Školení zaměstnanců při nástupu do práce

Školení zaměstnanců při nástupu do práce

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Obecné

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s předvídatelnými riziky své práce a zároveň s opatřeními přijatými zaměstnavatelem na ochranu před působením těchto rizik. Ustanovení citovaných předpisů, včetně informací a pokynů zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany  a ochrany zdraví při práci musí zaměstnanci při své práci dodržovat. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Vstupní školení se koná v den nástupu zaměstnance do práce a v pracovní době.

 1. Rámcový obsah vstupního školení:

 • povinnosti vyplývající z pracovního poměru, základní práva a povinnosti zaměstnanců při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, účast na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • kategorie vykonávané práce
 • zařízení závodní preventivní péče
 • lékařské preventivní prohlídky související s výkonem práce
 • rizika možných ohrožení týkající se výkonu práce a opatření na ochranu před působením těchto rizik
 • zásady bezpečného chování na pracovišti
 • zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • pracovní podmínky žen a mladistvých
 • zásady bezpečné manipulace s břemeny
 • osobní ochranné pracovní prostředky
 • zajištění první pomoci při pracovním úrazu
 • zákaz vykonávat práce bez příslušného osvědčení (např.  svařování, vázání břemen, obsluha jeřábu, řízení manipulačních vozíků, opravy elektrických zařízení  apod.)

 1. Osnova vstupního školení je samostatným doplňkem tohoto předpisu.

 1. Účast zaměstnance na vstupním školení zajišťuje ………………………….. (např. personální útvar).

 1. Vstupní školení provádí ......................................... (např. odborně způsobilý zaměstnanec-bezpečnostní technik, externí specialista bezpečnosti práce na smlouvu apod.)

 1. Časový rozsah vstupního školení je  (přiměřeně osnově) .... hod.

 1. O vykonání vstupního školení pořídí školitel záznam v zaměstnavatelem stanovené dokumentaci. Školený zaměstnanec potvrdí svým podpisem, že absolvoval vstupní školení podle předložené osnovy a že jeho obsahu porozuměl.

  VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Na pracovišti

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s předvídatelnými riziky své práce a zároveň s opatřeními přijatými zaměstnavatelem na ochranu před působením těchto rizik. Ustanovení citovaných předpisů, včetně informací a pokynů zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany  a ochrany zdraví při práci musí zaměstnanci při své práci dodržovat. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Vstupní školení se koná v den nástupu zaměstnance do práce a v pracovní době.

Vstupní školení na pracovišti absolvují zaměstnanci bezprostředně po vstupním obecném školení, a to v den zařazení na pracoviště.

Bez absolvovaného vstupního školení na pracovišti zaměstnanci nesmějí být pověřeni výkonem žádné práce!

 1. Zařazení zaměstnance do práce (určení pracovního místa, druhu, způsobu a postupu práce) provede nadřízený zaměstnanec.
 2. Součástí zařazení je vstupní školení na pracovišti. Školení musí poskytovat všechny důležité poznatky a informace pro bezpečný výkon práce (schválené pracovní  postupy, předepsané ochranné prostředky, zákazy některých  činností při práci apod.).
 3. Za vykonání vstupního školení na pracovišti odpovídá nadřízený zaměstnanec.
 4. Vstupním školení na pracovišti pořídí nadřízený zaměstnanec záznam v zaměstnavatelem určené dokumentaci. Školený zaměstnanec potvrdí svým podpisem, že absolvoval vstupní školení na pracovišti podle předložené osnovy a že jeho obsahu porozuměl. Ověření znalostí se vykonává podle článku 9 tohoto předpisu.
 5. Vstupní školení na pracovišti se přiměřeně osnovám, jež jsou samostatným doplňkem tohoto předpisu, se zřetelem k druhu a rozsahu pracovních činností koná  v délce ... až  ... hodin.
 6. Vstupním školením na pracovišti se zahajuje u vybraných profesí (jejich seznam je stanoven samostatným doplňkem tohoto předpisu) cyklus praktického zaškolení a zaučení, jehož obsah a rozsah i organizační zajištění je určeno zvláštním předpisem zaměstnavatele.

Rámcový obsah vstupního školení na pracovišti

 • poučit o pracovním postupu a bezpečnostních předpisech a  pokynech, které musí zaměstnanec dodržovat
 • seznámit s prostředím, ve kterém bude zaměstnanec pracovat, s  pracovními stroji a zařízeními, nástroji a pomůckami, s  používanými surovinami a materiály,
 • seznámit s předvídatelnými riziky práce, kterou bude zaměstnanec konat, včetně opatření na ochranu před jejich působením
 • seznámit s nejčastějšími úrazy, které se staly na pracovišti v  důsledku porušení pracovních postupů, předpisů a pokynů BOZP
 • seznámit s pracemi a úkony, při kterých je třeba používat  osobní ochranné pracovní prostředky, seznámit s funkcí a  použitím těchto ochranných prostředků, vysvětlit povinnost  čistit a udržovat tyto OOPP
 • poučit o zákazu odstraňovat a vyřazovat z činnosti bezpečnostní  zařízení (bezpečnostní brzdy, ochranné kryty apod.)
 • poučit, že obsluhovat stroj anebo jiné zařízení může jen osoba,  která je pověřená obsluhou těchto zařízení
 • požadovat pořádek a čistotu na pracovišti, žádat, aby svěřené  stroje, nářadí a pracovní prostory byly udržovány vždy v čistém  a bezpečném stavu
 • poučit o zajištění stroje proti náhodnému spuštění anebo spuštění jinou osobou
 • poučit o správném oblečení, obutí, o zákaze nosit prsteny, vázanky, náramkové hodinky a jiné předměty, které při výkonu práce by mohly být  příčinou úrazu
 • upozornit, že každý nedostatek - poruchu, který by mohl ohrozit  život a zdraví, je zaměstnanec povinen ihned ohlásit svému  vedoucímu, nedostatek, závadu, poruchu nesmí sám opravovat,  pokud k tomu není určen a oprávněn
 • upozornit, že se nesmí zdržovat na pracovišti, na které nebyl  přidělen
 • upozornit, že je přísně zakázáno nosit na pracoviště a  konzumovat na pracovišti a v celém areálu zaměstnavatele a v  pracovní době i mimo tento areál alkoholické nápoje (požívat jiné návykové látky)
 • poučit zaměstnance, aby ohlásil svému nadřízenému každou náhlou  nevolnost nebo zhoršení zdravotního stavu, jestliže se necítí  zdravotně způsobilý určenou práci vykonávat, zvláště když  pracuje na rizikovém pracovišti
 • poučit o povinnosti oznámit přímému nadřízenému každé poškození zdraví, zároveň poučit o  tom, jak se chovat, když na pracovišti nastane havárie, porucha  anebo nehoda
 • poučit, kde jsou vypínače elektrického proudu, uzávěry plynu, vody, kdo má na  starost lékárničku, kde jsou únikové východy
 • poučit o poskytování první předlékařské pomoci, o způsobu  přivolání lékařské a požární pomoci

Vstupní obecné školení a školení na pracovišti lze v malých podnicích spojit do jednoho celku. Záznam o školení by měl obsahovat:

 • Datum školení
 • Osnovu školení
 • Způsob a výsledek ověření znalostí
 • Jméno a podpis školitele
 • Podpis školeného zaměstnance   

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail