JOSRA

11.02.2015
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).
29.04.2014
Zdroj:
Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).
28.03.2013
Narozen 23. 10. 1930 v Praze. Absolvent strojní fakulty ČVUT v Praze (1959). Od roku 1958 asistentem na FS, katedře řízení a ekonomiky. Od roku 1963 zaváděl výuku Ergonomie na FS ČVUT. Po roce 1967 vybudoval při katedře unikátní ergonomickou laboratoř. V roce 1967 spoluzakladatelem Československé ergonomie (později v rámci VTS). V letech 1970–1975 vedoucím odboru ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. 1974 kandidát ekonomických věd. Téma DP z oblasti ergonomie. Docentská práce na téma „Koncepce a metodika výuky ergonomie“, docentem v roce 1982. Od 1. 4.1977 zástupcem vedoucího katedry a v letech 1986 až 1991 vedoucím katedry. Obhájil doktorskou práci na téma „Ergatičnost strojů a zařízení“ v roce1987 a byl jmenován doktorem technických věd. V roce 1989 jmenován profesorem pro obor ekonomika a řízení strojírenství. V roce 1990 zakladatel samostatné Československé ergonomické společnosti (po roce 1993 české) a jejím předsedou do roku 1995. Od roku 1994 v důchodu, na ústavu zaměstnán na 0,5 úvazek. Je autorem více jak 50 skript, 90 článků, více jak 50 výzkumných zpráv, je autorem či spoluautorem 4 publikací, především z oblasti ergonomie a bezpečnosti práce. Předseda oborové rady oboru Řízení a ekonomika podniku doktorského studia. Dlouholetý předseda či místopředseda komisí pro SZZ.
28.03.2013
Od ukončení studia geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje této fakulty. Je docentkou pro obor demografie, ve své vědecké činnosti interdisciplinárního charakteru se zabývá zejména studiem zdravotního stavu obyvatel, kvalitou života a sociálně-patologických procesů v populacích, spolupracuje s lékaři v rámci UK, ČR i zahraničí. V poslední době se podílí při řešení výzkumných témat v oblasti mezinárodní migrace, zdraví imigrantů a integračních procesů. Je členkou dvou výzkumných center Přf UK: Geografického migračního centra GeoMigrace a Centra výzkumu zdraví, kvality života a životního GeoQol.
11.03.2013
Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor technická fyzikální a analytická chemie. Postgraduální výcvik absolvoval na Vysoké škole chemicko – technologické v Pardubicích jako licenční studium počítačového zpracování dat při kontrole a řízení jakosti procesů. Doktorské studium v oboru Požární ochrana a bezpečnost průmyslu ve studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost dokončuje v roce 2013 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. V průběhu let pracoval v chemickém průmyslu jako provozní chemik, v oblasti těžby a úpravy uranu se v odborných i vedoucích pozicích zabýval výzkumem a aplikací analytických metod a ochranou životního prostředí. Od roku 2000 působí na Ministerstvu životního prostředí (specialista, ředitel odboru, vedoucí oddělení). Zabývá se problematikou chemické bezpečnosti a prevence havárií. Je řešitelem úkolů v rámci tvorby koncepcí prevence škod v oblasti environmentálních rizik chemických látek a vytváření systémů hodnocení environmentálních rizik. Je autorem nebo spoluautorem cca 20 odborných publikací, z toho 4 zahraničních.
14.01.2013
Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni (strojní inženýrství v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení a vědecká výchova v oboru Stavba jaderných zařízení). Odborné zaměření: aplikace spolehlivosti a rizik v průmyslové praxi, zejména v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu; využití provozní spolehlivosti pro zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti průmyslu ČR; metodické vedení průmyslových podniků v oblasti sběru provozních spolehlivostních dat, optimalizace údržby RCM a integrity bezpečnosti. V oblasti pedagogické činnosti garant a přednášející předmětů Spolehlivost energetických zařízení, Řízení jakosti a spolehlivosti, Hodnocení rizik) a Spolehlivost zařízení a služeb (předmět doktorského studia) na Technické univerzitě v Liberci. Profesní aktivity: člen technické normalizační komise TNK 5 Spolehlivost v Ústavu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, vedení Odborné skupiny pro spolehlivost České společnosti pro jakost, člen České společnosti pro údržbu, člen České společnosti chemického inženýrství, člen pracovní skupiny WG 2 International Electrotechnical Commission (IEC). Řešitel a spoluřešitel celé řady projektů ČR (Projekt MŠMT č. 2B08011 – Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí, Projekt MŽP č. SPII 1a10 45/07 – Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení, Projekt MDČR č. CG742-015-030 – Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR, Projekt MPO č. FI-IM/129 – Pokročilé metody a analýzy spolehlivosti v procesu zvyšování efektivity a kontrol složitých průmyslových soustav, Projekt MDČR č. 1F44E/015/030 – Dopravní infrastruktura jako kritický prvek národní infrastruktury z hlediska zabezpečení základních funkcí státu, Projekt AV ČR č. T401940412 – Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů).
10.01.2012
Narozen 1972, absolvent Institutu environmentálního inženýrství, Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, dokončeno doktorandské studium na téže fakultě v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu na téma ”Metodika hodnocení environmentálních rizik průmyslu”. Od roku 2003 proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Habilitace v roce 2007 v oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Členství v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu od roku 2005, předseda České technologické platformy bezpečnosti průmyslu od roku 2007. Hlavní specializace je v oblasti prevence závažných havárií. Praxe v letech 1998 – 2002 v Regionálním centru EIA, specializace - ochrana životního prostředí, analýza rizik. Je autorem řady odborných publikací a článků, řešitelem a spoluřešitelem vědecko-výzkumných projektů.
12.08.2011
Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, obor Ekonomika ochrany životního prostředí. Doktorské studium v oboru Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva ve studijním programu Ochrana vojsk a obyvatelstva zakončil v roce 2005 na Univerzitě obrany v Brně. V letech 2006 až 2009 pracoval na Ústavu strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně jako odborný asistent, kde prováděl výuku v kurzu Generálního štábu, kurzu vyšších důstojníků a odborných kurzech. Docentem byl jmenován v roce 2012 v oboru Bezpečnost a požární ochrana. V současné době působí jako akademický pracovník na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě. Zabývá se problematikou ochrany obyvatelstva, bezpečnostního prostředí, řízení rizik a environmentální bezpečnosti. Je řešitelem a spoluřešitelem projektů a expertizních úkolů v rámci své specializace. Je autorem nebo spoluautorem cca 90 odborných publikací, z toho 20 zahraničních.
07.12.2010
Absolvent jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. K jeho stěžejním zájmovým tématům patří pracovní stres a psychosociální rizika, možnosti podpory bezpečného chování na pracovišti. Zabývá se také problematikou hodnocení a optimalizace vysoce rizikových pracovních činností a vybraných typů pracovišť jako např. open space. Dlouhou dobu působil v rámci resortu Ministerstva vnitra ČR, jednak jako policista a později jako psycholog na odboru personálním. Zde se podílel mimo jiné na implementaci systému EFQM. Od roku 2009 je zaměstnancem VÚBP, v.v.i., kde připravuje a řeší výzkumné projekty, realizuje odborné činnosti a vede kurzy, semináře. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných publikací a článků. Externě spolupracuje s dalšími subjekty veřejného a soukromého sektoru v ČR i v zahraničí. Je členem předsednictva České ergonomické společnosti.
17.06.2010
Absolvent střední průmyslové školy strojnické a Pravnické fakulty UK v Praze. Praxe v oblasti strojírenství, konstrukce, vakuové techniky, vyhrazených technických zařízení. 25 let činnost v oboru přípravného řízení trestního, 3 roky v pojišťovnictví se zaměřením na tvorbu a zavádění metodiky ochrany proti pojistnému podvodu. Od roku 2000 se jako výzkumný pracovník ve VÚBP podílel na přípravě předloh prováděcích právních předpisů k zákoníku práce a na přípravě předlohy zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Dále pracoval na dílčích úkolech některých projektů, zejména na projektu „BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let“ a „Vliv změn světa práce na kvalitu života“ a pro tento projekt vypracoval „Právní aspekty kvality pracovního života“. Pro nakladatelství IIR zpracoval publikaci „Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců“. Je lektorem ve vzdělávacích programech VÚBP.
03.06.2009
Je absolventkou oboru Technická kybernetika FE VUT v Brně. Po absolvování vysokoškolského studia v roce 1981 pracovala dlouhodobě jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník v oddělení řízení jakosti ve Výzkumném ústavu zdravotnické techniky Chirana Brno. Podílela se na zajišťování interních a externích zkoušek výrobků zdravotnické techniky na expertských pracovištích. Pracovní náplní bylo rovněž zajišťování metrologických úkonů a účast na oponentních řízeních. V rámci podnikového vzdělávacího procesu absolvovala postgraduální studium oboru Aplikace mikroprocesorů v přístrojové technice. V roce 1996 nastoupila do firmy UTES Elektronika Brno, a.s., kde se jako interní auditor podílela na výrobě měřicí technicky. S příchodem zahraniční spolupracující firmy Rohde Schwarz se stala vedoucí zkušebních a testovacích pracovišť a podílela se na koordinaci výrobních zakázek. Od roku 1999 působí jako akademický pracovník na Vysokém učení technickém v Brně. Je odborným asistentem na Ústavu automatizace a měřicí techniky, vede laboratorní výuku kursů zaměřených na elektronickou měřicí techniku, měřicí systémy, diagnostiku a zpracování experimentálních dat. V současné době ukončila doktorské studium na Vysokém učení technickém v Brně obhajobou disertační práce s názvem Diagnostika lidského operátora. V rámci doktorského studia spolupracovala v Dopravní fakultou ČVUT Praha. Je autorkou nebo spoluautorkou řady publikací zaměřených na simulační modely lidského řidiče a hodnocení spolehlivosti lidského činitele v systémech člověk – stroj.
19.02.2009
Absolvent Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor fyzika se zaměřením na jemnou mechaniku a optiku; státní rigorózní zkouška v oboru optika a kvantová elektronika; od roku 1978 praxe v k.p. Křižík Praha - oblast vývoje technologie optiky, tvorby technických norem a zkušebnictví; 1989 – 1992 Výzkumný ústav Tesla A.S.Popova – koordinace odvětvové normalizace; 1992-2000 ČÚBP – řízení odboru analýz a informací zahrnující koordinaci technické harmonizace, aproximace práva ČR s předpisy ES v oblasti BOZP, harmonizace metodiky ČR s předpisy ES v oblasti statistiky pracovních úrazů a projekce ICT pro podporu řízení BOZP; 2000-2004 MV ČR – tvorba analýz a koncepcí ICT; 2004 -2008 MPSV – řízení odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí zahrnující tvorbu právních předpisů, koncepci výzkumu a vývoje a národní politiky BOZP.
03.09.2008
Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, fakulta chemické technologie, obor analytická a fyzikální chemie. Po škole pracoval v podniku TESLA Holešovice (1973 – 1995), v odboru výzkumu a vývoje a dlouhodobě se věnoval výzkumu a vývoji nízkotlakých výbojových zdrojů světla, hlavní specializace na luminofory a pojidla, a dále spolupracoval na zavádění nových zdrojů světla do výroby. Po nástupu do VÚBP se věnoval prevenci závažných havárií – analýzám a hodnocení rizik vyplývajících z nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. V současné době je členem OPPZH (Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií), kde spolupracuje na posuzování úrovně bezpečnostních dokumentů podle zákona o prevenci závažných havárií, podílí se na lektorské a konzultační činnosti, spolupracuje při přípravě návrhů legislativy a metodických pokynů v dané oblasti a také na dalších projektech, jako např. e-learning, webové stránky OPPZH, informační systém BOZP a prevence závažných havárií, chemická rizika na pracovišti, aj.
19.08.2008
Bývalý vědecký tajemník a v letech 1991 -2006 ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) je absolventem ČVUT FEL. Je držitelem certifikátu TQM and risk management uděleného Brookhaven College, Texas USA. V období let 2005 – 2008 byl Adjunkt Associate Professor na Edith Cowan University, W. Australia. Je členem World Safety Organization (WSO), jejím zástupcem pro OSN a držitelem osvědčení Certified Governmental Safety Officer. V oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spolehlivosti lidského činitele a prevence průmyslových havárií vedl a podílel se na řešení výzkumných projektů. Je autorem řady odborných publikací a článků.
30.07.2008
Narozen 28. 9. 1934. Studium na Vysoké škole chemicko-technologické, obor organická technologie. Zahraniční stáže: heterogenní katalýza Akademie věd Berlín; teorie řízení Katedra kybernetiky, Moskva; modelování chemických reaktorů Universita Evanston, USA. Přednáší předměty: toxikologie a ekologie, chemické reaktory, bezpečnost chemických výrob. Odborné zaměření: využití matematických modelů k řízení chemických reaktorů. Současná orientace: analýza rizika, aplikace systému REACH
16.06.2008
Je absolventem ČVUT v Praze, fakulta stavební. Pracoval několik let jako stavbyvedoucí. Po nástupu do VÚBP se věnoval výzkumu v oblasti pracovního prostředí se zaměřením na pomocné stavební konstrukce. V rámci spolupráce s výrobními podniky získal několik autorských osvědčení. Od poloviny osmdesátých let se věnuje lektorské činnosti. Spolupodílí se na zajišťování systému školení instruktorů lešenářské techniky, je autorem řady výukových materiálů, publikuje v odborných časopisech. Od devadesátých let je zapojen do zkušební a certifikační činnosti pro dočasné stavební konstrukce a osobní ochranné prostředky. Angažuje se v normalizační činnosti a podílí se na zavádění evropských norem do systému ČNI. Je předsedou Technické normalizační komise pro osobní ochranné prostředky, tajemníkem TNK pro lešení, členem Českomoravské komory lešenářů. V současné době je vedoucím oddělení AO 235, které zajišťuje zkoušení a certifikaci osobních ochranných prostředků a lešení. Výzkumně se podílí na úkolu Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému - Vliv ergonomického designu ochranných oděvů na schopnost výkonu náročných mentálních a fyzických úkolů.
16.06.2008
Absolvent Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, specializace v hygieně a epidemiologii, nástavbová specializace v oboru Veřejné zdravotnictví v roce 2004. Od roku 1980 vedoucí odd. hygieny práce a pracovního lékařství na OHS v Třebíči, od roku 1997 vedoucí referátu zdravotnictví Okresního úřadu v Třebíči, od roku 2001 výzkumný pracovník VÚBP Praha. Řešitel řady výzkumných projektů podpořených IGA MPSV ČR, autor učebních textů pro VŠE Praha: Hygiena práce (2006), autor učebních textů pro ČSJ Praha, autor infolistů pro EW 2005, autor infolistů pro EW 2007 – problematika MSDs, autor checklistů pro EW 2008 (identifikace a hodnocení rizik), autor příručky Práce a zdraví (VÚBP 2008), lektor VÚBP Praha, lektor ČSJ Praha a další.
21.05.2008
Vystudovala jsem Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia jsem se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání, následně jsem pracovala jako odborný pracovník, posléze odborný asistent na katedře hygieny práce a nemocí z povolání Lékařské fakulty hygienické UK Praha. V roce 1983 jsem obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 jsem získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně. V témže roce jsem nastoupila na Ministerstvo zdravotnictví a začala se věnovat problematice pracovního lékařství v rovině koncepční, právní a konzultační. V roce 2001 jsem získala specializaci v oboru veřejné zdravotnictví; obhájila jsem atestační práci koncepčního zaměření „Pracovnělékařské služby v systému zdravotní péče v České republice“. Uvedenému zaměření se věnuji do současnosti. Jsem členkou Společnosti pracovního lékařství ČSL JEP. Věnuji se přednáškové činnosti a jsem autorem popř. spoluautorem řady článků zabývajících se problematikou ochrany zdraví při práci, nemocí z povolání, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, závodní preventivní péče a problémy aplikace právních předpisů v dané oblasti. Jsem spoluautorem odborné publikace Kuklová D. Šubrt B., Povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotní péče o zaměstnance, ANAG 1998 a 2002 a autorem praktické příručky Závodní preventivní péče s výhledem do roku 2007, Průvodce do kapsy 5/2006.
21.05.2008
Absolventka Fakulty výrobně-ekonomické VŠE v Praze – obor ekonomika průmyslu; 1990 - kandidátka ekonomických věd v oboru ekonomika průmyslu; 2000 – docentka v oboru podniková ekonomika a management VŠE v Praze; 2006 - profesorka v oboru podniková ekonomika a management VŠE v Praze; 2003 – dosud vedoucí katedry personalistiky VŠE v Praze. Řešitelka a spoluřešitelka projektů pro GA ČR, NVF – Phare, MŠMT, VÚBP a MPSV v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
19.05.2008
Absolvent Fakulty všeobecného lékařství v Praze (1972); specializace v průmyslové neurologii, habilitace v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie; od roku 1991 vedoucí Národního zdravotního registru nemocí z povolání, od roku 2006 vedoucí Centra pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze; člen Stálého výboru pro pracovnělékařskou péči a Stálého výboru pro vědu a výzkum Rady vlády pro BOZP; předseda sekce průmyslové neurologie České neurologické společnosti; člen redakční rady Českého pracovního lékařství; národní delegát v pracovní skupině Eurostat/EODS; řešitel řady výzkumných projektů podpořených IGA MZ ČR i EK; cca 60 původních publikací v zahraničních i domácích časopisech (z toho 17 prací v časopisech s IF) s odezvou cca 70 citací v SCI. Vybrané publikace: (1) Urban, P., Lukáš, E., Nerudová, J., Čábelková,Z., Cikrt, M.: Neurological and Electrophysiological Examination in Three Groups of Workers with Different Levels of Exposure to Mercury Vapors, Europ. J. Neurol., 6, 1999, 571-577 (2) Urban, P., Gobba, F., Nerudová, J., Lukáš, E., Čábelková, Z., Cikrt, M.: Color Discrimination Impairment in Workers Exposed to Mercury Vapor. NeuroToxicol., 24, 2003, 711-716 (3) Urban, P., Nerudová, J., Čábelková, Z., Krajča, V., Lukáš, E., Cikrt, M.: EEG Photic Driving in Workers Exposed to Mercury Vapors. NeuroToxicol., 24, 2003, 23-33 (4) Urban, P., Pelclová, D., Lukáš, E., Kupka, K., Preiss, J., Fenclová, Z., Šmerhovský, Z.: Neurological and Neurophysiological Examination on Workers with Chronic Poisoning by 2,3,7,8-TCDD: Follow-up 35 Years after Exposure, Europ. J. Neurol., 14, 2007, 213-218

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail