Statut Rady vlády pro BOZP

Zdroj: 
Zde se můžete dozvědět podrobnosti o statutu Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „Rada“) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).
 2. Rada byla zřízena vládou České republiky usnesením vlády č.858 ze dne 3. září 2003.

Článek 2
Působnost

 1. Rada ve své činnosti připravuje a schvaluje návrhy a doporučení k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jejímž cílem je předcházet poškození zdraví z práce vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání anebo poškození vzniklá v souvislosti s prací nebo během ní. 
 2. Rada zejména:
  2.1.  projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování větší míry koordinace činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné správy a dalších institucí v oblasti BOZP.
  2.2. projednává a doporučuje změny a doplňky návrhů materiálů  připravených k projednání v příslušných orgánech Evropské unie  a ostatních mezinárodních institucích, týkající se oblasti BOZP.
 3. Rada na základě výsledků kontrolní činnosti orgánů státního odborného dozoru a odborových orgánů v oblasti BOZP podle § 136 zákoníku práce a sběru dat o pracovních úrazech a nemocích z povolání dále zejména:
  3.1. projednává a doporučuje změny resortních koncepcí v oblasti BOZP,
  3.2. projednává a doporučuje priority ve výzkumu pro projekty resortů na podporu důslednějšího dodržování právních předpisů v oblasti BOZP za účelem zajištění vyšší úrovně v této oblasti, zejména se zaměřením na malé a střední podniky,
  3.3. identifikuje aktuální problémy v oblasti BOZP, projednává a doporučuje vhodná opatření v zaměření plánů prevence rizik a sleduje jejich plnění,
  3.4. hodnotí účinnost přijímaných preventivních opatření v oblasti  prevence rizik při práci a doporučuje jejich změny a doplňky.

Článek 3
Složení Rady

 1. Rada má 28 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředsedové a další její členové podle odstavce 5.
 2. Předsedou Rady, kterého jmenuje a odvolává vláda, je zpravidla ministr práce a sociálních věcí. Předseda Rady má právo vyžadovat součinnost všech orgánů veřejné správy a dalších institucí ve věcech, týkajících se problematiky BOZP.
 3. Rada má celkem tři místopředsedy, přičemž 1. místopředsedou je zpravidla náměstek ministra práce a sociálních věcí. Další dva místopředsedy navrhují zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří jsou členy Rady.
 4. Členy Rady uvedené v odstavci 5 písmeno a) až i) jmenuje a odvolává předseda Rady. Návrhy na tyto členy Rady předkládají předsedovi Rady příslušní ministři. Členy Rady uvedené v odstavci 5 písmeno n) a o) jmenuje a odvolává předseda Rady na základě návrhů předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody ČR. U osob uvedených v odstavci 5 písmeno p) může podat návrh předsedovi Rady, který tyto osoby jmenuje a odvolává, kdokoliv. Jedná se o nezávislé odborníky s dlouholetou praxí, kteří působí v oblasti BOZP, zejména v oboru bezpečnosti práce, pracovního lékařství, nemocí z povolání, ergonomie apod.
 5. Členy Rady jsou
  1. náměstek ministra práce a sociálních věcí,
  2. náměstek ministryně zdravotnictví,
  3. náměstek ministra vnitra,
  4. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
  5. náměstek ministra obrany,
  6. náměstek ministra průmyslu a obchodu,
  7. náměstek ministra pro místní rozvoj,
  8. náměstek ministra životního prostředí,
  9. náměstek ministra dopravy,
  10. předseda Českého úřadu bezpečnosti práce,
  11. předseda Českého báňského úřadu,
  12. předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
  13. předseda Českého statistického úřadu,
  14. pět zástupců zaměstnanců,
  15. pět zástupců zaměstnavatelů,
  16. čtyři nezávislí odborníci v oblasti BOZP.
 6. Funkční období všech členů Rady je čtyřleté. Počet opakovaných jmenování není omezen.
 7. Rada v dosavadním složení vykonává po skončení funkčního období činnost do té doby, než je jmenována Rada nová.
 8. Členství v Radě skončí
  8.1. V případě členů Rady uvedených v odstavci 5 písmeno a)  až m)
  1. ukončením výkonu funkce, popřípadě jejich odvoláním z funkce, resp. ukončením pracovního/služebního poměru,
  2. smrtí člena Rady,
  3. na základě vlastní žádosti člena Rady.

  8.2. V případě členů Rady uvedených v odstavci 5 písmeno n) a o)

  1. odvoláním z funkce na základě návrhu předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody ČR,
  2. smrtí člena Rady,
  3. na základě vlastní žádosti člena Rady.

  8.3. V případě členů Rady uvedených v odstavci 5 písmeno p)  

  1. odvoláním z funkce na základě doporučení Rady,
  2. smrtí člena Rady,
  3. na základě vlastní žádosti člena Rady.
 9. Členství v Radě je nezastupitelné, s výjimkou zastupování na zasedání Rady za podmínek uvedených v článku 5 odstavce 4 a 5.
 10. Pravidla upravující činnost Rady, jejích stálých výborů a pracovních skupin, která budou upravena Jednacím řádem Rady, popř. stálého výboru nebo pracovní komise se vztahují přiměřeně i na externí spolupracovníky Rady podle článku 8.  

Článek 4
Předseda Rady

 1. Předseda Rady odpovídá za činnost Rady vládě. Předseda Rady, popřípadě v době jeho nepřítomnosti 1. místopředseda Rady, svolává a řídí zasedání Rady, která se konají vždy podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. 
 2. Předseda Rady zejména:
  1. řídí činnost Rady,
  2. podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Rady,
  3. jmenuje a odvolává členy Rady, pokud nejsou členy Rady z titulu své funkce a předkládá vládě návrhy na odvolání místopředsedy Rady jmenovaného vládou.
 3. Předseda Rady na základě doporučení Rady dále zejména:
  1. předkládá členům Rady ke schválení plán práce Rady a k projednání návrhy materiálů Rady,
  2. jmenuje a odvolává předsedy a místopředsedy stálých výborů a pracovních skupin,
  3. rozhoduje o zřízení či zrušení pracovních skupin Rady, o jejich složení a o tom, kterým jednacím řádem se pracovní skupina bude řídit, zda Jednacím řádem Rady, popřípadě vlastním jednacím řádem pracovní skupiny,
  4. rozhoduje o složení stálých výborů,
  5. zve na zasedání Rady hosty,
  6. zve externí odborníky (dále jen experti) jako spolupracovníky stálých výborů a pracovních skupin,
  7. navrhuje členům Rady a expertům výši odměny, pokud na ni vznikl nárok podle článku 10 tohoto Statutu. 

Článek 5
Členové Rady

 1. Členové Rady jsou povinni účastnit se zasedání Rady a schůzí či jednání stálých  výborů a pracovních skupin, do kterých jsou zařazeni (dále jen „jednání Rady“).
 2. Pokud se člen Rady nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se předem předsedovi Rady (prostřednictvím sekretariátu Rady) a zaslat alespoň neformální písemné vyjádření k jednotlivým bodům programu jednání Rady.
 3. Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy a podílet se na jejím jednání. Mají právo se účastnit jakéhokoli jednání stálého výboru a pracovní skupiny Rady.
 4. V případě nemoci nebo z jiných důvodů zvláště hodných zřetele může člen zastupující veřejnou správu vyslat na jednání Rady jiného zástupce téhož úřadu (dále jen „zástupce“). Zástupce se musí nejpozději před započetím jednání Rady prokázat písemným zmocněním, podepsaným zastupovaným členem Rady.
 5. Zástupce smí hlasovat jen tehdy, když jej zastupovaný člen hlasováním k jednotlivým bodům v písemném zmocnění výslovně pověřil.

Článek 6
Stálé výbory Rady

 1. Rada zřizuje podle potřeby z řad svých členů stálé výbory. K práci ve stálém výboru mohou být přizvání i experti.
 2. O zřízení a zrušení stálého výboru rozhoduje Rada. Předsedou stálého výboru může být jen člen Rady.
 3. Stálé výbory Rady budou vyjmenovány po zřízení Rady ve Statutu Rady, ve kterém bude upravena jejich působnost a na kterou bude navazovat činnost příslušných pracovních skupin.
 4. Každý stálý výbor musí mít svůj statut, který podléhá schválení Radou. Ve   statutu výboru musí být kromě jiného uvedeno, zda se jeho jednání řídí podle stejného jednacího řádu jako jednání Rady, nebo zda stálý výbor jedná podle vlastního jednacího řádu.

Článek 7
Pracovní skupiny

 1. Rada může podle potřeby zřizovat dočasné pracovní skupiny. Mohou být zřízeny v rámci působnosti stálého výboru, popřípadě stálých výborů.
 2. Pracovní skupiny zřizuje a ruší a jejich složení stanoví předseda Rady na základě doporučení Rady. Předsedou (vedoucím) pracovní skupiny může být jen člen Rady. K práci v pracovní skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci.
 3. Pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami, zejména připravují podklady pro stálé výbory Rady k řešení dílčích otázek, které spadají do působnosti Rady. 

Článek 8
Externí spolupráce

 1. Předseda Rady může na základě doporučení Rady požádat o spolupráci zaměstnance veřejné správy, kteří nejsou členy Rady, případně experty dle článku 4 odstavce 3 písmeno f) tohoto Statutu.
 2. Experti se mohou na pozvání předsedy Rady účastnit jednání Rady, buďto   ad hoc jako hosté k projednávání určité problematiky nebo se mohou účastnit práce ve stálých výborech a pracovních skupinách jako stálí spolupracovníci. 

Článek 9
Sekretariát Rady

 1. Činnost Rady (včetně činnosti jejích stálých výborů i pracovních skupin) zabezpečuje sekretariát Rady (dále jen „sekretariát“), který bude součástí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
 2. Sekretariát zejména:
  1. administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady,
  2. soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady,
  3. zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů předsedy Rady,
  4. průběžně aktualizuje informace zveřejněné o Radě a jejích členech a výstupech z její činnosti na internetové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Informace musí obsahovat také výčet všech stálých výborů i pracovních skupin, včetně informací o jejich působnosti.
 3. Za plnění úkolů sekretariátu odpovídá a činnost sekretariátu řídí vedoucí sekretariátu. Vedoucí sekretariátu je zpravidla  tajemníkem Rady, který se účastní zasedání Rady s hlasem poradním a řídí činnost sekretariátu v souladu s pokyny předsedy Rady. 

Článek 10
Náklady na činnost a odměny

 1. Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jednání Rady i jejích stálých výborů a pracovních skupin se konají v místech, kde sídlí toto ministerstvo.
 2. Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce.
 3. Odměna však přísluší v souladu s platnými právními předpisy expertům Rady podle článku 8, kteří nejsou zaměstnanci orgánů veřejné správy a dalším osobám za práci, kterou pro Radu prokazatelně vykonávají na objednávku jako službu nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Objednávku vystavuje, resp. dohodu uzavírá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a výši odměny navrhuje předseda Rady.
 4. Na návrh předsedy Rady může být přiznána jako součást nároků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle odstavce 3 tohoto článku i náhrada cestovních výdajů podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Na návrh předsedy Rady může být přiznána náhrada cestovních výdajů a nebo odměna za vykonanou práci i nezávislým odborníkům dle článku 3 odstavce 5 písmeno p), kteří jsou členy Rady.  

Článek 11
Jednací řád

 1. Jednací řád Rady, jeho změny a doplňky, schvaluje konsensuálním rozhodnutím Rada. Jednací řád Rady upravuje způsob jednání Rady a zpravidla i jednání jejích stálých výborů a pracovních skupin.
 2. V odůvodněných případech mohou mít stálé výbory Rady samostatné jednací řády,  které také podléhají schválení Radou.
 3. Pracovní skupiny jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně. Jednání pracovních skupin se řídí Jednacím řádem Rady, případně stálého výboru Rady, v jehož rámci působí, rozhodne-li tak při zřízení pracovní skupiny předseda Rady.      

Článek 12
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Statut nabyl účinnosti dne 3. září 2003 na základě schválení vládou usnesením č. 858 ze dne 3. září 2003.
 2. Změny a doplňky Statutu podléhají schválení vládou.
 3. Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu vlády České republiky, kde se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail