Školní a pracovní úrazy dětí, mladistvých a mladých zaměstnanců v ČR (Evropský týden BOZP 2006 pro mladé a o mladých)

Výskyt pracovních úrazů mladistvých ve věku 15 – 18 let se za poslední roky snížil vlivem značného poklesu zaměstnanců v této věkové kategorii. Tento pokles je však je provázen značným výskytem úrazů v gymnáziích. Toto Téma týdne přináší souhrn informací o úrazech dětí, mladistvých a mladých zaměstnanců, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci nebo při školní činnosti.

5) Rozbor úrazů ve školách a školních zařízeních

5) Rozbor úrazů ve školách a školních zařízeních

Zdroj: Česká školní inspekce, Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2004/2005

Souhrnné poznatky o úrazovosti školní mládeže zveřejňuje ČŠI poprvé. Podrobnější sledování této oblasti umožnilo ustanovení vyhlášky č. 64/2005, Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, které školám ukládá zasílat záznam o úrazu také příslušným inspektorátům ČŠI.

Z celkového počtu dětí a mládeže do 16 let evidovaného ve školách a školských zařízeních ČR (1 220 381 osob) je 52 % chlapců a 48 % dívek. V hodnoceném období bylo zaznamenáno celkem 14 354 úrazů, tj. přibližně 1% úrazovost k celkovému počtu školní mládeže do 16 let. Z toho bylo 56 % zraněných chlapců a 44 % zraněných děvčat.

Rizikové skupiny

Z dosavadních zjištění vyplývá, že nejvyšší úrazovost je charakteristická pro žáky ve věku 12 – 16 let (72 %). Naopak nejnižší úrazovost je u dětí do 6 let (3 %). Nejvíce úrazů se v průměru vyskytuje u čtrnáctiletých dětí (16 %). Děvčata prožívají období s největším rizikem školních úrazů dříve než chlapci. Pro děvčata je nejrizikovější věk 14 let – 17 % úrazů a pro chlapce věk 15 let – 16 % úrazů. Projevuje se zde vývojová odlišnost fyzického, psychického a sociálního zrání obou pohlaví.

Hlavní rizika školních činností

Z pohledu školních činností je nejvíce úrazů při tělesné výchově (49 %) a o přestávkách (20 %). Naopak nejméně úrazů ve sledovaných školních činnostech se stalo při školních brigádách a při praktických cvičeních ve školních laboratořích (celkem pouze 1 %). Nezanedbatelný vliv na vysokou úrazovost při hodinách tělesné výchovy má v současnosti menší fyzická zdatnost a pohybové zručnosti dětí a mládeže ve školním věku.

Při tělesné výchově utrpělo úraz téměř stejně chlapců jako děvčat, v době přestávek se zranil skoro dvojnásobek chlapců. Z hlediska příčin úrazů je patrná diference mezi chlapci a dívkami, chlapci jsou podle statistiky úrazovosti více neukáznění, neopatrnější než dívky.

Záznamy o úrazech uvádějí jako hlavní příčinu zranění dětí ve školách a školských zařízeních nešťastnou náhodu (44 %). Nešťastnou náhodou je zde míněno, že zraněni si za úraz nemohou sami. Třetinu úrazů si zavinili zranění svou nekázní a neopatrností. Podíl zavinění jinou osobou je o polovinu nižší (16 %). Podíl úrazů v důsledku nedodržování pravidel BOZP, použití vadných nástrojů nebo nářadí na úrazech je velice nízký (do 1 %).

Jedna třetina úrazů zaviněných jinou osobou se stala v době přestávek a téměř jedna třetina ve třídě při výuce. Celkově však úrazovost při výuce ve třídě není příliš vysoká (do 4 %).

Zranění

Při úrazech ve školách a školských zařízeních jde nejčastěji o zranění ruky (v polovině všech zaznamenaných úrazů). Ve třetině případů došlo ke zranění nohy, 13 % zranění se týká hlavy. Chlapci si častěji než dívky zranili nohu nebo hlavu. K poranění jiných částí těla došlo v méně než 3 % případů.
Analýza údajů, které měla ČŠI k dispozici, umožnila odhalit rizika vyšší úrazovosti školní mládeže. Bude především nutné vytvářet podmínky pro předcházení výskytu těchto rizik, která by za určitých okolností mohla současný stav zhoršit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail