Školení vedoucích pracovníků a zdravotníků ve školách

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Musí projít školením BOZP pro vedoucí pracovníky i pracovníci pověření vedením na 2. a 3. stupni řízení? Například vedoucí učitelka odloučeného pracoviště, školnice.  Jak často musí absolvovat školení zaměstnanec pověřený funkcí zdravotníka školy?

Zákoník práce ani žádný jiný předpis nerozlišuje školení BOZP pro zaměstnance a školení BOZP pro vedoucí zaměstnance. Z ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce pouze vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům  školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení pak zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále při změně pracovního zařazení či druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, nebo v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zákon hovoří o povinnosti zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení, tedy zaměstnance nijak nediferencuje. Zaměstnanci jsou podle zákoníku práce, jak zaměstnanec v pracovním poměru tak zaměstnanci činní na základě některé dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).

Zákoník práce také výslovně stanoví, že zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Nikdo jiný to za zaměstnavatele nestanoví. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že obsah a četnost školení záležitost především na provedené prevenci rizik ve smyslu § 102 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.Tomuto procesu se říká řízení rizik a skládá se z fáze zjištění rizik, jejich vyhodnocení a přijmutí preventivních opatření a právě klasickým preventivním opatřením je školení.

Nakonec podle § 302 zákoníku práce platí, že vedoucí zaměstnanci jsou mimo jiné povinni řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, co nejlépe organizovat práci a vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Ve Vašem konkrétním případě se asi musí i při vyhodnocení prevence rizik vzít v úvahu, že se jedná o odloučené pracoviště a podle toho zaměřit i obsah školení.

Pokud se týká zdravotníků škol, tak podmínky pro ně stanoví zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona platí především, že fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.  Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje. Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Dále pak platí, že za zdravotníka neboli za osobu  způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku; s tím, že náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis. Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 106/2001 sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon sám ani vyhláška však nestanoví, že by se kurs první pomoci měl opakovat. Jedna věc je jednorázové absolvování kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě jako předpokladu pro výkon funkce zdravotníka a druhá věc jsou pravidelná školení BOZP, o jejichž četnosti a obsahové náplni rozhoduje výhradně zaměstnavatel.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail