Společný postoj - 2007

Společné postoje jsou součástí postupu spolurozhodování. V rámci tohoto legislativního postupu Evropský parlament a Rada přijímají společně právní předpisy navržené Komisí. V roce 2007 bylo publikováno 19 přijatých společných postojů, což je o 19 méně než v roce 2006 (34 spol. postojů).

V prvním čtení Rada, jež rozhoduje na návrh Komise a poté stanoviska Parlamentu, přijímá společný postoj.
Tento společný postoj je ve druhém čtení předložen Evropskému parlamentu. Ten může:

  • Schválit společný postoj: V souladu se svým společným postojem Rada definitivně přijímá příslušný akt.
  • Nevyjádřit se: Rada přijímá příslušný akt.
  • Naznačit, že zamýšlí odmítnout společný postoj: Rada, jež je o tomto záměru okamžitě informována, může svolat Dohodovací výbor, aby upřesnila svůj postoj. Pokud Evropský parlament odmítnutí společného postoje potvrdí, návrh aktu není přijat.
  • Navrhnout pozměňovací návrhy ke společnému postoji
Číslo CELEX Název Oznámení č.
52007AG0019 Společný postoj (ES) č. 19/2007 ze dne 8. listopadu 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství 2007/C 307 E/02
52007AG0018 Společný postoj (ES) č. 18/2007 ze dne 15. října 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (1) 2007/C 307 E/01
52007AG0017 Společný postoj (ES) č. 17/2007 ze dne 15. října 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 2007/C 298 E/01
52007AG0016 Společný postoj (ES) č. 16/2007 ze dne 15. října 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1) 2007/C 277 E/02
52007AG0015 Společný postoj (ES) č. 15/2007 ze dne 23. července 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost 2007/C 277 E/01
52007AG0014 Společný postoj (ES) č. 14/2007 ze dne 20. září 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS 2007/C 270 E/01
52007AG0013 Společný postoj (ES) č. 13/2007 ze dne 25. června 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 2007/C 263 E/01
52007AG0012 Společný postoj (ES) č. 12/2007 ze dne 23. července 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (1) 2007/C 242 E/02
52007AG0011 Společný postoj (ES) č. 11/2007 ze dne 23. července 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o nepapírovém prostředí pro celnictví a obchod 2007/C 242 E/01
52007AG0010 Společný postoj (ES) č. 10/2007  ze dne 28. června 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 2007/C 193 E/02
52007AG0009 Společný postoj (ES) č. 9/2007 ze dne 21. května 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 2007/C 193 E/01
52007AG0008 Společný postoj (ES) č. 8/2007 ze dne 13. června 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ 2007/C 171 E/01
52007AG0007 Společný postoj (ES) č. 7/2007 ze dne 19. dubna 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/769/ES, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť (Text s významem pro EHP ) 2007/C 109 E/01
52007AG0006 Společný postoj (ES) č. 6/2007 přijatý Radou dne 22. března 2007 v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí 2007/C 103 E/03)
52007AG0005 Společný postoj (ES) č. 5/2007 ze dne 22. března 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství s ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2007-2013) (1) 2007/C 103 E/02)
52007AG0004 Společný postoj (ES) č. 4/2007 ze dne 5. března 2007 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství s ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2007-2013 zavádí zvláštní program pro předcházení násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí a ohrožených skupin (program Daphne III) jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ 2007/C 103 E/01)
52007AG0003 Společný postoj (ES) č. 3/2007 ze dne 11. prosince 2006 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1) 2007/C 70 E/02
52007AG0002 Společný postoj (ES) č. 2/2007 ze dne 11. prosince 2006 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 2007/C 70 E/01
52007AG0001 Společný postoj (ES) č. 1/2007 ze dne 11. prosince 2006 přijatý Radou v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla („rámcová směrnice“) (1) 2007/C 64 E/01

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail