nebezpečné látky

24.05.2015
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Process Safety and Environmental Protection za rok 2015
13.04.2015
Ve dnech 4. a 5. února 2015 proběhl v ostravské nové aule VŠB-TUO již 14. ročník mezinárodní konference „Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2015“. Jedná se o největší a nejprestižnější akci tohoto typu v České republice. Cílem konference bylo představit účastníkům nové trendy, postupy a zkušenosti v oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany. Hlavním tématem konference byly mimořádné události s výskytem nebezpečných látek. Konference probíhala v několika odborných blocích. V bloku ochrana obyvatelstva, bloku prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva, bloku ochrana kritické infrastruktury, bloku nebezpečné látky, bloku příprava lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a bloku likvidace následků při událostech s výskytem nebezpečných látek
02.04.2015
Zdroj:
Klasifikace směsí z pohledu akutní toxicity dle CLP funguje na zcela jiném principu, než byla založena klasifikace dle DPD. Nehodnotí se pouze procentuální zastoupení látek ve směsi, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka, ale vychází z odhadu akutní toxicity látek ve směsi.
01.04.2015
Zdroj:
Posledního května 2015 dochází v chemické legislativě k definitivnímu přechodu klasifikace, balení a značení chemických látek a směsí na režim stanovený nařízením EK a EP č. 1272/2008 (CLP). Tímto datem totiž končí výjimka pro používání „starého“ systému u chemických směsí (dříve přípravků).
04.02.2015
Zdroj:
Od 1. do 12. prosince 2014 probíhalo v Praze a Ostravě školení čínské delegace v rámci projektu EU - Čína BOZP ve vysoce rizikových odvětvích (EUCOSH).
29.12.2014
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart.
16.12.2014
Zdroj:
Nebezpečné látky a přípravky, znečiš'tování odpady z průmyslu, seznam chemických látek, zásady posuzování rizik pro člověka, kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, uvolňování geneticky modifikovaných organismů, dovoz nebezpečných chemických látek, přeprava nebezpečných věcí.
23.11.2014
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Process Safety and Environmental Protection za rok 2014
19.11.2014
Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví - Otázky a odpovědi č. 4/2014.
29.09.2014
Zdroj:
Na dotaz odpověděla Ing. Ludmila Elstnerová ze Státního úřadu inspekce práce.
14.07.2014
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy.
30.12.2013
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart.
06.12.2013
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Process Safety and Environmental Protection za rok 2013
15.11.2013
Zdroj:
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Enterprise Europe Network uspořádala pro zájemce seminář na téma novinky v legislativě v oblasti BOZP.
30.08.2013
V případě chemických havárií velkého rozsahu je nutno věnovat pozornost především látkám s akutní toxicitou, které představují bezprostřední environmentální riziko. Pro vyhodnocení následků úniků nebezpečných látek do ŽP a jejich mobilitu je potřeba znát fyzikálně chemické a ekotoxické vlastnosti látek. Především informace o ekotoxických vlastnostech nejsou standardně uváděny v bezpečnostních listech či databázích. Protože nebývá dostatek experimentálních dat, je většinou nutné použití dat náhradních a strategie Evropské unie i OECD tento postup podporují. Z používaných matematických metod získávání dat o fyzikálně chemických a ekotoxických vlastnostech látek nutno zmínit metody statistické analýzy dat QSAR. Rovnice QSAR (z ang. Quantitative Structure-Activity Relationships, kvantitativní vztah mezi chemickou strukturou a biologickou účinností) lze využít pro získání informací o toxických účincích chemických látek a jejich velikosti. Pro účely predikce toxicity určité látky pomocí QSAR existuje řada softwarových nástrojů, komerčních i volně dostupných. Nástroj VegaNIC je neinteraktivní klient pro běh modelů VEGA jako samostatná aplikace na platformě JAVA, která umožňuje spouštět modely VEGA na místním počítači, bez interaktivního rozhraní.
10.06.2013
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy.
04.04.2013
Zdroj:
Obsahy čísel časopisu Process Safety and Environmental Protection za rok 2012
04.04.2013
Zdroj:
Škody na zdraví obyvatel v Evropě způsobené znečištěním ovzduší z provozu velkých nákladních vozidel je možno vyčíslit na 43 - 46 mld. EUR za rok, což je téměř polovina celkových škod ve výši 100 mld. EUR, které způsobuje silniční doprava, uvádí ve své zprávě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
22.03.2013
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy.
05.03.2013
Prevence závažných havárií s přítomností velkých množství nebezpečných látek je systém nastavený pro objekty, ve kterých jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku případné závažné havárie a omezit její následky. V ČR je tato oblast řízena zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v aktuálním znění.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail