Stále aktuální téma - bezpečnost a ochrana zdraví mládeže

K velké radosti dětí a mládeže se mílovými kroky přibližuje konec školního roku. Budou se bilancovat nejen dosažené studijní výsledky, ale i negativní a zcela zbytečné události, ke kterým v průběhu školního roku došlo. Řeč je o úrazech.

K velké radosti dětí a mládeže se mílovými kroky přibližuje konec školního roku. Budou se bilancovat nejen dosažené studijní výsledky, ale i negativní a zcela zbytečné události, ke kterým v průběhu školního roku došlo. Řeč je o úrazech. Jejich výskyt v České republice u věkové kategorie 15– 19 let je právě nejčetnější (více než 4 úrazy na 100 osob této věkové kategorie). Z Evropských statistik také vyplývá, že míra úrazovosti pracujících ve věku 18 – 24 let je o 50 % vyšší, než míra úrazovosti ostatních věkových kategorií. Mladým lidem však nehrozí jen úrazy – jsou také vystaveni riziku pomalu rozvíjejících se zdravotních potíží souvisejících zejména s muskuloskeletální aparátem (kosterní a svalové poruchy). Školní úrazy čtrnáctiletých dětí souvisí především s nezvládnutím běžného rizika i s nekázní. Tato skupina postrádá zkušenosti, odbornou přípravu, znalosti a informace. Je třeba si také uvědomit, že právě v tomto věkovém období probíhá řada tělesných a psychických změn. Mladí lidé jsou ve vývojovém stádiu, kdy nebezpečné rizikové chování, nepřiměřená psychická a fyzická zátěž může vést k trvalému poškození zdraví nebo mít nepříznivé důsledky na další vývoj.

Jednat, chovat se bezpečně a chránit své zdraví by mělo být samozřejmostí pro každého, tedy i mladého člověka. Ve skutečnosti však tomu tak není. Mnoho životních snů se v několika málo okamžicích zhroutilo pod tíhou úrazu a zbytečného poškození zdraví. Neznalost či podceňování a nezvládnutí rizik při práci, ve škole, při sportu a jiných běžných činnostech mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit život jedince i jeho bezprostřední okolí. Na konci hazardu často bývá velké lidské utrpení, škody na majetku a zdraví. Racionální volba by tedy měla směřovat k plnohodnotnému, zdravému a šťastně prožitému životu. Vyžaduje to mít dostatek informací o rizicích, o bezpečném a zdraví neohrožujícím chování. Podle toho je také třeba se chovat a v každodenní realitě jednat. Zkušenosti z praxe ukazují, že právě mladí lidé, vzhledem k menší psychické a fyzické vyspělosti a minimu zkušeností, potřebují zvláštní pozornost a proto základy správného chování pro jejich budoucí pracovní život by měly být postupně utvářeny od nejútlejšího věku. 

Jak bylo naznačeno v úvodu, blíží se čas prázdnin, zvýšených volnočasových a sportovních aktivit dětí a mládeže. Mnozí budou pomáhat rodičům při zemědělských pracích, mnozí si půjdou přivydělat formou různých pracovních brigád. Je na rodičích, učitelích i potenciálních zaměstnavatelích, aby věnovali této specifické skupině (příští generaci pracovní síly) náležitou pozornost, dobré vedení, trpělivost při vysvětlování bezpečného a zdraví neohrožujícího chování a jednání.

Ve školním roce 2004/2005 došlo k 40 965 úrazům dětí, žáků a studentů. Graf znázorňuje přehled míst (a s tím spojených činností), kde k nim nejčastěji dochází.

Ilustrační obrázek 

Ceníme si každého názoru

Kvantitativní dotazníkové šetření na vzorku školní mládeže ve věku 14 - 19 let

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. v rámci projektu "mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů", zkoumá metody a nástroje utváření pozitivních postojů mládeže, učitelů a managementu škol k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Výzkumný záměr probíhá za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Rádi bychom Vás požádali o spoluúčast na projektu empirického šetření. Tento úkol spočívá ve dvou rovinách - kvantitativní dotazníkové šetření na vzorku školní mládeže 14 - 19 a kvalitativní prostřednictvím hloubkových rozhovorů s učiteli a managementem škol. Dotazníkové šetření bude probíhat přímo na vybraných školách i na těchto webových stránkách v elektronické podobě.

Získané výsledky obou šetření budou posléze základem pro vytvoření návrhu metodických materiálů týkajících se opatření, postupů a vhodného užití osvětových a propagačních nástrojů pro oblast bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) zaměřených na kultivaci postojů mládeže. Nosným cílem je podpora povědomí o rizicích a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u žáků/učňů a podpora prevence rizik jako nedílné součásti vzdělávání, potažmo využití těchto znalostí v budoucím povolání a jako součást celoživotního vzdělávání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail