Školení zaměstnanců, kteří používají soukromé vozidlo pro firemní účely

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Je zaměstnavatel povinen poskytovat proškolení zaměstnancům - řidičům "referentům", pakliže pro služební účely používají soukromé vozidlo? Vztahuje se tato povinnost proškolení i na pracovníky pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, případně za jakých podmínek? Pokud ano, v jakém rozsahu a periodicitě je nutné zaměstnance (dohodáře) školit?

Samozřejmě, že ano. Zaměstnavatel musí provádět prevenci rizik, tedy podle ustanovení § 102 zákoníku práce je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Řízení vozidla - byť "referentského" - je činnost konaná pro zaměstnavatele. Když by při řízení vozidla došlo k úrazu, jednalo by se samozřejmě o úraz pracovní. Z toho důvodu musí zaměstnavatel zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, kteří řídí tato vozidla. Řízení vozidla je vysoce riziková činnost a tudíž musí zaměstnavatel provádět její prevenci rizik a prevencí rizik se samozřejmě rozumí i školení. Na zaměstnance se pak v plném rozsahu vztahují ustanovení § 102 odst. 2 a 3 zákoníku práce. Četnost a náplň školení si samozřejmě určuje sám zaměstnavatel, neboť on jediný odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Pokud se týká zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je situace stejná  jako se zaměstnanci v pracovním poměru. Z ustanovení § 77 zákoníku práce totiž vyplývá, že na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru, s drobnými výjimkami zde taxativně uvedenými. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se tedy na zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vztahuje v plném rozsahu. Podle ustanovení § 103 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Toto ustanovení se sice týká zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou, o zaměstnancích pracujících na základě dohody o pracovní činnosti se výslovně nezmiňuje, ale zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti potřebují také zvýšenou pozornost. V citovaném ustanovení § 103 zákoníku práce nejsou zmiňováni, protože to je ustanovení transpoziční, převzaté ze směrnice a ta se týká zaměstnanců v pracovním poměru. Zaměstnanci pracující na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou český specifický pracovně právní vztah. Ale je třeba těmto zaměstnancům také věnovat zvýšenou pozornost, zejména za situace, když jim zaměstnavatel poskytuje k výkonu práce i "referentské" vozidlo.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail