Školení osob nakládajících s chemickými látkami

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví - Otázky a odpovědi č. 4/2014.

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, musí být prokazatelně proškoleny fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61. Můžete mi poradit, jak často a kdo má provádět proškolení výše uvedených fyzických osob a jak často? Můj názor je, že kromě látek vysoce toxických by to měl provádět v organizaci pracovník odpovědný za oblast BOZP, četnost 1 x ročně, případně vedoucí zaměstnanec těchto fyzických osob, četnost 1 x ročně.

Pro všechny tyto látky musí mít právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů (dále jen zaměstnavatel) zpracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky (v souladu s novými chemickým zákonem jsou označovány jako látky a směsi - dále jen NCHLaS, v zákoně č. 258/2000 Sb. zatím nebylo opraveno).

Pro školení je nutno odlišit nakládání s NCHLaS vysoce toxickými a nakládání s NCHLaS ostatními.

Zaměstnavatel může s NCHLaS vysoce toxickými nakládat, pokud tuto činnost má zajištěnou fyzickou osobou odborně způsobilou (§ 44b odst. 1, 2 nebo 7). Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované prokošlení se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let.

Pro nakládání s NCHLaS ostatními platí, že zaměstnavatel je povinen prokazatelně seznámit zaměstnance s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci (což musí být obsahem písemných pravidel). Zákon č. 258/2000 Sb. přitom neurčuje, kdo a jak často s pravidly zaměstnance seznamuje. V tomto případě tedy platí obecné ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 103, odst. 3, kdy: "Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnostni a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno."

Zaměstnavateli bych doporučil stanovit povinnost vedoucími zaměstnanci pracoviště seznámení s písemnými pravidly pro nakládání s NCHLaS ostantními před zahájením výkonu činnosti zaměstnancem, a dále pak v rámci pravidelného opakovacího školení BOZP na pracovišti. Určení školící osoby a lhůtu bych nezpřísňoval, protože i zákonodárce zákonem rozlišil nakládání s NCHLaS vysoce toxickými a ostatními stanovením osoby školitele a lhůty školení pro NCHLaS vysoce toxické.

Komentáře

Doplnění předpisu.

20.11.2014 - 07:18 Václav Syrový
Ještě bych doplnil ustanovení poněkud v posledních létech neprávem opomíjeného předpisu a to vyhl. 48/82 Sb., ČTRNÁCTÁ ČÁST NEBEZPEČNÉ LÁTKY A NEBEZPEČNÉ ZÁŘENÍ §237 "Nebezpečné látky (5) Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií." Shodou okolností jsem včera šetřil úraz, kdy uklízečce šplíchl do oka přípravek na chemické čištění odpadů.který asi ze vzdálenosti 90 cm šplíchla do vody v záchodové míse načež vystříkl gejzír a kapka vody s přípravkem ji šplíchla do levého oka. Na štěstí oko okamžitě vyplachovala několik minut pod tekoucí vodu. Obličejový štít ani ochranné brýle na obličeji bohužel neměla. Naštěstí oko nebylo poškozeno, takže se záležitost obešla bez pracovní neschopnosti. Návod před použitím ji četla vedoucí střediska a uklizečka sama také.

Musí být OZO písemně pověřena?

08.06.2015 - 17:37 David Čejchan
Dobrý den, na pracovišti řeším zda vůbec odborně způsobilou osobu písemně pověřovat? Já jako OZO BOZP a PO také nejsem písemně pověřen, zajišťování činností pro zaměstnavatele vyplývá již z názvu pozice. OZO pro nakládání s NCHLaP máme na pracovišti několik, žádná však není písemně pověřená? Splnil jsem zákonnou povinnost? Předem děkuji za názor.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail