Slovenský elektrotechnik hledá práci v Česku

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jsem občan Slovenska a bydlím v Jičíne, kde jsem pracoval. Momentálne si hledám práci ve svém oboru. Vystudoval jsem vysokou školu elektrotechnickou, je mi 28 let a mám jeden rok praxe jako elektrokonstruktér. Nevím, jak se mám zorientovat ve vyhlášce č. 50/1978 Sb. Někteří zaměstnavatelé ode mě tuto vyhlášku požadují a já nevím, zda mi stačí moje vzdělání a praxe, nebo si mám dodělat nějakou zkoušku. Nikdo mi zatím nedokázal poradit, do které skupiny se mám vlastně zařadit. Byl bych velmi rád, kdybyste mi s tím pomohli.

Chce-li zahraniční uchazeč o práci pracovat na území ČR v oboru elektrotechnika, musí dle zákona č. 18/2004 Sb. požádat uznávací orgán o posouzení odborného vzdělání. Vyhovuje-li toto vzdělání, musí pracovník ještě dle typu činnosti a délky praxe splnit požadavky vyhlášky č. 50/1978 Sb. Školení, zkoušky nebo přezkoušení pracovníků podle této vyhlášky již zajišťuje organizace – zaměstnavatel.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., která stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti, nebo projektováním těchto zařízení, stanovuje podmínky pro získání odborné kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Odbornou kvalifikací se rozumí způsobilost fyzické osoby k výkonu regulované činnosti.

Základní okruhy znalostí pracovníků požadovaných jmenovanou vyhláškou jsou:
a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má příslušný pracovník vykonávat, popřípadě řídit.
b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Odborné způsobilosti dle vyhlášky, které vyhovují na daný dotaz:
§ 5 Pracovníci znalí - pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání a složily zkoušku z předpisů k zajištění bezpečnosti, místních bezpečnostních předpisů a znalostí o poskytování první pomoci. Pracovníci jsou přezkušováni nejméně jednou za tři roky.
§ 6 Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci, kteří splňují kvalifikační požadavky na pracovníky uvedené v § 5, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi 1 – 2 roky podle druhu zařízení, mimo hromosvody.
§ 7 Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují kvalifikační požadavky uvedené v § 5, nebo 6 odst. 1 a mají nejkratší požadovanou praxi 1 až 3 roky podle druhu zařízení a vzdělání, mimo hromosvodů.
§ 8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu jsou to pracovníci, kteří splňují požadavky uvedené v § 7 odstavec 1 a mají nejkratší požadovanou praxi 3 až 7 roků podle druhu zařízení a úrovně vzdělání, mimo hromosvody.
§ 10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy (zákon č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a složily zkoušku ze znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.

Co z toho platí pro konstruktéra elektrických zařízení podle činnosti:

1. konstruktérovi, který není v kontaktu s elektrickým zařízením a není činným ve výstavbě, postačí odborné elektrotechnické vzdělání.

2. konstruktér, který současně pracuje na elektrickém zařízení a není činným ve výstavbě, musí splňovat požadavky minimálně § 5 vyhlášky č. 50/1998 Sb., pro samostatnou činnost § 6.

3. konstruktér - projektant, který je činný ve výstavbě a nepracuje na elektrickém zařízení, musí splňovat požadavky § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

4. konstruktér - projektant, který je činný ve výstavbě a současně pracuje na elektrickém zařízení, musí splňovat požadavky § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a ještě minimálně § 5 – 6 uvedené vyhlášky.

Délku odborné praxe posoudí dle předložených dokumentů zkušební komise z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Slovenská republika řeší odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice vyhláškou č. 718/2002 Zz., která vychází z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail