Školní úrazy a jejich odškodňování

Zdroj: 

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství lze postupovat podle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 37 014/2005-25, kde je obsažena definice úrazu žáků. Hlavním tématem článku JUDr. Evy Dandové je odškodňování úrazů žáků ve školách mateřských, základních a středních a jejich odpovědnost za tyto úrazy.

2. Odpovědnost za škodu při úrazech dětí mateřských škol

2. Odpovědnost za škodu při úrazech dětí mateřských škol

Vzhledem k tomu, že platí obecná zásada, že školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy dětem za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu, musí být základní zásady způsobu a rozsahu náhrady škody stejně jako způsobu projednání náhrady škody se zákonnými zástupci dítěte uvedeny přímo v kapitole pojednávající o BOZ dětí ve školním řádu mateřské školy. Odškodnění úrazu je třeba chápat jako minimum nápravy nezvládnutí náležitého dohledu nad dětmi.

V případě mateřských škol platí, že mateřská škola není zařazena mezi školy ve smyslu § 391 až § 393 zákoníku práce (ZP) a že se úraz dítěte v mateřské škole neodškodňuje podle zákoníku práce, byť se vyhodnocuje ve smyslu § 29 ŠZ stejně jako úraz žáka nebo studenta na základní nebo střední škole a sepisuje se o něm záznam o úrazu podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Úraz dítěte v mateřské škole se odškodňuje podle občanského zákoníku.

Občanský zákoník vychází ze subjektivní odpovědnosti (na rozdíl od zákoníku práce, který vychází z objektivní odpovědnosti) a to znamená, že v praxi se musí skutečně řešit případ od případu, zda se u daného konkrétního úrazu dítěte v mateřské škole jednalo o zanedbání povinného dohledu nebo ne (viz výše), protože podle principů subjektivní odpovědnosti se musí mateřské škole prokázat zavinění a zavinění zpravidla spočívá v zanedbání povinného dohledu.

V praxi v případě odškodnění úrazu dítěte v mateřské škole mohou přijít v úvahu ale jen

  • škoda při poškození věci (§ 2969 občanského zákoníku);
  • náhrada vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy (dříve zvané bolestné - § 2958 občanského zákoníku);
  • náklady spojené s péčí o zdraví (§ 2960 občanského zákoníku).

Bolestné a ztížení společenského uplatnění se odškodňuje v případě žáků základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, studenty vyšších odborných škol, studenty vysokých škol a potažmo i zaměstnanců odškodňuje podle zákoníku práce a na základě nařízení vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Podle tohoto nařízení vlády se provádí bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění ošetřující lékař postiženého dítěte, žáka či studenta. Jeden bod pak představuje 250 Kč. Lékařský posudek se vydává, až když je zdravotní stav ustálený.

To však v případě dětí v mateřských školách neplatí. Nový občanský zákoník původní vyhlášku č. 440/2001 Sb. zrušil a v ustanovení § 2958 občanského zákoníku stanovil pouze, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění.

Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Dříve zvané bolestné se tedy již neodškodňuje na základě posudku ošetřujícího lékaře dítěte, ale musí se vymáhat soudní cestou. Je zřejmé, že v případě drobných poranění dětí v mateřských školách ani nebudou tuto náhradu vymáhat.

Náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví dříve zvaná náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením dětí v mateřské škole vychází z obdobných principů jako náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením žáků základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, studentů vyšších odborných škol, vysokých škol a potažmo i zaměstnanců odškodňovaných podle zákoníku práce. U této náhrady není mezi právní úpravou v zákoníku práce a v občanském zákoníku rozdíl. V podstatě jde o náklady, které vzniknou poškozenému dítěti nad rámec bezplatného zdravotního pojištění, a to jak při vlastním ošetření, tak jako doplatky na léky, ortopedické pomůcky, brýle apod. Nakonec se v rámci této náhrady hradí i cestovní náklady spojené s návštěvou lékaře či zdravotnického zařízení. Účelnost a vhodnost vynaložených nákladů zásadně posuzuje ošetřující lékař.

Poslední náhradou, která může v souvislosti se školním úrazem v mateřské škole vzniknout, je škoda na věci. Platí, že při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail