Společný postoj - 2008

Společné postoje jsou součástí postupu spolurozhodování. V rámci tohoto legislativního postupu Evropský parlament a Rada přijímají společně právní předpisy navržené Komisí. V roce 2008 bylo publikováno 30 přijatých společných postojů, což je o oproti roku 2007 nárůst o 11 postojů (v roce 2007 bylo 19 společných postojů).

V prvním čtení Rada, jež rozhoduje na návrh Komise a poté stanoviska Parlamentu, přijímá společný postoj.
Tento společný postoj je ve druhém čtení předložen Evropskému parlamentu. Ten může:

  • Schválit společný postoj: V souladu se svým společným postojem Rada definitivně přijímá příslušný akt.
  • Nevyjádřit se: Rada přijímá příslušný akt.
  • Naznačit, že zamýšlí odmítnout společný postoj: Rada, jež je o tomto záměru okamžitě informována, může svolat Dohodovací výbor, aby upřesnila svůj postoj. Pokud Evropský parlament odmítnutí společného postoje potvrdí, návrh aktu není přijat.
  • Navrhnout pozměňovací návrhy ke společnému postoji
Číslo CELEX Název

Oznámení č.

  52008AG0030 Společný postoj (ES) č. 30/2008 ze dne 9. prosince 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky (1) 2008/C 330 E/03
  52008AG0029 Společný postoj (ES) č. 29/2008 ze dne 9. prosince 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky (1) 2008/C 330 E/02
 
 52008AG0028
Společný postoj (ES) č. 28/2008 ze dne 18. listopadu 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (1)   2008/C 330 E/01
 52008AG0027 Společný postoj (ES) č. 27/2008 ze dne 18. listopadu 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) 2008/C 310 E/01
 52008AG0026 Společný postoj (ES) č. 26/2008 ze dne 2. října 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (1) 2008/C 280 E/01
 52008AG0025 Společný postoj (ES) č. 25/2008 ze dne 15. září 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS 2008/C 266 E/01
 52008AG0024 Společný postoj (ES) č. 24/2008 ze dne 15. září 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o agenturním zaměstnávání 2008/C 254 E/04
 52008AG0023 Společný postoj (ES) č. 23/2008 ze dne 15. září 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby 2008/C 254 E/03
 52008AG0022 Společný postoj (ES) č. 22/2008 ze dne 23. června 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích (1) 2008/C 254 E/02
 52008AG0021 Společný postoj (ES) č. 21/2008 ze dne 19. května 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (1) 2008/C 254 E/01
 52008AG0020 Společný postoj (ES) č. 20/2008 ze dne 6. června 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracovaná verze) (1) 2008/C 198 E/01
 52008AG0019 Společný postoj (ES) č. 19/2008 ze dne 6. června 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod (1) 2008/C 190 E/02
 52008AG0018 Společný postoj (ES) č. 18/2008 ze dne 6. června 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí (přepracované znění) (1) 2008/C 190 E/01
52008AG0017 Společný postoj (ES) č. 17/2008 ze dne 6. června 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES (1) 2008/C 184 E/03
52008AG0016 Společný postoj (ES) č. 16/2008 ze dne 6. června 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) (1) 2008/C 184 E/02
52008AG0015 Společný postoj (ES) č. 15/2008 ze dne 6. června 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (1) 2008/C 184 E/01
52008AG0014 Společný postoj (ES) č. 14/2008 ze dne 18. dubna 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (1) 2008/C 129 E/01
52008AG0013 Společný postoj (ES) č. 13/2008 ze dne 18. dubna 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství 2008/C 122 E/03
52008AG0012 Společný postoj (ES) č. 12/2008 ze dne 3. března 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) (1)  2008/C 122 E/02
52008AG0011 Společný postoj (ES) č. 11/2008 dne 28. února 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech 2008/C 122 E/01
52008AG0010 Společný postoj (ES) č. 10/2008 ze dne 7. dubna 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí (1 2008/C 117 E/01
52008AG0009 Společný postoj (ES) č. 9/2008 ze dne 10. března 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES (1) 2008/C 111 E/04
52008AG0008 Společný postoj (ES) č. 8/2008 ze dne 10. března 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97 (1) 2008/C 111 E/03
52008AG0007 Společný postoj (ES) č. 7/2008 ze dne 10. března 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách (1) 2008/C 111 E/02
52008AG0006 Společný postoj (ES) č. 6/2008 ze dne 10. března 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotný schvalovací postup pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (1)  2008/C 111 E/01
52008AG0005 Společný postoj (ES) č. 5/2008 ze dne 3. března 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) (1) 2008/C 93 E/01
52008AG0004 Společný postoj (ES) č. 4/2008 ze dne 20. prosince 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení některých směrnic 2008/C 71 E/02
52008AG0003 Společný postoj (ES) č. 3/2008 ze dne 20. prosince 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/ES, 86/280/EHS a 2000/60/ES 2008/C 71 E/01
52008AG0002 Společný postoj (ES) č. 2/2008 ze dne 21. ledna 2008 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut 2008/C 52 E/02
52008AG0001 Společný postoj (ES) č. 1/2008 ze dne 20. prosince 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu vývozu a bezpečném skladování kovové rtuti (1) 2008/C 52 E/01

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail