Skončil výzkumný záměr MPS0002595001 BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultur

V tomto roce skončil výzkumný záměr, který byl řešen Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. v letech 2004 – 2010. Výzkumný záměr byl koncipován tak, aby jeho řešení přispělo k poznání vlivů socioekonomických faktorů na BOZP, faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek na bezpečný a spolehlivý výkon pracovních činností, k nalezení vhodných nástrojů pozitivně ovlivňujících postoje lidí k BOZP a jejich chování. Výstupy z výzkumné činnosti zachycují současnou úroveň poznání a znalostí vnějších mechanizmů, zákonitostí, světových i domácích trendů, příčin, následků a souvislostí vývoje BOZP. Obsahují návrhy na řešení a vhodná systémová opatření i nástroje pro predikování vývoje BOZP v závislosti na změnách vybraných vnějších i vnitřních podmínek.

Výstupní materiály a dokumenty přinášejí mnoho zajímavých podnětů a informací, jejichž hlavním přínosem je právě další využití v praxi. Z tohoto důvodu přinášíme zde - na stránkách věnovaných výzkumu - úplný jejich chronologicky řazený přehled. Následně v dalším období budeme z přehledu vybírat ty výzkumné výsledky, které mohou ovlivnit další vývoj BOZP a povedou k transformaci dosažených znalostí do inovačních produktů a služeb.

ROK 2010

BERNATÍKOVÁ, Šárka; OLEKSIAKOVÁ, Zuzana; JIRÁK, Zdeněk; JOKL, Miloslav V.; TOMÁŠKOVÁ, Hana; MALÝ, Stanislav. The human body reaction on non-uniform radiant-convective load. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání : 1. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2010/didaktika_hodnoceni.html>. ISSN 1803-3687.

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj : 2. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/didaktika_hodnoceni_2.html>. ISSN 1803-3687.

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj : 3. část. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3. ISSN 1803-3687.

OLEKSIAKOVÁ, Zuzana; BERNATÍKOVÁ, Šárka; JIRÁK, Zdeněk; JOKL, Miloslav V.; TOMÁŠKOVÁ, Hana; MALÝ, Stanislav. Globe stereothermometer : a new instrument for measurement and evaluation of irregularradiant-convective load. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

PALEČEK, Miloš. Safety culture : an effective tool for major hazard prevention. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

PRAŽÁKOVÁ, Martina; MALÝ, Stanislav; DUŠEK, Emanuel; SLUKA, Vilém. Major accident prevention as a tool for increase the level of enterprise safety systems in the Czech Republic. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

SKŘEHOT, Petr. New tools for analyzing work activities in the process industry. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

VLKOVÁ, Šárka. Program „Safe Enterprise“ as a supporting tool for effective occupational safety and health management system. In AHFE Interantional Conference : conference proceedings, 17-20 July, Miami, Florida. Louisville : AHFE International 2010, 2010. ISBN 978-0-9796435-4-5.

ROK 2009

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Názory učitelů základních škol na svoji odbornou připravenost utvářet a rozvíjet kompetence žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2009/hlavickova_ucitele.html>. ISSN 1803-3687.

HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ Irena. Pohled žáků základních škol na způsoby seznamování s informacemi o rizicích a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2009/hlavickova_kuhnova-zjistovani.html>. ISSN 1803-3687.

KUHNOVÁ, Irena; VÁCLAVKOVÁ, Lucie; BEROUŠEK, Petr. Poznatky z testování e-learningového kurzu „Ochrana zdraví a Hygiena práce“ a jejich přínos. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/kuhnova_poznatky.html>. ISSN 1803-3687.

KUHNOVÁ, Irena; SLUKA, Vilém. Prevence, havarijní připravenost a zásahy při chemických haváriích [autorizovaný software]. Dostupný z WWW: <http://ekurzy.vubp.cz/>.

KUHNOVÁ, Irena; HANÁKOVÁ, Eva. Ochrana zdraví a hygiena práce [autorizovaný software]. Dostupný z WWW: <http://ekurzy.vubp.cz/>.

KUHNOVÁ, Irena; HOREHLEĎOVÁ, Šárka. Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku [autorizovaný software]. Dostupný z WWW: <http://ekurzy.vubp.cz/>.

KOLÍNSKÝ, Oldřich; ULMANOVÁ, Jiřina. Integrovaný znalostní systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a prevence závažných havárií (PZH) (IZS BOZP a PZH) [autorizovaný software]. Dostupný z WWW: <http://izsbozppzh.vubp-praha.cz>.

MALÝ, Stanislav,  JOKL, Miloslav. Relativní vlhkost a člověk : nové přípustné limity. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2009/jokl_maly-vlhkost-a-clovek.html>. ISSN 1803-3687.

MALÝ, Stanislav` JOKL, Miloslav; KABELE, Karel. Stanovení optimálních (komfortních) teplot na základě odezvy lidského organismu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2009/jokl_kabele_maly-optimal.html>. ISSN 1803-3687.

MALÝ, Stanislav; BERNATÍKOVÁ, Šárka. Reakce lidského organismu na tepelnou zátěž. Spektrum, 2009, roč. 9, č. 1, s. 78-81.

MICHALÍK, David; SKŘEHOT, Petr. Hodnocení pracovišť typu open space u telekomunikační firmy. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/open-space_michalik-skrehot.html>. ISSN 1803-3687.

SKŘEHOT, Petr. Modul HTA [autorizovaný software]. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/produkty_software_hta.php>.

SKŘEHOT, Petr. Chyby lidského činitele a identifikace jejich příčin. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/skrehot_mips.html>. ISSN 1803-3687.

SKŘEHOT, Petr; MAREK, Jakub. Stavebnictví : příčiny pracovních úrazů. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2009/marek_skrehot-stavebnictvi.html>. ISSN 1803-3687.

SKŘEHOT, Petr; MAREK, Jakub. Základy aplikované ergonomie. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. 118 s. (Bezpečný podnik). ISBN 978-80-86973-58-6.

SLUKA, Vilém. Analýza a hodnocení rizik pro účely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/analyza-rizik_sluka.html>. ISSN 1803-3687.

ULMANOVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich; ŠVECOVÁ, Milada; PLESKANKA, Jan; MĚRKOVÁ, Veronika; BENEŠ, Karel. Znalosti a znalostní systémy v BOZP. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. ISBN 978-80-86973-94-4.

ROK 2008

BUMBA, Jan. Význam funkce probit pro havarijní plánování. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2008/bumba_probit_analyza.html>.

HANÁKOVÁ, Eva. Práce a zdraví, rizikové faktory pracovního prostředí. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. 108 s. ISBN 978-80-86973-07-4.

HANÁKOVÁ, Eva. Práce a zdraví : závodní preventivní péče. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/prace_zdravi_hanakova.html>.

HOREHLEĎOVÁ, Šárka. Proces komplexního posouzení rizik v kontextu integrace systémů managamentu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2008/ohsas_horehledova.html>. ISSN 1803-3687.

Kolektiv autorů. Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. 130 s.

KOLÍNSKÝ, Oldřich. Využití znalostních systémů v BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008,  roč. 1, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2008/kolinsky_znalostni_systemy.html>. ISSN 1803-3687.

KUHNOVÁ, Irena. Projekt "Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik". Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008,  roč. 1, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/projekt_vzdelavani_lektori_kuh.html>. ISSN 1803-3687.

KUHNOVÁ, Irena. Moderní vzdělávací metody a technologie v dalším vzdělávání dospělých v BOZP a v souvisejících oblastech. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008,  roč. 1, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2008/kuhnova_elearning.html>. ISSN 1803-3687.

MALÝ, Stanislav; JIRÁK, Z.; JOKL, Miloslav; VAJNER, L.; TOMÁŠKOVÁ, H.; BERNATÍKOVÁ, Šárka; LEHOTSKÁ, H.; KILIÁN, V. Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže. České pracovní lékařství, 2008, roč. 9, č. 1, s. 12-16.

MALÝ, Stanislav; JOKL, Miloslav; JIRÁK, Z.; ŠEBESTA, D.; TOMÁŠKOVÁ, H.; BERNATÍKOVÁ, Šárka. Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru. České pracovní lékařství, 2008, roč. 9, č. 2-3, s. 56-59.

MALÝ, Stanislav; JOKL, Miloslav; BERNATÍKOVÁ, Šárka; TOMÁŠKOVÁ, H.; KILIÁN, V.; JIRÁK, Z. Nerovnoměrná tepelná zátěž : výsledky subjektivního hodnocení.  České pracovní lékařství, 2008, roč. 9, č. 2-3, s. 60-66.  

MALÝ, Stanislav; JOKL, Miloslav; JIRÁK, Z.; TOMÁŠKOVÁ, H.; BERNATÍKOVÁ, Šárka;  ŠEBESTA, D.; KILIÁN, V. Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře. České pracovní lékařství, 2008, roč. 9, č. 4, s. 125-130.

MĚCHUROVÁ, Jiřina; PAUKERTOVÁ, Veronika; ŠVECOVÁ, Milada. Encyklopedie BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/encyklopedie_mechurova.html>. ISSN 1803-3687.

MRKVIČKA, Petr. Charakteristické jevy u smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2007. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2008/mrkvicka_urazovost.html>. ISSN 1803-3687.

ŘÍMAN, Radovan; SKŘEHOT, Petr; SLUKA, Vilém; BUMBA, Jan. Využití numerického programu ALOHA pro potřeby modelování následků mimořádných událostí. Spektrum, 2008, roč. 7, č. 2, s. 21-24.

SKŘEHOT, Petr. Spolehlivost člověka v pracovním systému. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/spolehlivost_cloveka_skrehot.html>. ISSN 1803-3687.

SVOBODOVÁ, Lenka. Mobbing a jeho vliv na bezpečnost práce. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/mobbing_svobodova.html>. ISSN 1803-3687.

SVOBODOVÁ, Lenka; ŠVECOVÁ, Milada. Výzkum BOZP v kostce : inspirace pro praxi. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. 105 s., příl. CD. ISBN 978-80-86973-01-2

SVOBODOVÁ, Lenka; ŠVECOVÁ, Milada. Výsledky výzkumu BOZP v kostce : Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. 128 s. ISBN 978-80-86973-04-3

TESKOVÁ, Jarmila. Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP. Fórum sociální politiky, 2008, roč. 2, č. 2, s. 17-18.

ULMANOVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich. Role integrovaných informačních systémů v BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2008/kolinsky_ulmanova_integrace_sy.html>. ISSN 1803-3687.

UZEL, Jaroslav. Etická dimenze podnikání a firemní kultury. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/eticka_dimenze_uzel.html>. ISSN 1803-3687.

ROK 2007

HOYER, Tomáš; KOLÍNSKÝ, Oldřich; MĚCHUROVÁ, Jiřina. Informační podpora malých a středních podniků v oblasti BOZP v ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.

KUČINA, Pavel. Flexibilní forma práce a jejich právní úprava. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. 69 s. ISBN 978-80-86973-54-8.

KUČINA, Pavel. Nová právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve srovnání s úpravou platnou do 31. 12. 2006 [CD-ROM]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. 52 s. ISBN 978-80-86973-11-1.

KUČINA, Pavel. Práce není to, kam chodíme, ale to, co děláme. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.

KUHNOVÁ, Irena. Význam začleňování otázek zdraví a bezpečnosti při práci do celoživotního vzdělávání ve prospěch zlepšování kvality a produktivity práce. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.

MALÝ, Stanislav; JOKL, M. V. Kulový teploměr [užitný vzor]. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2007. Číslo vzoru 13547.

MALÝ, S.; HLADKÝ, A.; JOKL, M.; JIRÁK, Z.; BERNATÍKOVÁ, Š.; PRAŽÁKOVÁ, M.; MACLOVÁ, I.; MALČÍKOVÁ, K. Influence of combined operation of radiation and convection heat on reliability of professional performance. Central European Journal of Public Health, 2007, vol. 15, s. S21-S22.

MALÝ, S.; BERNATÍKOVÁ, Š.; JIRÁK, Z.; JOKL, M.; TOMÁŠKOVÁ, H.; ROSYPAL, J.;. ŠEBESTA, D. Response of human body to irregular radiation load. Central European Journal of Public Health, November 2007, vol. 15, s. S24.

MALÝ, S.; JOKL, M. V.; VAJNER, L.; TOMÁŠKOVÁ, H.; BERNATÍKOVÁ, Š.; ROSYPAL, J.; LEHOCKÁ, H.; KILIÁN, L. Globe stereo thermometer : a new device for measurement of irregular radiation load in the environment and occupational settings. Central European Journal of Public Health, November 2007, vol. 15, s. S29.

MALÝ, S.; JOKL, M. V.; ŠEBESTA, D. TOMÁŠKOVÁ, H.; BERNATÍKOVÁ, Š. Use of globe stereo thermometer foe evaluation of irregular radiation load. Central European Journal of Public Health, November 2007, vol. 15, s. S24-S25.

MĚCHUROVÁ Jiřina; BEZDIČKA, Josef. Informační systém podpůrných a výzkumných projektů v oblasti BOZP [autorizovaný software]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/vyzkum/ispvp/>.

MĚCHUROVÁ, Jiřina; PAUKERTOVÁ, Veronika; ŠVECOVÁ, Milada. Encyklopedie BOZP. autorizovaný software]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/encyklopedie/>.

MLEZIVOVÁ, Iveta. Ukazatele pracovní úrazovosti v EU15 a v ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.

MRKVIČKA, Petr; JANOUŠEK, Vladimír. Pracovní úrazy při dopravních nehodách. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 8 s.

MROZIEWICZ, Dagmar; SVOBODOVÁ, Lenka. Co se v mládí naučíš. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 8 s.

PALEČEK, Miloš; SLUKA, Vilém; BUMBA, Jan. „Analýza a hodnocení rizik závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 3, s. 1-15.

PALEČEK, Miloš. “Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 2, s. 37-55.

PALEČEK, Miloš. „Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 2, s. 56-59.

PALEČEK, Miloš; SLUKA, Vilém. Posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 9, s. 1-49.

PALEČEK, Miloš. Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.

PAUKERTOVÁ, Veronika. Databáze výsledků výzkumu BOZP [autorizovaný software]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/vyzkum/ispvp/>.

PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich; HOYER, Tomáš. BOZPinfo.cz 3 – inovace oborového informačního portálu [autorizovaný software]. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/>.

SKŘEHOT, Petr; PALEČEK, Miloš; MALÝ, Stanislav. „Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2007, roč. 17, částka 3, s. 16-21.

SKŘEHOT, Petr; PALEČEK, Miloš; MALÝ, Stanislav. Posouzení vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových technologií a zařízení. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.

SKŘEHOT, Petr; PALEČEK, Miloš; MALÝ, Stanislav. Posouzení vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových technologií a zařízení. In Svět práce a kvality života v globalizovaném světě. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.

SVOBODOVÁ, Lenka. Aktuálně o šíření zhoubné a společensky nebezpečné choroby. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2007, č. 2.

SVOBODOVÁ, Lenka. Náklady a ztráty jako jeden z indikátorů kvality pracovního života. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 11 s.

SVOBODOVÁ, Lenka. Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života : měli bychom se bránit. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 12 s.

SVOBODOVÁ, Lenka. Mobbing : nebezpečný fenomén naší doby. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. ISBN 978-80-86973-66-1.

ŠVECOVÁ, Milada; PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina. Řízení znalostí BOZP a tvorba encyklopedie. Spektrum, 2007, roč. 7, č. 2. 3 s. ISSN 1211-6920.

ŠVECOVÁ, Milada; PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich, BENEŠ, Karel. Encyklopedie BOZP : terminologický slovník v prostředí MediaWiki jako součást projektu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. 43 s. ISBN 978-80-86973-60-9.

ŠVECOVÁ, Milada; PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, Oldřich, BENEŠ, Karel. Encyclopedia OSH. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. 37 s. ISBN 978-80-86973-63-0.

TESKOVÁ, Jarmila. Datamining a bezpečnost při práci. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 7 s.  

UZEL, Jaroslav. Audit podnikové kultury s cílem přispět k budování kultury podporující výkon BOZP. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.

ROK 2006

BÍLEK, Evžen. Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky? Spektrum, 2006, č. 1, s. 6-8.

BÍLEK, Evžen. Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky? Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 25 – 30. ISBN 80-86634-86-8.

DUŠEK, Emanuel; PALEČEK, Miloš. „Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie“ a „Popis systému řízení bezpečnosti“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2006, roč. 16, částka 12, s. 2-17.

HÁJKOVÁ, Martina. Diferenční analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 93–95.

HOYER, Tomáš. Novinky na oborovém portálu BOZPinfo.cz. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. 4 s.

JANOUŠEK, Vladimír. Pracovní riziko v MSP? In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 132–139. ISBN 80-86634-86-8.

JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Výzkum BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 49-55.

MALČÍKOVÁ, Kateřina; BEDNAŘÍKOVÁ, Šárka; MALÝ, Stanislav. Vliv sálavého tepla na spolehlivost výkonu lidského činitele. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. 9 s.

MALÝ, Stanislav; PRAŽÁKOVÁ, Martina; PALEČEK, Miloš. „Bezpečnostní zpráva“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2006, roč. 16, částka 12, s. 18-30.

MALÝ, Stanislav. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. S. 6-7.

MROZIEWICZ, Dagmar. Nové trendy v BOZP v České republice. In Recenzovaný zborník XIX. konferencie "Aktualne otázky bezpečnosti práce". Košice : Národný inšpektorát práce, 2006. S. 134-138.

MROZIEWICZ, Dagmar. Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. S. 17-23.

MROZIEWICZ, Dagmar. Evropský týden BOZP 2006 : informační kampaň. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 220–225.

PALEČEK, Miloš; MALÝ, Stanislav. „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2006, roč. 16, částka 10, s. 1-10.  

PALEČEK, Miloš; MALÝ, Stanislav. „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn. Věstník Ministerstva životního prostředí, 2006, roč. 16, částka 10, s. 11-16.

PALEČEK, Miloš. Bezpečná kancelář : jak ji zajistit. Personální a sociálně právní kartotéka, 2006, č. 11, 3 s.

PALEČEK, Miloš. VÚBP, v.v.i. : nová organizace s dlouholetou tradicí. Inovace, 2006, č. 4, s. 4-6.

PALEČEK, Miloš. Výzkumný záměr : BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. S. 4-5.

PALEČEK, Miloš; SKŘEHOT, Petr; MALČÍKOVÁ, Kateřina; SEKULOVÁ, Jana; LAICHMAN, Lubor; MALÝ, Stanislav; VANĚČEK, Michal; KELNER, Lubomír;

SOUČEK Václav; KOHOUT, Petr; PAVLASOVÁ, Petra. Methods and instruments of human factor assessment and reliability up-grade in control center. In Colloque International „Facteurs humains et conception des systémes de travail: optimiser les performances de l´entreprise“, France 2006. 7 s.

PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, Lenka; ČADOVÁ, Naděžda; ČERVENKA, Jan; VINOPAL, Jiří. Jak je v Česku vnímána práce. Praha : Sociologický ústav AV ČR, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. 228 s. ISBN 80-7330-103-2.

PATA, Jaroslav; BÖSWARTOVÁ, Junona. Filtrační polomasky : účinnost, výběr a používání. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 240–247. ISBN 80-86634-86-8.

SKŘEHOT, Petr. Závažné průmyslové havárie: rizika-bezpečnost-bilance. In Sborník příspěvků konference „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“. Úpice, 2006.

SKŘEHOT, Petr; MALČÍKOVÁ, Kateřina. Nové metody a přístupy určené pro vyšetřování kořenových příčin selhání lidského činitele. In Recenzovaný zborník XIX. konferencie "Aktualne otázky bezpečnosti práce". Košice : Národný inšpektorát práce, 2006. S. 93-100.

SKŘEHOT, Petr; MALČÍKOVÁ, Kateřina. Nové metody a přístupy určené pro vyšetřování kořenových příčin selhání lidského činitele v procesním průmyslu. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. 9 s.

SVOBODOVÁ, Lenka; JANOUŠEK, Vladimír. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : VÚBP, 2006. S. 24-27.

ŠKRÉTA, Karel. Stavět bezpečně a předcházet rizikům. Stavitel, 2006, č. 4, s. 1.

ŠVECOVÁ, Milada. Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. S. 12-16. 

TESKOVÁ, Jarmila. Datamining pro MSP. In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2006. S. 369-378.

TESKOVÁ, Jarmila; JANOUŠEK, Vladimír. Inspekce práce a datamining s daty ze statistického zjišťování NemÚr. Statistika, 2006, č. 5, s. 419-430.

UZEL, Jaroslav. Firemní kultura : její význam pro management, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. 28 s. ISBN 80-86973-03-4.  

UZEL, Jaroslav. Projekt č. 2 : Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. S. 8-11.

ROK 2005

JANOUŠEK, Vladimír. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 48-54.

MALÝ, Stanislav. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému. In Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 7-17.

MOSTECKÝ, Miloš. Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů. In Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 38-47.

PALEČEK, Miloš. Výzkumný záměr : BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury. In Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 5-6.

SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 52-55.

 SVOBODOVÁ, Lenka. Ekonomické aspekty BOZP. In Sborník přednášek V. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2005“. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2005.

ŠVECOVÁ, Milada. Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP. In Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 27-37.

UZEL, Jaroslav. Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy. In Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha : VÚBP, 2005. S. 18-26.  

ROK 2004

BÍLEK, Evžen. Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR. In Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2004. S. 33-35.

BÍLEK, Evžen. Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR. In Současnost a budoucnost krizového řízení : 7. odborná konference s mezinárodní účastí. Praha : T-Soft, 2004. S. 21-23.

BÍLEK, Evžen. Informační systém BOZP v ČR. In ISSS : internet ve státní správě a samosprávě. Hradec Králové : Local and Regional Information Society, 2004. S. 72-74.

BÍLEK, Evžen. Management znalost : podmínka úspěšného řízení BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 23-32.

BÍLEK, Evžen; ŠVECOVÁ, Milada; KUHNOVÁ, Irena. Management znalostí : podmínky úspěšného řízení BOZP. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 17-23.

FRANTA, Miroslav. Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004.

FRANTA, Miroslav. Národní kampaň Evropský týden BOZP 2004. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 45-48.

HLAVIČKOVÁ, Hana. Společně bezpečně : pracovní setkání odborně způsobilých osob v prevenci rizik. Praha : Pražský veletržní areál Letňany, 17. 9. 2004.

JANOUŠEK, Vladimír. Vývoj ukazatelů náhrad škod při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání k roku 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 32 s.

JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory sociálně-ekonomických změn vědeckého a technického rozvoje a jejich vliv na BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 39-51.

JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 27-33.

MALÝ, Stanislav. Pracovní pohoda a spolehlivost lidí v systému práce. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 6-18.

NOVÁK. Milan. Používání chemických látek ve vodárenství : bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 12 s.

NOVÁKOVÁ, Jitka. Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů : bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 16 s.

PALEČEK, Miloš. VZ 2004-2010 začíná. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 3-5.

PALEČEK, Miloš. Quo vadis OSH in the Czech Republic. In Joint OSH strategy for the enlarged Europe : European conference, 30-31 January 2004, Brussels : parallel workshop sessions. Brusel : ETUC-TUTB, 2004. S. 31-59.

PALEČEK, Miloš. What next for OSH in the Czech Republic? [Co dále v BOZP v České republice?]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. Dostupný z WWW: <http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsletter/files/2004-22p14-19.pdf>.

PALEČEK, Miloš. Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004.

PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, Lenka. Úvod do problematiky indikátorů. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 12. 1. 2004.

PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, Lenka. Využití moderních metod k tvorbě indikátorů, mentální mapy, paralelní brainstorming. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 22. 1. 2004.

UZEL, Jaroslav. Podniková kultura : její struktura, vztahy a vlivy. In Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 13-16.

UZEL, Jaroslav. Podniková kultura : struktura, vztahy a efekty. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 19-22.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail