Školení práce ve výškách

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Prosím o radu k provádění NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zejména k problematice proškolení zaměstnanců - Příloha část XI. Školení zaměstnanců. Píše se zde, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení. Co je míněno dostatečným rozsahem? Má  školení nějak omezenou časovou platnost? Kdo může školení provádět? Musí to být nějaká akreditovaná společnost (nebo jinak odborná osoba), nebo si toto může společnost školit sama. Já jako manažer BOZP mám osvědčení, mohu tedy školit?

Část XI. Školení zaměstnanců nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky pouze pro úplnost zdůrazňuje, že zaměstnavatel nemůže opomenout školení zaměstnanců, kteří pracují na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, protože to vyžaduje směrnice. Toto nařízení vlády je totiž transpozicí směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). V preambuli této směrnice se totiž výslovně uvádí „Žebříky, lešení a lana jsou zařízeními nejčastěji používanými při výkonu dočasné práce ve výšce, a bezpečnost a zdraví zaměstnanců vykonávajících tento druh práce proto závisí v podstatné míře na jejich správném použití. Způsob, kterým mohou zaměstnanci tato zařízení nejbezpečněji použít, proto musí být přesně stanoven. Z tohoto důvodu je požadováno odpovídající zvláštní školení zaměstnanců.“

My máme sice obecnou právní úpravu o školení zaměstnaců obsaženou v § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce, ale v této směrnici je to spíše pro připomenutí, že rizika zde upravená – tedy nebezpečí pádu z výšky nebo hloubky – jsou zvlášť nebezpečná.

Podle nařízení vlády platí, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

V citovaném ustanovení se zdůrazňuje, že jde zejména o školení, pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m. Zde je důležité ono slůvko „zejména“. Z toho vyplývá, že výčet zde uvedený není taxativní, zaměstnavatel si ho může upravit podle svých potřeb a především na základě vlastní provedené prevence rizik. Je asi zřejmé, že když zaměstnavatel nepoužívá při práci pojízdné plošiny, nebude toto téma školit. Školení musí skutečně vycházet z poctivě provedené prevence rizik.

Proto otázky, jak často bude školení prováděno a jaká bude náplň školení, to jsou otázky, které si musí zodpovědět sám zaměstnavatel nebo osoba  provádějící mu prevenci rizik. Nakonec i výběr školitele záleží jen a jen na zaměstnavateli. V nařízení vlády se spíš klade akcent na to, aby školení bylo v dostatečném rozsahu pro všechny pracovníky, kteří se mohou při práci ocitnout v riziku pádu z výšky nebo do hloubky. Toto nařízení vlády se v praxi používá zejména na stavbách, kde je také velká fluktuace zaměstnanců. Zaměstnavatel se nemůže spoléhat na to, že pravidelně jednou do roka školí zaměstnance o BOZP, ale musí o rizicích spojených s nebezpečím pádu z výšky nebo do hlouky informovat a dostatečně proškolit všechny zaměstnance, kteří uzavírají nějaký pracovněprávní vztah, byť jen třeba na omezenou dobu.

Autor článku: 

Komentáře

školitel výškových prací

20.02.2020 - 15:15 Petr Zehnal
Dobrý den, ve Vaší odpovědi na dotaz jsem bohužel nenašel konkrétní vyjádření na část otázky "Kdo může školení provádět? Musí to být nějaká akreditovaná společnost (nebo jinak odborná osoba), nebo si toto může společnost školit sama. Já jako manažer BOZP mám osvědčení, mohu tedy školit?" Doplňkově se ptám jelikož pracuji ve výškách dělám si OZO v prevenci rizik. Mohu tedy po úspěšném složení zkoušky školit práce ve výškách? Velice děkuji za odpověď

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail