Školení zaměstnanců v průběhu pracovního poměru

Školení zaměstnanců v průběhu pracovního poměru

Opakované školení

 1. Za zajištění opakovaných školení odpovídají přímí  nadřízení zaměstnanců.
 2. Opakovaná školení absolvují povinně všichni zaměstnanci ve lhůtách stanovených zaměstnavatelem. Obecně činí tato lhůta 12 měsíců, pokud není ( zejména s ohledem na závažnost rizik možných ohrožení života a zdraví, na druh činnosti a s tím souvisejícím objemem povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na četnost pracovních úrazů apod.) uvedeno v příloze tohoto předpisu jinak.
  Časový rozsah opakovaných školení je podle jednotlivých profesí ... až ... hodin.
 3. Opakovaná školení provádějí vedoucí zaměstnanci na příslušných stupních, pokud mají platné osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance. Součinnost při školení může poskytnout osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.
 4. Školení se provádí podle příslušné osnovy, za jejíž konkretizaci odpovídají vedoucí zaměstnanci.
 5. Absolvování opakovaných školení se zaznamenává v zaměstnavatelem určené dokumentaci. Ověření znalostí se vykonává podle článku 9 tohoto předpisu.

Rámcový obsah opakovaných školení

 • vývoj pracovní úrazovosti na pracovišti a v organizaci, zdroje a  příčiny pracovních úrazů, opatření k jejich snižování
 • upozornění na přetrvávající nedostatky v dodržování bezpečnostních předpisů a předepsaných způsobů práce, nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků, nedostatky v pracovní kázni s odkazem na ustanovení  zákoníku práce a dalších předpisů
 • výklad jednotlivých ustanovení bezpečnosti práce a bezpečných pracovních postupů v konkrétních podmínkách organizace v souladu s platnými předpisy, pokyny a normami. Uvedení příkladů  porušování těchto předpisů v praxi, obeznámení zaměstnanců se  správným postupem
 • předpisy a pokyny BOZP a stanovené pracovní postupy

Záznam o školení by měl obsahovat:

 • Datum školení
 • Osnovu školení
 • Způsob a výsledek ověření znalostí
 • Jméno a podpis školitele

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail