat aktivní na trhu práce. Pracovat v lepších podmínkách znamená pracovat déle.
30.07.2012
Příspěvek řeší problematiku emisí těkavých organických látek tzv. VOCs (Volatile Organic Compounds) těkajících do ovzduší pracovního prostředí během výrobního procesu v nábytkářských, truhlářských a čalounických firmách a do ovzduší nevýrobních místností těchto firem. Součástí práce bylo porovnání jednotlivých pracovních míst ve výrobě nábytku a vyhodnocení vlivu pracovních procesů na kvalitu ovzduší vnitřního prostředí firem, to je na kvalitativním a kvantitativním složení VOC. Vzorky ovzduší pracovních, kancelářských prostor včetně vnějšího okolního prostředí firmy, byly odebírány pomocí čerpadla na odběrové sorpční trubičky, plněné sorbentem Tenax TA. Metodika odběru vzorků byla prováděna dle normy ČSN EN ISO 16000 - 1, 5, stanovující parametry měření VOC. Vzorky VOC byly analyzované spojením plynového chromatografu s hmotnostním detektorem s termální desorpcí. Výsledkem analýz je kvalitativní a kvantitativní stanovení v podobě grafu a číselného vyjádření v μg.m-3 a porovnání dosažených hodnot na jednotlivých pracovištích. Získané výsledky se pak porovnávají s příslušnými limitními hodnotami stanovenými předpisy.
07.12.2011
Cílem projektu je shrnout aktuální vědecké poznatky o nebezpečnosti nanočástic a ostatních aerosolových částic, které se mohou vyskytovat na pracovištích
22.08.2011
Jedním z největších rizik vyskytujících se na každém pracovišti je lidský faktor - zaměstnanci, kontroly, návštěvy apod. Největší riziko lidského faktoru spočívá v nedostatečné informovanosti o rizicích na daném pracovišti.
25.05.2011
Po úspěchu soutěže v roce 2009, do níž bylo přihlášeno více než 1 600 snímků, vyhlásila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) svou druhou fotografickou soutěž s cílem zvýšit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
04.04.2011
Pracovné prostredie je jedným z dôležitejších faktorov pri získavaní nových zamestnancov, ich udržaní a zvyšovaní ich výkonu a pohody, redukcii chýb zamestnancov, zníženiu neprimeranej pracovnej záťaže a únavy, práceneschopnosti, či chorôb z povolania. Dosiahnuť tú správnu rovnováhu vo firmách nie je jednoduché. Naviac zamestnanec svojou snahou, duševnou a fyzickou prácou pracovné prostredie nielen spoluvytvára, ale ho aj mení. Estetika pracovného prostredia, riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci patrí medzi nosné piliere prosperity a úspešnosti firmy. Cieľom článku je poukázať na dôsledky neustálej modernizácie, ktoré zvyšujú požiadavky na tvorbu a úpravu pracovného prostredia, ktorý je tvorený súborom vonkajších hmotných a nehmotných faktorov priamo pôsobiacich na zamestnanca a jeho prácu. Pozornosť je venovaná teoretickej i praktickej stránke pracovného priestoru, ktorý podľa analýz má byť priestorom úžitkovým, pohodlným, estetickým, bezpečným a hygienicky neškodným.
04.04.2011
Článek seznamuje s novým projektem, který řeší Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., a který se věnuje novým rizikům v oblasti nanotechnologií. Cílem projektu „Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích“ je shrnout aktuální vědecké poznatky o nebezpečnosti nanočástic a ostatních aerosolových částic, které se mohou vyskytovat na pracovištích. Při terénním měření bude kladen důraz na zjištění expoziční cesty. Měření bude zaměřeno na zjištění kvalitativních a kvantitativních charakteristik částic a jejich popis z hlediska fyzikálních a chemických procesů.
15.12.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
17.03.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
15.01.2010
Cílem výzkumného záměru v letech 2004-2010 je zkoumání oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z hlediska proměn, které se v nejbližších letech očekávaní v kontextu mezinárodních vazeb, vyplývajících především ze členství v EU a z hlediska změn vyplývajících ze socioekonomického vývoje ČR.
14.10.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
06.07.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
04.05.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
31.03.2009
Článek představuje studii šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR. Tento projekt řeší od poloviny roku 2008 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Pilotně se vybranou profesí stali strojvůdci.
10.01.2009
Hlavním cílem řešení je identifikování stresorů působících na pracovištích, na hodnocení jejich závažnosti včetně návrhu opatření k jejich eliminování či omezení vlivu.
10.01.2009
V rámci projektu bude provedeno šetření statisticky významné skupiny strojvedoucích ČD na jejich pracovních místech přímo v provozu. 
22.10.2008
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
25.08.2008
Osvetlenie je jedným z faktorov pracovného prostredia. Z hľadiska bezpečnosti práce je osvetlenie v pracovnom prostredí jedným z najdôležitejších faktorov. Má význam pre zrakovú pohodu a jeho správne riešenie sa uplatňuje najmä pri prevencii únavy zraku, chýb zraku ako aj pracovnej únavnosti a úrazovosti. Základom je vytvoriť najoptimálnejšie svetelné podmienky pre bezpečný pracovný výkon.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail