Smrtelný pracovní úraz v zemědělství

Zdroj: 
Pracovník vstupoval za chodu stroje z blíže nezjištěných příčin do prostoru šnekového rotoru lisu. Pracovník byl slisován.

Situace

Hlavní agronom zemědělského družstva (ZD) přidělil dvěma pracovníkům výkon pracovní činnosti svážení píce z pole a třetímu lisování píce do silážního vaku. Funkce lisování probíhá na lisu tak, že píce svezená z pole se z vozu vyklopí na dávkovací stůl, kde řetězový dopravník posunuje hmotu směrem po dávkovacím stole na zuby otáčejícího se šnekového rotoru. Rotor šnekovitě  stlačuje píci do tunelu stroje a následně do silážního vaku.

Úrazový děj

Postižený pracovník prováděl obsluhu lisu. Jeho pracovní činnost spočívala ve sledování průběhu zakládání píce do lisu, určoval rychlost lisování a zjišťoval dle potřeby popojíždění lisu s vakem k jeho naplnění. Tuto činnost prováděl z pracovního místa pro obsluhu, které je umístěné na boku lisu s pracovní polohou buď v sedě na instalovaném sedátku nebo ve stoje v kleci ovládáním  hydraulické řídící skříně ručně čtyřmi pákovými ovladači. Jeho dva kolegové sváželi píci. Když po nějaké době pracovníka u lisu neviděli, mysleli si, že si odskočil domů za nemocným synem (cca 300 m od místa lisování), protože se o tom ráno zmínil. Když se však pracovník delší dobu nevracel a potvrdilo se, že doma není, začali zaměstnanci ZD pod vedením hlavního agronoma prohledávat rizikové prostory areálu ZD. Pracovníka nenašli a vzniklo podezření na jeho poslední pracovní činnost u lisu. Rozřízli silážní vak s odhadem posledních dvou vozů a tam byly části těla postiženého. Přivolali záchrannou zdravotní službu společně s hasičským sborem, která potvrdila, že pracovník byl vtažen šnekovým rotorem do lisu a usmrcen.

Šetření úrazu

Svědek smrtelného úrazu nebyl a příčina úrazu (jaké prováděl pracovník úkony před vtažením do lisu) nebyla objasněna. Pravděpodobně vstoupil za chodu rotoru na dávkovací stůl za účelem čištění dávkovacího stolu od píce, kde na šikmé vlhké kluzké ploše upadl a byl zachycen a následně vtažen do šnekového ústrojí (do blízkosti ohroženého prostoru šnekového rotoru se lze přiblížit jen ze strany dávkovacího stolu). Za chodu stroje je tato činnost bezpečnostním pokynem pro obsluhu zakázaná.

Pracovník byl řádně proškolen a předmětem školení byl mimo jiné i místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování lisu a byl ke své práci odborně i zdravotně způsobilý. Nebyl pod vlivem alkoholu.

Porušení povinností zaměstnavatele:

  • § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce, v platném znění - zaměstnavatel porušil povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení tím, že neprokázal, že soustavně vyžaduje a kontroluje prostřednictvím vedoucích pracovníků u zaměstnanců dodržování bezpečnosti práce vztahující se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti. Neprokázal povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
  • Zaměstnavatel neprokázal plnění povinnosti pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních prostředků, což je v rozporu s ustanovením § 102 odst. 3 zákoníku práce, v platném znění.
  • § 4 odst. 2 nařízení vlády 378/2001 Sb. - zaměstnavatel neprokázal, že zajišťuje pravidelné následné kontroly lisu nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem.

Porušení povinností zaměstnance:

  • § 106 odst. 4 písm. c) a d) zákoníku práce, v platném znění, zaměstnanec porušil tím, že u pracovní činnosti lisování píce zanedbal povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost. Nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:

  • Technická - K zabránění přístupu nepovolaných osob do areálu s technickým zařízením bylo provedeno doplnění vstupních dvou vjezdových bran do areálu ZD o výstražné tabulky s obsahem „Vstup zakázán nepovolaným osobám“. Čelo lisovacího stroje na píci ze strany dávkovacího stolu bylo opatřeno výstražnou tabulkou „Zákaz vstupu za chodu stroje“.
  • Organizační - Podle vyjádření zástupce kontrolované osoby bude vypracována směrnice pro řízení BOZP v organizaci, kde bude zejména zakotvena povinnost pravidelných kontrol pracovišť se zvýšeným nebezpečím rizika při výkonu práce ze strany vedoucích zaměstnanců v návaznosti na nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (tím bude vedena evidence kontrol strojů). Do určitého data bude provedena kontrola BOZP na všech pracovištích zaměstnavatele za přítomnosti vedoucích zaměstnanců se zaměřením na pracoviště se zvýšeným rizikem práce.
  • Výchovná - Seznámení zaměstnanců s pracovním úrazem, opakované školení zaměstnanců z předpisů k zajištění BOZP se zaměřením na práce se zvýšeným rizikem při výkonu práce, zejména obsluhu lisu a zaměstnance, kteří tento stroj opravují.

Tato opatření lze hodnotit jako dostatečná.

Protože se zaměstnavatel dopustil správního deliktu dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, bude ze strany OIP zahájeno správní řízení, v rámci kterého bude podán návrh na uložení pokuty.

 

Komentáře

...A CO TEN MRTVÝ CHLAPEC V TŘEBÍČI?????

07.08.2009 - 09:01 Václav Syrový
A co ten mrtvý chlapec na fotbalovém hřišti v Třebíči. Vím, že to není pracovní úraz. Ale hřiště je asi pracoviště pro fotbalisty. A branka je také nějaké technické zařízení na hřišti. A někdo by měl z klubu mít podobné povinnosti. A zařízení kontrolovat a vést o tom dokumentaci. Viz z. č. 309/2006 Sb. U toho lisu nemusí být zařízení, které vypne chod lisu když někdo vstoupí za chodu před vstupní otvor??? Syrový, poradce BOZP.

Re: ...A CO TEN MRTVÝ CHLAPEC V TŘEBÍČI?????

07.08.2009 - 12:17 Bobby Brown
To myslíte vážně? A co by jako ty kontroly zařízení "v tomto konkrétním případě(!)" odhalily? Ze serveru Týden.cz: "Chlapec podle dostupných informací lezl s kamarádem na branku na fotbalovém hřišti. Branka se převrátila, udeřila ho do hlavy a zlomila mu vaz. Hoch byl na místě mrtev." a "Druhý chlapec vyvázl bez zranění. Neštěstí se podle mluvčího třebíčských policistů stalo kolem 18. hodiny na tréninkovém hřišti fotbalového klubu." Můžeme jen spekulovat, ale pokud se jednalo o tréninkové hřiště, tak tam zřejmě byly přenosné branky. To zařízení - branka - byla s největší pravděpodobností v pořádku, v nepořádku bylo jednání toho chlapce. A to vám kontrola samotného zařízení neodhalí. To že si někdo uřízne motorovou pilou nohu přeci neznamená, že na vině je ta motorová pila. Proboha lidi, my se tady jednou uzáznamujeme.

Mě na tom šetření zaujalo

07.08.2009 - 12:51 Bobby Brown
Mě na tom šetření zaujalo toto: a) šetřením se zjistilo - "Pracovník byl řádně proškolen a předmětem školení byl mimo jiné i místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování lisu a byl ke své práci odborně i zdravotně způsobilý. + "zaměstnanec porušil tím, že u pracovní činnosti lisování píce zanedbal povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost. Nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP. (§ 106 odst. 4 písm. c) a d) zákoníku práce)" b) přesto - "zaměstnavatel porušil povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení tím, že neprokázal, že soustavně vyžaduje a kontroluje prostřednictvím vedoucích pracovníků u zaměstnanců dodržování bezpečnosti práce vztahující se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti (§ 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce)..." Tady bych potřeboval poradit, jak měl vedoucí zaměstnanec soustavně kontrolovat postiženého, aby se mu to nestalo? Aby neudělal takovou fatální chybu, které si je vědom, protože byl prokazatelně seznámen a proškolen? Že zaměstnavatel porušil zákon tím, že neprováděl kontroly zařízení dle NV, o tom se nepřu, i když podle mého soudu by to tomuto smrtelnému úrazu nezabránilo, protože podstata tohoto úrazu je v chybě obsluhy, ne zařízení. A ta opatření - no to mne fakt zklamalo. Čekal jsem nějaké rozřešení technického rázu, ale místo toho je tam jako technické řešení zamezení přístupu do "areálu" nikoliv do "stroje" a povinnost vylepit tam značku "zákaz vstupu do stroje". - Ale vždyť ten člověk to přeci věděl, že tam vstupovat nemá. - Úraz se přeci nestal náhodné kolemjdoucí osobě, ale obsluze toho zařízení, takže zamezení přístupu do areálu je sice hezké, ale neřeší to chybné jednání obsluhy. Podle mého skromného názoru toto není žádné technické opatření. Nehledě na to, že v porušeních zaměstnavatele není uvedeno, že nebyly vyvěšeny bezpečnostní značky. Takže opatření jen "lahodné na naoko". Docela by mne zajímal názor ostatních na: - udaná porušení zaměstnavatele ve vztahu k tomuto konkrétnímu úrazu a k udaným porušením zaměstnance/obsluhy; - přijatá opatření - zejména jejich smysl ve vztahu k tomuto konkrétnímu úrazu.

Re:Souhlas s názory v článku.

09.08.2009 - 08:20 Václav Syrový
Dobrý den pane Brown. Souhlasím s vašimi názory, úraz jsem nešetřil, ale podle mého názoru zaměstnanec porušil ještě poslední část ustanovení odstavce c) ".... a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele," což je asi na celém tom případu to nejpodstatnější. Ta opatření nebudu komentovat, to jste udělal Vy. Je mě jasné, že udělat úplně "blbuvzdornou mašinu" pro porušení zásad bezpečného chování zaměstnance nejde, ale nějaké technické opatření tam asi mohlo být, aby obsluha nevstoupila před vstup, nebo aby se zařízení zastavilo jakmile obsluha opustí stanoviště odkud celé zařízení ovládá.Možností je prostě víc. Pokud se týká té spadlé branky, tak jako kluk jsem dělal totéž, branky byly ale tehdy dřevěné a zapustěné do země bez sítě, ty se tam dávaly až před zápasem a lezli jsme po brance zavěšeni rukama i noham a v polovičce jsem se spustoili rukama a viseli jsem jenom za nohy. A občas za námi přišel správce hřiště a na nějaké věci nás upozorňoval co to bylo to si už nepoamatuji, bylo to v létě 1945. Jak zajistit kovové branky ukazovali včera v televizi, viděl jsem ale ještě lepší způsob a sice dvěma háky, které končily na jedné straně asi 5 cm nad zemí, a jeden hák měl tu oblinu dopředu branky a druhý dozadu, takže když bylo třeba s brankou pohnout, tak se musela natočit trochu zešikma aby se vyhákla z obou háků a potom bylo možné ji přemístit. O těch kontrolách už mluvili i v té televizi, takže to nebudu rozvádět. Přeji pěkný den Syrový.

Proboha lidi, my se tady jednou uzáznamujeme.

09.08.2009 - 12:49 Aleš
My se nauzáznamujeme, jen si uvědomíme odpovědnost za svoje činy.

Re: Proboha lidi, my se tady jednou uzáznamujeme.

10.08.2009 - 11:27 Bobby Brown
Uvědomíme si svoje činy? Pomocí záznamů? Záznamů o technickém stavu zařízení (protože o těch byla řeč)? [záznamy o stavu techn. zařízení <-> zodpovědnost za činy] jakou to má souvislost? A za činy koho, provozovotele nebo obsluhy? Asi jsem opravdu natvrdlý, ale tohle vyjádření mi nějak nedává smysl. Já v tom nevidím žádnou souvislost. Ale jako předvolební heslo by to znělo dobře. ;-) Mohl byste to trochu šířeji rozvést, jak jste to vlastně myslel? Děkuji a hezký den.

To snad inspektoři nemyslí vážně!

14.08.2009 - 14:28 Eduard Šimánek
Můj názor je asi takový, že pokud si dotčená organizace nechá dát pokutu za nedostatky, které nebyly ani okrajově v příčinné souvislosti se vznikem smrtelného úrazu, tak budou platit pikuty i nadále. Přirovnal bych to k situaci, kdy vás obviní, za řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky a ve správním řízení bude uvedeno, že jste neměli ve vozidle lékárničku. Dále si myslím, že pokud OIP ve svém vyjádření citovalo pouze vybraná ustanovení Zákoníku práce, bez uvedení konkrétních zjištění, ve vztahu ke vzniku pracovního úrazu, tak si ais dělali legraci. V tomto případě bych rozhodně do sporu šel...a velmi tvrdě. Tupě opsat a aplikovat všeobecná ustavení zákona umí každý hlupák, ale najít skutečnou příčinu a přijmout účinná nápravná a preventivní opatření dokáže pouze odborník:-)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail