Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2010

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2010 stoupl proti roku předcházejícímu o 18 případů. Nejvíce vzrostl počet smrtelných PÚ ve stavebnictví, v dopravě a skladování a také v zemědělství, lesnictví, rybářství.

Část 1. Úvod

Část 1. Úvod

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2010 stoupl proti roku předcházejícímu o 18 případů. Na tomto vzestupu se nejvíce podílel růst počtu smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví, v dopravě a skladování a také v zemědělství, lesnictví, rybářství. Ženy utrpěly 11 smrtelných pracovních úrazů, což je stejný počet jako v roce 2007. Většinou se jednalo o dopravní nehody.

Největší podíl na smrtelných pracovních úrazech měly dopravní nehody, zejména na pozemních komunikacích (34 případů, tj. 28 %). Dále to byly dva případy způsobeny leteckou dopravní nehodou. Tři případy způsobili řidiči automobilů nedáním přednosti vlaku na železničním přejezdu. Došlo k sedmi případům sražení pracovníka vlakem a jednomu případu při havárii vlaku. V roce 2008 došlo k meziročnímu snížení počtu všech usmrcených osob při dopravních nehodách na pozemních komunikacích v ČR téměř na hodnotu úspěšného roku 2006. Tento trend dále pokračoval i v letech 2009 (jen 901 usmrcených osob) a 2010 (802 usmrcených osob). Tím došlo ke snížení počtu smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách na pozemních komunikacích. Ženy utpěly při dopravních nehodách 7 smrtelných pracovních úrazů.

Dopravní prostředky se podílely na vzniku pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny jen 4,7 %, na závažných již 14,4 % a na smrtelných dokonce 37,8 %. Znamená to, že čím byly v pracovní úrazovosti škody na zdraví vážnější, tím se na tom více podílely dopravní nehody. Z policejních statistik vyplývá, že pozemní komunikace v ČR jsou nebezpečný prostor, jeden z nejhorších v Evropě. Z celkem usmrcených 802 osob při dopravních nehodách v roce 2010 v ČR jich bylo přibližně  5 % v pracovně právním vztahu.

Dalším velmi častým druhem nehody s následkem smrti byly pády osob z výšky nebo do hloubky a pády předmětu na osobu. Tyto případy se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílely 42 % (51 případů).

Smrtelné pracovní úrazy byly rozloženy téměř do všech odvětví a v rámci odvětví jejich vznik často souvisel především s prováděnými činnostmi, které zase souvisely se zaměstnáním zraněného zaměstnance (KZAM). Nelze se proto omezit jen na rozdělení případů podle odvětví podniků, ale i na odvětví událostí, činnosti a zaměstnání zraněného zaměstnance.

Vysoký počet smrtelných pracovních úrazů ve zpracovatelském průmyslu je dán rozsáhlostí tohoto odvětví (počet pojištěnců). Dopravní nehody se podílely jen čtyřmi případy.

1    Ukazatele smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

Analýza smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v České republice v roce 2010, vychází ze souboru dat uložených v databázi smrtelných pracovních úrazů, kterou udržuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP). Ke stanovení relativních ukazatelů byly použity údaje ze statistického zjišťování Českého statistiského úřadu „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR“ (NemÚr).

Základními ukazateli smrtelné pracovní úrazovosti jsou: počet nově hlášených případů smrtelných pracovních úrazů v daném roce a četnost smrtelných pracovních úrazů vyjádřená počtem smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců.

1.1    Hodnoty ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2010

V roce 2010 bylo v informačních systémech Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i, (VÚBP) a Českého báňského úřadu (ČBÚ) zaznamenáno celkem 140 smrtelných pracovních úrazů, z nichž podléhá statistickému zjišťování NemÚr 121 případů. Z toho bylo zaznamenáno (příp. vyšetřeno):

  • 135 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému SÚIP, které jsou hlášeny oblastním inspektorátům práce (OIP), z nichž 117 případů podléhá statistickému zjišťování NemÚr,
  • 5 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému ČBÚ, které jsou hlášeny obvodním báňským úřadům (OBÚ), z nichž podléhají statistickému zjišťování NemÚr 4 případy.

Počet statisticky evidovaných smrtelných pracovních úrazů v roce 2010:

  • celkem: 121 smrtelných pracovních úrazů; počet smrtelných pracovních úrazů stoupl proti předcházejícímu roku o 18 případů (ze 103 na 121), tj. o 17,5 %,
  • ženy:  11 smrtelných pracovních úrazů; což je nejvyšší procentní podíl (9,1 %) za posledních 10 let,
  • mladiství: žádný smrtelný pracovní úraz, poslední případ byl zaznamenán v roce 1998.

Tyto změny ovlivnily výrazně četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců. Hodnota tohoto ukazatele v ČR stoupla proti předešlému roku z hodnoty 0,24 na 0,28. Podíl smrtelných pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností stoupl z 0,21 % na 0,23 %.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail