látky chemické

09.01.2006
Ačkoliv se někomu může zdát, že téma tohoto týdne nemá s bezpečností práce mnoho společného, problematika takzvaných "éček" (přídatných látek v potravinách) je více či méně přetřásána neustále. Zájem o toto téma udržuje i velký počet varovných emailů, které v různých obměnách po Internetu kolují. O stanovisko, co je a co není na těchto varovných emailech pravdy, jsme požádali odborníky ze Státního zdravotního ústavu v Praze.
04.01.2006
Zdroj:
SQAS - Systém posuzování bezpečnosti a kvality - je ověřovací systém, který byl vypracován a zaveden evropskou skupinou velké chemie a poskytovatelů logistických služeb pod vedením Svazu evropského chemického průmyslu CEFIC. Systém je určen převážně pro spedice, dopravce a částečně pro sklady.
09.12.2005
Zdroj:
Listopadovému souhlasu Evropského parlamentu s chemickým zákonem REACH předcházelo projednávání více než jednoho tisíce pozměňovacích návrhů. Pro znění zákona v podobě upravené stovkami změn a dodatklů hlasovalo 407 poslanců, 155 bylo proti a 41 poslanců se hlasování zdrželo.
08.12.2005
Organizovaná společnost reguluje uvádění chemických látek a přípravků na trh a nakládání s nimi. K tomu využívá existující chemickou legislativu a politiku a navrhuje nová opatření. Z nich jde především o politiku registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií, tzv. REACH.
10.11.2005
Zdroj:
V operačním programu Infrastruktura mohou podnikatelské subjekty žádat o finanční podporu na projekty na odstraňování organických těkavých látek.
02.11.2005
Zdroj:
Improvizovaná ochrana před toxickými chemickými látkami ve chvíli, kdy profesionální pomoc ještě není k dispozici. Ochranné prostředky, které jsou běžně v dosahu a mohou během prvních okamžiků ohrožení nebezpečnými látkami zachránit život.
27.10.2005
Shrnutí obecných zásad první pomoci při zasažení žíravinami, látkami klasifikovanými jako látky škodlivé, látky toxické a vysoce toxické a látky, které mohou poškodit plíce.
21.10.2005
Zdroj:
Řešení pro evidenci a správu chemických látek přináší databázové informační systémy. Jedním z nich je chemický informační systém CLAKS a jím používaná databáze chemických látek TOXI.
03.10.2005
Zdroj:
V nedávné či vzdálenější minulosti se událo několik velkých havárií, proč k nim došlo? Jaké mají být opatření pro úspěšnost programu prevence a připravenosti?
29.08.2005
Zdroj:
Co udělat pro to, aby přeprava nebezpečných látek byla co nejbezpečnější, tj. bez negativního dopadu na lidi a životní prostředí?
01.08.2005
Bližší vysvětlení změn v oblasti klasifikace a označování chemických látek a chemických přípravků. Principy a význam zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Pozornost je věnována i základní dokumentaci v této oblasti - bezpečnostnímu listu.
15.06.2005
Zdroj:
Smyslem registrace, testování a autorizace chemikálií je zajistit především dokonalejší ochranu pracovníků před riziky expozice chemikáliím a vzniku nemocí z povolání.
10.06.2005
Zdroj:
Směrnice byla vypracována jako součást Programu pro chemické havárie OECD, pod záštitou Pracovní skupiny pro chemické havárie (WGCA), a byla vydána v rámci mezinárodního programu pro správné nakládání s chemickými látkami (IOMC). Cílem je vyhledat zpětnou vazbu u odborné veřejnosti, která má autorům pomoci s revizí směrnice a její následnou aktualizací
19.04.2005
Chemikálie jsou přepravovány vzduchem, potrubím, po kolejích, po silnicích a po moři. Doprava zahrnuje nakládku, přepravu, vykládku a čištění. Nedostatečná kontrola v jakémkoli stadiu může mít za následek úrazy výrobců, přepravců i třetí strany.
18.03.2005
Zdroj:
Exploze dusičnanu amonného na předměstí Toulouse poukázala na nedostatky v havarijní připravenosti a vedla k zákonným změnám ve Francii i Evropské unii.
14.10.2004
Chlor jako velmi frekventovaná a lehce dostupná, a tím i snadno zneužitelná látka, zajímá jak jeho uživatele, tak i záchranáře.
26.03.2004
Zdroj:
Evropský týden BOZP 2003 byla celoroční osvětová kampaň zaměřená na prevenci a ochranu před účinky nebezpečných látek. V České republice se konala v roce 2003 za podpory Evropské agentury pro BOZP se sídlem v Bilbau ve Španělsku. Motto kampaně v roce 2003 bylo: „Nebezpečné látky - opatrně“.
28.07.2003
Zdroj:
Řešení MV - GŘ HZS pro hromadnou dekontaminaci civilního obyvatelstva. Popis stanoviště dekontaminace osob.
06.01.2003
Zdroj:
Způsoby prováděni dekontaminace — dezinfekce hasičů a osob po zasažení biologickými látkami.
05.04.2002
Zdroj:
Charakteristika nebezpečných látek a přípravků, klasifikace azbestu. Čím je azbest nebezpečný pro zdraví a životní prostředí. Povinnosti zaměstnavatele, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce. Práce s azbestem z hlediska kategorizace prací.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail