Společný postoj - 2009

Společné postoje jsou součástí postupu spolurozhodování. V rámci tohoto legislativního postupu Evropský parlament a Rada přijímají společně právní předpisy navržené Komisí.

V prvním čtení Rada, jež rozhoduje na návrh Komise a poté stanoviska Parlamentu, přijímá společný postoj.
Tento společný postoj je ve druhém čtení předložen Evropskému parlamentu. Ten může:

  • Schválit společný postoj: V souladu se svým společným postojem Rada definitivně přijímá příslušný akt.
  • Nevyjádřit se: Rada přijímá příslušný akt.
  • Naznačit, že zamýšlí odmítnout společný postoj: Rada, jež je o tomto záměru okamžitě informována, může svolat Dohodovací výbor, aby upřesnila svůj postoj. Pokud Evropský parlament odmítnutí společného postoje potvrdí, návrh aktu není přijat.
  • Navrhnout pozměňovací návrhy ke společnému postoji
Číslo CELEX Název

Oznámení č.

 52009AG0018 Společný postoj (ES) č. 18/2009 ze dne 20. listopadu 2009 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Text s významem pro EHP)

2009/C 298 E/01

 52009AG0017 Společný postoj (ES) č. 17/2009 ze dne 5. března 2009 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společná konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady v souvislosti se zavedením biometrických prvků, včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracování žádostí o víza  2009/C 108 E/01
 52009AG0016 Společný postoj (ES) č. 16/2009 ze dne 16. února 2009 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (1) 2009/C 103 E/02
 52009AG0015 Společný postoj (ES) č. 15/2009 ze dne 16. února 2009 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací 2009/C 103 E/01
  52009AG0014 Společný postoj (ES) č. 14/2009 přijatý Radou dne 16. února 2009 v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení skupiny evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (GERT) (1) 2009/C 75 E/05
 52009AG0013
  
Společný postoj (ES) č. 13/2009 přijatý Radou dne 16. února 2009 v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (1) 2009/C 75 E/04
  52009AG0012 Společný postoj (ES) č. 12/2009 přijatý Radou dne 9. ledna 2009 v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (1) 2009/C 75 E/03

 52009AG0011   

 

Společný postoj (ES) č. 11/2009 přijatý Radou dne 9. ledna 2009 v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (1) 2009/C 75 E/02
  52009AG0010 Společný postoj (ES) č. 10/2009 přijatý Radou dne 9. ledna 2009 v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (1) 2009/C 75 E/01
 52009AG0009 Společný postoj (ES) č. 9/2009 ze dne 9. ledna 2009 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES ze dne … o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (1) 2009/C 70 E/02
 52009AG0008 Společný postoj (ES) č. 8/2009 ze dne 9. ledna 2009 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES ze dne … o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (1) 2009/C 70 E/01
 52009AG0007 Společný postoj (ES) č. 7/2009 ze dne 9. ledna 2009 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 ze dne … o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracované znění) (1) 2009/C 62 E/03
 52009AG0006 Společný postoj (ES) č. 6/2009 ze dne 9. ledna 2009 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 ze dne … o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) (1)   2009/C 62 E/02
 52009AG0005 Společný postoj (ES) č. 5/2009 ze dne 9. ledna 2009 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 ze dne …, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (1)   2009/C 62 E/01
  52009AG0004 Společný postoj(ES) č. 4/2009 ze dne 17. prosince 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2) 2009/C 38 E/02
  52009AG0003 Společný postoj (ES) č. 3/2009 ze dne 20. listopadu 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin (1) 2009/C 38 E/01
  52009AG0002 Společný postoj (ES) č. 2/2009 ze dne 18. prosince 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (2) 2009/C 33 E/02
 52009AG0001 Společný postoj (ES) č. 1/2009 ze dne 17. prosince 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah jeho příloh (1)  2009/C 33 E/01

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail