Smrtelná pracovní úrazovost v roce 2011

Zdroj: 

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2011 a dále jejich vývojem od roku 2002. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech.

Část 1. Úvod

Část 1. Úvod

Zpráva uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2011, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také právní předpisy porušené v přímé souvislosti se smrtelnými pracovními úrazy.

Seznam zkratek

 • ČBÚ – Český báňský úřad
 • ČSÚ – Český statistický úřad
 • SÚIP – Státní úřad inspekce práce
 • VÚBP – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • NemÚr – Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR za rok 2011 a předcházející
 • BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • OBÚ – obvodní báňský úřad
 • OIP – oblastní inspektorát práce
 • OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností
 • OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky
 • CZ-NACE - klasifikace ekonomických činností

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2011 stoupl proti roku předcházejícímu o 4 případy. Na tomto vzestupu se nejvíce podílel růst počtu smrtelných pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu, v dopravě a skladování a také v těžbě a dobývání. Ženy utrpěly 8 smrtelných pracovních úrazů. Většinou se jednalo o pády osob, pády předmětů a dopravní nehody.

Největší podíl na smrtelných pracovních úrazech měly dopravní nehody na pozemních komunikacích (silnice, kolejiště). Při 35 událostech se smrtelně zranilo 38 zaměstnanců, z toho 33 při havárii automobilu. Ke 4 případům došlo zachycením vlakem, železničním vozem, lokomotivou a 1 případ způsobila havárie tramvaje. Nedošlo k žádnému střetu automobilu s vlakem na železničním přejezdu ani k pádu letadla. Došlo ke 4 případům sražení chodce při vystupování nebo nastupování pracovníka do vozidla, většinou jedoucího. V roce 2008 došlo k meziročnímu snížení počtu všech usmrcených osob při dopravních nehodách na pozemních komunikacích v ČR téměř na hodnotu úspěšného roku 2006. Tento trend dále pokračoval i v letech 2009 (901 usmrcených osob), 2010 (802 usmrcených osob) a 2011 (773 usmrcených osob). Tím došlo i ke snížení počtu smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách na pozemních komunikacích. Ženy utpěly při dopravních nehodách 3 smrtelné pracovní úrazy a to vlastním zaviněním.

Pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky se podílely na vzniku pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny jen 4,8 %, na závažných již 16,9 % a na smrtelných dokonce 31,6 %. Znamená to, že čím byly v pracovní úrazovosti škody na zdraví vážnější, tím se na tom více podílely dopravní nehody. Z policejních statistik vyplývá, že pozemní komunikace v ČR jsou nebezpečný prostor, jeden z nejhorších v Evropě. Z celkem usmrcených 773 osob při dopravních nehodách v roce 2011 v ČR jich bylo přibližně  5 % v pracovněprávním vztahu.

Dalším velmi častým druhem nehody s následkem smrti byly pády osob z výšky nebo do hloubky a pády předmětu na osobu. Tyto případy dohromady se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílely 42 % (45 případů).

Smrtelné pracovní úrazy byly rozloženy téměř do všech odvětví a v rámci odvětví jejich vznik často souvisel především s prováděnými činnostmi, které zase souvisely se zaměstnáním zraněného zaměstnance (KZAM). Nelze se proto omezit jen na rozdělení případů podle odvětví podniků (CZ-NACE), ale i na odvětví událostí, které se často liší, dále pak na činnosti a na zaměstnání zraněného zaměstnance.

Vysoký počet smrtelných pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu je dán rozsáhlostí tohoto odvětví (počet pojištěnců). Dopravní nehody se podílely jen pěti případy.

1 Ukazatele smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Analýza smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v České republice v roce 2011, vychází ze souboru dat uložených v databázi smrtelných pracovních úrazů, kterou udržuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP). Ke stanovení relativních ukazatelů byly použity údaje ze statistického zjišťování Českého statistiského úřadu „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR“ (NemÚr).

Základními ukazateli smrtelné pracovní úrazovosti jsou: počet nově hlášených případů smrtelných pracovních úrazů v daném roce a četnost smrtelných pracovních úrazů vyjádřená počtem smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců.

1.1 Hodnoty ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2011

V roce 2011 bylo v informačních systémech Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i, (VÚBP) a Českého báňského úřadu (ČBÚ) zaznamenáno celkem 144 smrtelných pracovních úrazů, z nichž podléhá statistickému zjišťování NemÚr 125 případů. Z toho bylo zaznamenáno (příp. vyšetřeno):

 • 133 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému SÚIP, které jsou hlášeny oblastním inspektorátům práce (OIP), z nichž 114 případů podléhá statistickému zjišťování NemÚr,
 • 11 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému ČBÚ, které jsou hlášeny obvodním báňským úřadům (OBÚ), z nichž podléhá statistickému zjišťování NemÚr všech 11 případů.

Počet statisticky evidovaných smrtelných pracovních úrazů v roce 2011:

 • celkem: 125 smrtelných pracovních úrazů; počet smrtelných pracovních úrazů stoupl proti předcházejícímu roku o 4 případy (ze 121 na 125), tj. o 3,3 %,
 • ženy:  8 smrtelných pracovních úrazů (tj. 6,4 %); průměrný počet smrtelných pracovních úrazů žen za posledních 10 let činí 9 případů za rok,
 • mladiství: žádný smrtelný pracovní úraz, poslední případ byl zaznamenán v roce 1998.

Tyto změny ovlivnily četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců. Hodnota tohoto ukazatele v ČR stoupla proti předešlému roku z hodnoty 0,28 na 0,30. Podíl smrtelných pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností stoupl z 0,23 % na 0,26 %.

Autor článku: 

Komentáře

Statistika a skutečnost

28.11.2012 - 12:14 Radoslav Vlasák
Nabízí se otázka, zda jsou podchyceny skutečně všechny smrtelné pracovní úrazy, zvlášť ve světle zjištění o nelegálním zaměstnávání (ať už našich lidí, či cizinců), To už ale nemůže ovlivnit zpracovatel statistiky - a je diskutabilní, zda vůbec někdo, když zaměstnávání "načerno" je pořád tak lukrativní.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail