práce ve výškách

09.05.2011
Zdroj:
V únoru letošního roku vydanou ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení lze bez nadsázky charakterizovat jako průlomovou pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, kteří budou na střeše provádět údržbu střechy i zařízení na ní umístěných. Tato norma významně určuje povinnosti projektanta i realizátora střechy v oblasti bezpečnosti práce při údržbě střechy a zařízení na ní umístěných.
14.03.2011
Zdroj:
Na přání našich čtenářů zpracoval Ing. Karel Škréta článek, který odpovídá na četné dotazy týkající se školení lešenářů a školení práce ve výškách. Tuto problematiku upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
08.03.2011
Zdroj:
Pracovník spadl z mokré střechy, na které se pohyboval bez zajištění. Zjistilo se, že zaměstnavatel nedbá o bezpečnost práce.
22.06.2010
Zdroj:
Při práci na střeše pracovník znenadání spadl. Zjistilo se, že neměl OOPP a nebyla zajištěna žádná kolektivní ochrana.
08.03.2010
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
09.09.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
29.05.2009
Zdroj:
Nedostatečně poučený zaměstnanec posouval pojízdné lešení i s pracovníky. Zavinil tím náraz lešení do stěny, pád a zlomeniny svého kolegy.
11.05.2009
Provádění montážních a údržbových činností, například odklízení nadměrného množství sněhu na plochých i šikmých střechách, je vždy spojeno se značným rizikem pádu. Proto jsme se rozhodli této problematice věnovat celé Téma týdne.
04.05.2009
Zdroj:
Pracovní úrazy, kde hrál velkou roli alkohol, se vyskytují často. Tento je o to závažnější, že se jedná o požití alkoholu na lešení, což mělo za následek zhroucení konstrukce lešení. Nezřídka se stává, že pracovníci tvrdí, že požili alkohol až po pracovním úrazu.
23.03.2009
Harmonizace české a evropské legislativy znamenala pro teorii i praxi BOZP v rizikových podmínkách výrazný inovační impulz. Celkový efekt je však negativně ovlivňován formálními a věcnými chybami v přijatých dokumentech a dále systémovými poruchami v praktické aplikaci.
27.10.2008
Zdroj:
Stavebnictví je ekonomickým odvětvím, ve kterém dlouhodobě vzniká nejvíce pracovních úrazů. S rostoucím počtem úrazů pochopitelně narůstají i finanční ztráty s nimi spojené. Důsledná pozornost věnovaná problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vede nejen ke snížení finančních prostředků vynaložených na ošetření a případnou rekonvalescenci zraněných pracovníků, ale rovněž zlepšuje jejich pracovní podmínky a prostředí.
21.05.2008
Není žádnou novinkou, že práce ve výšce a nad volnou hloubkou je již řadu let jednou z nejčastějších okolností vzniku pracovních úrazů.
19.09.2007
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
11.07.2007
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.
14.03.2007
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová
29.05.2006
Zdroj:
Evropské požadavky na lešení a české normy. Přehled aktuálních českých norem, které reflektují společné evropské technické požadavky na lešení - základní normy pro lešení, normy pro fasádní dílcová lešení, trubková lešení, podpěrná a pojízdná lešení.
05.05.2006
Zdroj:
Jednou z oblastí působnosti VÚBP v prevenci pracovních rizik je prevence rizik ve stavebnictví. Se zvýšeným rizikem je spojena zejména práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou. VÚBP je pracovištěm, které zkouší a certifikuje pomocné stavební konstrukce a provádí posuzování shody osobních ochranných prostředků.
18.04.2006
Zdroj:
Schůdky jsou v domácnosti, ale i na některých pracovištích velmi dobrým pomocníkem. Pro jejich výběr je v zájmu vlastního zdraví a bezpečnosti dobře znát několik důležitých zásad.
12.01.2006
V říjnu minulého roku nabylo účinnosti nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Podrobnější pohled na vyhlášku ukazuje, že se zásadně liší od předchozích předpisů upravujících danou oblast.
07.03.2005
Školení a opatření při přípravě zaměstnanců pro práci ve výškách. Z kuchyně odborníků BOZP vedoucího mobilního operátora Eurotel.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail