normy

17.07.2013
Příspěvek se zaměřuje na uvádění osobních ochranných prostředků (OOP) na trh v České republice, kde již od roku 1997 platí technické požadavky shodné s ostatními státy v Evropské unii. Ve stanovených případech musí bezpečnost výrobku posoudit notifikované osoby, které v rámci EU spolupracují.
13.03.2013
Zdroj:
V poslední době jsme zaznamenali zájem uživatelů webu BOZPinfo.cz o seznam právních předpisů týkajících se BOZP. V tomto článku uvádíme základní předpisy týkající se BOZP spolu s informací, kde tyto předpisy a české technické normy vyhledat.
01.02.2013
Zdroj:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
04.04.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.
13.01.2012
Zdroj:
V tabulce jsou uvedené seznamy evropských harmonizovaných norem publikovaných v Úředním věstníku EU, které byly jako harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob a jsou přiřazeny ke směrnicím založeným na zásadách nového nebo globálního přístupu.
12.01.2012
Zdroj:
Věřím, že čtenáři těchto webových stránek mi prominou toto lidové rčení používané při málo přehledných situacích. Pro aktuální platné znění ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce to však platí beze zbytku.
25.11.2011
Zdroj:
V tabulce jsou uvedené seznamy evropských harmonizovaných norem publikovaných v Úředním věstníku EU, které byly jako harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob a jsou přiřazeny k ostatním směrnicím.
05.10.2011
Zdroj:
V únoru letošního roku vydaná norma ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (dále jen norma) podrobně pamatuje na bezpečnost pří užívání, tedy bezpečnost provádění údržby. Většina udržovacích prací prováděných na střeše je spojena s rizikem pádu. Následky pádu mohou být i fatální. Nejvíce smrtelných úrazů ve stavebnictví vzniká právě v důsledku pádu z výšky nebo do hloubky.
01.08.2011
Uvádění zařízení na trh je vázáno předpisy, které jsou platné na celém území EU a jsou rozděleny podle typu zařízení. Jednotlivé evropské předpisy byly převzaty v ČR vydáním z. č. 22/1997 Sb., v platném znění, a příslušných nařízení vlády.
09.05.2011
Zdroj:
V únoru letošního roku vydanou ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení lze bez nadsázky charakterizovat jako průlomovou pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, kteří budou na střeše provádět údržbu střechy i zařízení na ní umístěných. Tato norma významně určuje povinnosti projektanta i realizátora střechy v oblasti bezpečnosti práce při údržbě střechy a zařízení na ní umístěných.
29.03.2011
Zdroj:
Tento přehled vysvětluje zkratky technických norem.
08.05.2009
Zdroj:
Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky. Norma ČSN EN 1775 je základním normativním dokumentem pro domovní plynovody navazující na původní ČSN 38 6441.
09.03.2009
Zdroj:
České technické normy mají dlouhou tradici. Československá společnost normalizační vznikla v roce 1922 jako nezisková organizace, která prostřednictvím vydávaných norem získala brzy vysokou prestiž mezi odbornou veřejností. Normy od začátku zpracovávali fundovaní odborníci a objevovala se v nich vyspělá technická řešení. Normy byly vytvářeny jako nezávazné a byly chápány jako dohody, které poskytují všem zájemcům sjednocující platformu.
30.10.2008
Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení návrh změny zákona o technických požadavcích na výrobky. Díky této normě se až o polovinu zlevní technické normy, kterými se při své podnikatelské činnosti musejí řídit firmy i jednotlivci.
30.09.2008
Vláda schválila návrh změny zákona o technických požadavcích na výrobky, díky kterému se výrazně zlevní technické normy. Předpoklad přijetí novely zákona je od roku 2009. Vládní návrh ale ještě musí projít schvalovacím procesem v obou komorách parlamentu ČR.
01.04.2008
V oblasti normalizace dochází k revizi normy pro komíny a kouřovody, která musí nadále vymezovat kritéria a prováděcí podmínky v souladu s odpovídajícími evropskými normami.
18.03.2008
Mezinárodní a evropská tendence k liberalizaci poskytování služeb představuje závažný úkol pro orgány zabývající se normováním.
12.03.2008
Zdroj:
K tématu bezpečnost elektrických spotřebičů a nářadí se v současné době hodně diskutuje. Jedná se o složitou problematiku, která zatím vychází z právních předpisů a technických norem vydávaných a revidovaných v různých obdobích. Státní úřad inspekce práce vydal k tomuto problému následující stanoviska.
11.02.2008
Zdroj:
Česká technická norma ČSN EN 1050:2001 Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro posouzení rizika (třídící znak 83 3010) bude v nejbližší době nahrazena normou ČSN EN ISO 14121-1. V krátkém článku nelze podrobně popsat všechny změny, které se v nové normě objevují, přesto přínášíme alespoň výčet některých novinek a poznámek.
07.01.2008
Zdroj:
Monitoring o normách je prováděný každý den. Datum publikace je v tomto případě datum poslední publikované změny. Česká republika je plnoprávným členem CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) od roku 1997, členem ETSI (Evropský ústav pro telekomunikaci) je ČR již od roku 1993, a to jako první země ze střední a východní Evropy. Od této doby má za povinnost prostřednictvím Českého normalizačního institutu převzít všechny evropské normy do své národní soustavy, ale současně má právo i povinnost účastnit se aktivně tvorby evropských norem.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail