Správný postup při kontrole na pracovišti

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Mgr. Dagmar Plocková Mahrová.

V naší firmě proběhla neohlášená kontrola z úřadu práce. Kontroloři vstoupili do výrobních prostor firmy, kde je zvýšené riziko úrazu, a kontrolovali doklady zaměstnanců, kteří pracovali. Na opakované výzvy, aby opustili toto rizikové pracoviště, nebrali ohled, čímž došlo ke zvýšenému riziku úrazu zaměstnanců, ale i samotných kontrolorů. Jaký je v tomto případě správný postup?

Obecná úprava opravňující kontrolující kontrolních orgánů ke vstupu na pozemky, do staveb a jiných prostor je dána § 7 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. Podle tohoto ustanovení jsou kontrolující oprávněni v souvislosti s výkonem kontroly vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Z výše uvedeného tedy jednoznačně plyne oprávnění kontrolujících vstoupit i do výrobních prostor. Jediným korektivem v tomto případě je účel kontroly. Z Vašeho dotazu jasně vyplývá, že inspektoři vstoupili a v prostorách Vaší společnosti pobývali za účelem provádění kontrolních úkonů, tj. identifikace zaměstnanců a kontroly předložených dokladů. Je pravdou, že některé typy kontrol nelze vykonat jiným způsobem, proto také zákon dává kontrolujícím takto, vcelku široce nadefinované, oprávnění ke vstupu a k pobývání v prostorách, které užívá kontrolovaná osoba. Takovou kontrolou bude i kontrola prováděná kontrolujícími úřadu práce, případně orgánů inspekce práce, kdy bude pro průběh kontroly a kontrolní závěr nutno identifikovat zaměstnance a druh činnosti, kterou vykonávají.

Zároveň je kontrolovaná osoba povinna podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu vytvořit vhodné podmínky pro výkon kontroly. Pokud tedy podle Vašeho názoru mohlo dojít k ohrožení životů a zdraví zaměstnanců a kontrolujících, bylo zcela jistě ve Vašich možnostech, jakožto kontrolované osoby, například zastavit na dobu nezbytně nutnou činnost v provoze či přijmout jiná vhodná opatření. Ve Vašem dotazu není specifikováno, v čem mělo spočívat zvýšené nebezpečí pro zaměstnance a pro osoby vykonávající kontrolu, proto se k tomuto nelze přesněji vyjádřit.

Na druhou stranu v případě, že kontrolní úkony, které mohou být provedeny pouze na pracovišti, jako je například identifikace zaměstnanců, jejich pracovní činnosti a podmínek, za nichž je tato pracovní činnost konána, jsou ukončeny a kontrolující již s ohledem na účel kontroly mohou v kontrole pokračovat v jiném vhodnějším prostředí, měli by tak učinit a přijmout Váš návrh na vymezení jiných vhodnějších prostor a to s odkazem na výše uvedený korektiv účelu kontroly a s odkazem na úpravu § 9 písm. b) kontrolního řádu, podle nějž je kontrolující povinen šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby.

Jak je podrobně rozvedeno výše, kontrolující má oprávnění ke vstupu dané zákonem (kontrolním řádem), a to i bez vědomí kontrolované osoby či i proti její vůli. Závěrem pak již jen upozorním, že toto oprávnění ke vstupu v sobě nezahrnuje násilné vniknutí. 

Autor článku: 

Komentáře

Troška do mlýna

08.07.2015 - 11:26 Radoslav Vlasák
Z pohledu "starého bezpečáka": Firma obecně odpovídá za bezpečnost všech osob, které se s jejím vědomím zdržují na jejích pracovištích a v jejích prostorách. Od pracovníků kontrolního orgánu lze - opět obecně - nejspíš jen těžko předpokládat potřebné povědomí o rizicích na konkrétním pracovišti a o způsobu ochrany před nimi. Za případný úraz či jiné poškození zdraví pracovníků kontrolního orgánu a vzniklou škodu by přitom spoluodpovídala (vedle kontrolní organizace) i kontrolovaná firma. Informací je v dotazu opravdu málo - nicméně obecně by se měli pracovníci kontrolního orgánu řídit pokyny firmy, samozřejmě byly-li uplatněny v zájmu ochrany života a zdraví jak pracovníků kontrolního orgánu, tak zaměstnanců firmy. Při trošce dobré vůle a za použití "selského rozumu" by určitě bylo možno dojít ke smysluplné dohodě o takovém průběhu kontroly, který by bezpečnost a ochranu zdraví jak pracovníků kontrolního orgánu, tak zaměstnanců firmy, neohrožoval.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail