Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2011

Zdroj: 

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2011 a dále jejich vývojem od roku 2002. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech.

Část 8. Zdroje nehod

Část 8. Zdroje nehod

5.2 Zdroje nehod

Klasifikace zdrojů nehod smrtelných pracovních úrazů byla provedena podle klasifikačního schématu VÚBP na základě výňatků ze zpráv o vyšetřování smrtelného pracovního úrazu (OIP) do VÚBP zaslaných SÚIP a informací získaných z vyšetřovacích spisů od ČBÚ. Tato data byla u dopravních nehod doplněna o výsledky vyšetřování od drážní inspekce a dopravní policie.

Smrtelná pracovní úrazovost 2011

Tabulka č. 5.2  Smrtelné pracovní úrazy ve vybraných skupinách zdrojů nehod v ČR v roce 2011 (VÚBP)

  kód skupina zdrojů nehod počet %
1. 11 19-21 Motorové silniční dopravní prostředky a traktory 35 28,0
2. 11 27 Kolejové dopravní prostředky 7 5,6
3. 51 15 Stromy, porost 7 5,6
4. 53 11/31 Budovy a halové objekty/části budov a staveb 7 5,6
5. 53 21 Lešení, podpěrné konstrukce 5 4,0
6. 91 11 Lidé 4 3,2
7. 56 11 Výkopy, přírodní prohlubně v terénu 3 2,4
8. 76 21 Plyny neklasifikovanév ostatních skupinách 3 2,4
9. 61 11 Zemina, hornina, pevná paliva 3 2,4
    celkem ze 125 74 59,2

V grafu č. 5.2 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v základních skupinách zdrojů nehod v roce 2011.

V tabulce č. 5.2 je uspořádáno 5 vybraných skupin zdrojů nehod vykazující nejvyšší počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2011.

5.3 Zdroje úrazů

Klasifikace zdrojů smrtelných pracovních úrazů byla provedena podle metodiky ESAW. V grafu č. 5.3 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů evidovaných SÚIP včetně případů nepodléhajících statistickému zjišťování NemÚr v základních skupinách zdrojů úrazů v roce 2011. Případy podléhající dozoru systému ČBÚ (11) zahrnuty nebyly. Pro lepší orientaci v grafu byly některé základní skupiny sloučeny do jedné výseče.

Smrtelná pracovní úrazovost 2011

Z grafu č. 5.3 je patrné, jak byly skupiny zdrojů úrazu v roce 2011 zastoupeny:

 • skupina Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky vykázala největší podíl případů, a to 31,6 %;
 • skupina Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti vykázala 23,3 % případů;
 • skupina Budovy, konstrukce, povrchy vykázala 18,0 % případů;
 • skupina Živé organismy, fyzikální jevy, přírodní živly vykázala 9,8 % případů;
 • skupina Nebezpečné látky vykázala 7,5 % případů;
 • skupina Stroje a zařízení mobilní a stabilní vykázala 5,3 % případů;

V podrobnějším členění zdrojů úrazu to byly zejména podskupiny:

 • speciální stroje používané v zemědělství 4 případy
 • jeřáby (stabilní, mobilní), zdvihací zařízení se zavěšeným břemenem 4 případy
 • nebezpečné látky a přípravky jedovaté 5 případů
 • nebezpečné látky a přípravky hořlavé 2 případy
 • člověk 5 případů
 • přírodní živel 2 případy
 • výkopy, studně, příkopy 2 případy

Poznámka: Výše uvedený rozbor zdrojů úrazů obsahuje i 19 případů, které byly evidovány orgány inspekce práce, ale nepodléhají statistickému zjišťování NemÚr. Jsou to smrtelné pracovní úrazy cizích státních příslušníků zaměstnaných v zahraničních podnicích a případy, které posléze nebyly klasifikovány jako pracovní úrazy (např. kolapsy). Naopak zde nejsou smrtelné pracovní úrazy evidované ČBÚ.

Autor článku: 

Komentáře

Statistika a skutečnost

28.11.2012 - 12:14 Radoslav Vlasák
Nabízí se otázka, zda jsou podchyceny skutečně všechny smrtelné pracovní úrazy, zvlášť ve světle zjištění o nelegálním zaměstnávání (ať už našich lidí, či cizinců), To už ale nemůže ovlivnit zpracovatel statistiky - a je diskutabilní, zda vůbec někdo, když zaměstnávání "načerno" je pořád tak lukrativní.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail