Školení BOZP a PO pomocí e-learningu

Zdroj: 

V důsledku tzv. koronavirové krize vzrostl zájem o vzdělávání na dálku, mimo jiné i formou e-learningu, včetně provádění tzv. školení BOZP (právní předpisy jej neznají, požadují celou řadu školení a seznámení zaměstnanců, která lze pod tento pojem zahrnout) a školení PO zaměstnanců prostřednictvím tohoto nástroje. Je však pro zaměstnance vhodný? A pokud ano, za jakých podmínek? Čtěte v článku Tomáše Neugebauera.

E-learning je progresivním prostředkem vzdělávání, který je často používán i pro školení BOZP a PO zaměstnanců. Jeho použití pro tato školení má své zastánce i odpůrce. Není pravdou, že tuto formu je možné využít jen v administrativě. Vhodná je též ve školství, zdravotnictví a dalších oblastech. V poslední době se dokonce prosazuje i ve stavebnictví. Její využití má však svá pravidla.

Rozhodne-li se zaměstnavatel provádět tzv. školení BOZP a školení PO formou e-learningu, nesmí při tom zapomenout na zajištění zákonných požadavků na provádění těchto školení, například, že obsah školení stanoví on, nikoliv nějaká firma dodávající e-learningový projekt, a že školení musí být úspěšně absolvováno před zahájením výkonu práce.

Podíváme-li se na školení PO a školení BOZP z pohledu využití e-learningu, narazíme hned z počátku na problém. E-learning je prostředek vytvořený primárně pro výuku něčeho, například používání počítačového programu či profesionálního ovládání klávesnice. Školení PO a školení BOZP neslouží k výuce, ale k poskytnutí informací o požadavcích na zajištění BOZP a PO u konkrétního zaměstnavatele určité skupině zaměstnanců (nejedná se o výuku bezpečného chování zaměstnance při výkonu práce, ale o instruktáž o požadavcích právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, příp. dalších požadavků zaměstnavatele). Obsah tedy nemůže být obecný, ale musí být konkrétní pro určitou skupinu zaměstnanců u jednotlivého zaměstnavatele, např. pro zaměstnance v administrativě, na obrobně, v dopravě, ve skladu u firmy XY.

Co by mělo být splněno při využití e-learningu

Výukový text školení BOZP a školení PO prováděných formou e-learningu by měl mít vhodnou vyprávěcí formu. Neměl by být souhrnem citací právních předpisů, ani „komiksem“, kdy většinu výukového textu tvoří obrázky. Má odpovídat konkrétním podmínkám u zaměstnavatele, ne být obecným seznámením s požadavky především právních předpisů. Svým obsahem musí odpovídat rozsahu, jenž je stanoven v osnově, resp. tematickém plánu a časovém rozvrhu (pro oblast PO). Kromě doplňujících obrázků, případně grafů, by výukový text měl především obsahovat hypertextové odkazy na celou řadu doplňujících informací, mimo jiné také na obsahy interních předpisů zaměstnavatele. Je vhodné, obsahuje-li též videa a animace. Optimální je, jsou-li součástí fotografie, příp. videa z konkrétních míst pracovišť zaměstnavatele znázorňující nebezpečí nebo chyby při dodržování BOZP (v tomto případě musí být dbáno na dodržení souladu s GDPR).

Součástí e-learningového projektu by mělo být přezkoušení získaných znalostí testem. Je vhodné, je-li vytvořen „koš“ zkušebních otázek, z kterých počítač sestavuje pokaždé jiné znění testu pro jednotlivého zkoušeného zaměstnance. Ten by neměl obsahovat více než třicet až čtyřicet otázek. Také by měl být stanoven přiměřený přípustný limit chybných odpovědí. Je-li při testu počet chybných odpovědí nadlimitní, nesmí být programem vydáno osvědčení o úspěšném absolvování a zkoušený musí po návratu do výukového textu test absolvovat znovu (počítač vygeneruje test s jinými otázkami).

Pouhé použití e-learningu ke splnění zákonných povinností zaměstnavatele nikdy nestačí! Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je možné jím pokrýt téměř v plném rozsahu (nelze plně nahradit např. problematiku poskytování OOPP a MČDP, kdy není možné vycházet pouze z právních předpisů). Avšak na školení BOZP se širším obsahem je nezbytná kombinovaná výuka (blended learning), tedy e-learning a přednáška

Na přednášce se zaměstnanci seznámí s konkrétními požadavky na zajištění BOZP a PO, které souvisejí s jejich výkonem práce a s jejich pracovištěm (například konkrétními riziky a opatřeními, kategorií práce, které se týkají jimi vykonávané práce). Také zde mohou vznést dotazy, což je velmi důležitá součást školení. Nutný rozsah přednášky (to, co nelze nahradit e-learningem) je závislý na úrovni digitalizace řízení firmy, resp. společnosti (BOZP je nedílnou součástí řízení firmy, to znamená, jaká je úroveň řízení firmy, má být i úroveň řízení BOZP). Avšak nikdy, pokud mají být splněny zákonné požadavky, nelze přednášku zcela zrušit. 

Také školení prováděné formou e-learningu musí být realizováno podle statutárním orgánem schválené osnovy, resp. v PO podle tematického plánu a časového rozvrhu. Nelze tedy bez jakéhokoliv zapracování do systému zajištění BOZP, resp. PO, ve firmě nebo společnosti automaticky začít využívat někým dodaný e-learningový projekt (a to pomíjím skutečnost, že o tom musí být předem informována odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí). Provádění školení formou „připojit se někam“ (dálkový přístup do e-learningového projektu externí firmy) a tam provést školení s tím, že obdržím doklad o absolvování, je pro splnění zákonných požadavků zcela nedostatečné!

Tematický plán a časový rozvrh školení (osnova pro školení v PO) musí být nejméně jedenkrát ročně kontrolován a o provedení této kontroly musí být písemný doklad, neboť se jedná o součást dokumentace PO. Platí to pochopitelně i v případě, je-li školení prováděno pomocí zakoupeného e-learningového programu. Tato povinnost neplatí pouze pro firmy nebo společnosti, které provozují pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Pořízením e-learningového projektu to nekončí

Při koupi e-learningového projektu tzv. školení BOZP nebo školení PO je nutné počítat s tím, že tímto práce nekončí, ale naopak začíná. Projekt je nutné v maximální možné míře upravit na konkrétní podmínky firmy nebo společnosti, příp. provedení těchto úprav zajistit u dodavatele projektu. Dále je nutné definovat obsah v osnově, resp. tematickém plánu a časovém rozvrhu školení. Ty musí být podepsány jejich zpracovatelem s požadovanou kvalifikací a statutárním orgánem schváleny.

U školení BOZP je nutné zohlednit, které povinnosti zaměstnavatele jsou jeho použitím splněny a na základě toho zajistit splnění zbývajících povinností z oblasti poskytování informací zaměstnancům. Například seznámení s riziky a se zaměstnavatelem přijatými opatřeními, s kategorizací prací (pokud tuto informaci není možné získat v elektronické podobě pomocí hypertextového odkazu ve výukovém textu e-learningu (zaleží na úrovni digitalizace řízení u zaměstnavatele), školení podle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů (seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornění na možné ohrožení těmito zařízeními).

Tvorba e-learningových projektů školení BOZP a školení PO je nikdy nekončící činnost, neboť výukové texty a zkušební testy je nutné neustále průběžně aktualizovat. Zvláště při pořízení e-learningových projektů od dodavatelské firmy je nutné řešit, jakým způsobem, v jakých lhůtách a kdo bude provádět aktualizace výukových textů a zkušebních testů.

Shrnutí

Školení BOZP a školení PO je možné provádět formou e-learningu, ALE je nutné dodržet, že:

  • tato školení, tzn. i tyto e-learnigové projekty, neslouží k obecné výuce výkonu BOZP a požární ochrany, ale k poskytování informací o konkrétních požadavcích na zajištění BOZP a PO u konkrétního zaměstnavatele;
  • e-learningové projekty nemohou nikdy obsáhnout celou šíři informací, které je zaměstnavatel zaměstnancům v BOZP a PO povinen poskytovat, tedy nikdy nemohou plně nahradit prezenční formu školení (zaměstnavatel musí řešit poskytnutí zbývajících informací);
  • zajištění BOZP a PO je nedílnou součástí řízení společnosti, firmy nebo instituce, a že úroveň řízení BOZP a PO musí odpovídat úrovni řízení u zaměstnavatele [míra využití digitalizace při zajištění BOZP a PO má být v rovnováze s mírou digitalizace řízení ve společnosti, firmě nebo instituci, např. využívají-li dělníci na údržbě při výkonu své práce počítač (pro příjem, evidenci a vyřízení zakázek od jednotlivých oddělení, vč. výkaznictví apod.), je vhodné, aby pro jejich školení byl e-learning využit];
  • zaměstnavatel musí mít nejen možnost, ale musí i provádět, případně zadávat provedení, úpravy výukových textů podle jeho potřeb (obsah školení musí odpovídat potřebám zaměstnavatele, nikoliv nějakým obecným představám zpracovatele projektu; to se samozřejmě týká i nastavení počtu chybných odpovědí v testu, kdy je ještě považován za úspěšně absolvovaný);
  • provádění školení formou e-learningu musí splňovat všechny další požadavky stanovené platnými právními předpisy; zaměstnavatel musí mít zpracovány osnovy, resp. tematické plány a rozvrhy školení, které jím musí být schváleny (u tematických plánů musí být doklad o minimálně každoroční kontrole) a obsah e-learningových projektů jim musí odpovídat; na dokladu o absolvování školení požární ochrany musí být podpis školitele, tedy zpracovatele výukového textu s příslušnou odbornou způsobilostí (také na něm, nebo jiném dokladu, musí být podpis osoby, jež provedla část školení, která byla provedena formou přednášky).

Pokud se vám podaří všechny tyto podmínky dodržet, máte vhodné e-learningové projekty pro provádění školení BOZP a požární ochrany. V opačném případě se jedná pouze o více či méně nedokonalý nástroj pro provádění uvedených školení a je nutné tomu přizpůsobit poskytování zbylých informací zaměstnancům jiným způsobem (nejběžněji přednáškou), jakož i osnovy a tematické plány a především doklady o absolvování jednotlivých školení.

Autor článku: 

Komentáře

Velmi fundovaně vysvětleno a

29.09.2020 - 17:49 Norbert Chalupa
Velmi fundovaně vysvětleno a popsáno. Doporučil bych mnohým zaměstnavatelům využívajícím e-learningové programy ke školení BOZP, PO, přečíst a zamyslet se nad způsobem, jak a jaký používají e-learningový program ke školení, včetně školení odborných? Za mě jako doplněk, v kombinaci s přednáškou, super.

Re: Velmi fundovaně vysvětleno a

01.10.2020 - 22:18 Tomáš Neugebauer
Děkuji, jsem rád, že se článek líbí.

Budíček

02.10.2020 - 11:52 Jan Hes
Kluci, vstáváme, je rok 2020! Co se takhle konečně ponořit trochu hlouběji do možností dnešních technologií, pochopit a smířit se s realitou současného pracovního života, vyjít hrdě vstříc jejím potřebám a neviset pořád ve starých dobrých osmdesátkách?

Pane Hesi,

02.10.2020 - 14:46 Norbert Chalupa
Pane Hesi, nechtěl jsem na Vaši reakci reagovat z toho důvodu, že se mi nelíbí Váš ironický tón, ale to je Vám zřejmě vlastní. Pan Neugebauer pouze velmi správně a v duchu stanoviska Státního úřadu inspekce práce z r. 2016 (od r. 2020 je to pouze 4 roky) vysvětlil úskalí některých e-learningových programů. Podotýkám některých, nemusí to být zrovna ten váš. Můj názor na toto vyplývá z pětadvacetileté praxe a z dvacetileté praxe jako OSVČ v prevenci rizik, a to mi prostě nikdo nevezme. Nic proti e-learningu nemám, proti IT už vůbec ne, nicméně moje zkušenost je taková, že mnoho zaměstnavatelů využívajících různé e-learningové programy spoléhají pouze na ně, a to je špatně. Nic víc, nic míň.

Pane Chalupo,

02.10.2020 - 16:59 Jan Hes
nedá se svítit. Jak vidím věty typu "... e-learningové projekty NEMOHOU NIKDY obsáhnout celou šíři informací, které je zaměstnavatel zaměstnancům v BOZP a PO povinen poskytovat, tedy NIKDY NEMOHOU plně nahradit prezenční formu školení ...", nemůžu si pomoct! Vždycky si vzpomenu na ty 18 let trvající střety s odpůrci e-learningu s podobnými vyjádřeními, aby se pak zjistilo, že ta jejich všeobsáhlá prezenční školení představují chvilky poezie s předčítáním předpisů, u kterých polovina obecenstva usne. Nostalgicky zavzpomínám na ty zástupy zaměstnavatelů, kteří by bez e-learningu neškolili vůbec nebo si nadále nechávali od zaměstnanců jen podepsat cáry papíru s prohlášením o proškolení. Už jen s úsměvem na rtech pomnu i na jistou soudní paní znalkyni, která na jednu stranu vydala ostrý pamflet proti e-learningu a stranu druhou nabízela a dodnes nabízí preventivní požární prohlídky objektů online s tím, že zákazník si prochází objekt sám s mobilem a čelovkou! Za tu dobu jsem hluboce přesvědčen, že nástup online školení, a to i těch bohužel mizerných, pozvednul úroveň informovanosti v oblasti BOZP o pořádný kus výš. Nechci tady polemizovat s jednotlivými nepřesnostmi či vyloženými dezinformacemi v článku, ani vyjmenovávat nesčetné výhody využití dnešních IT technologií pro efektivní realizaci školení a informování v oblasti BOZP, proto zkusím položit jednu jedinou jednoduchou otázku: "Jakou informaci dnes nelze u běžných školení BOZP předat online formou?" Vždyť i ten nešťastný koronavirus vám musel nastínit možnosti dnešních IT technologií. Proto, prosím, neděste lidi užíváním výrazů "NIKDY NEMOHOU"!

"Jakou informaci dnes nelze u běžných školení BOZP předat online

02.10.2020 - 18:39 Martin Petráš
Dobrý den, k Vašemu dotazu: zejména praktické ukázky a nácviky (resuscitace na figuríně při první pomoci nebo například správné nasazení úvazu a postroje při školení ve výškách a nad volnou hloubkou) - to přes elearning opravdu nenacvičíte. A pouze pustit filmeček, u kterého všichni usnou a nemají možnost si to fyzicky osahat, to je na nic. Věřte mi, školím už nějaký pátek a když přijdu do firmy, kde doposavad probíhalo školení online, tak se nestačím divit, co všechno neznají. Občas mi připadá, že to za zaměstnance odklikala sekretářka nebo nějaká brigádnice.

Je mi líto,

03.10.2020 - 01:05 Jan Hes
nepochopil jste otázku. Odkdy je správné nasazení úvazu a postroje předmětem běžných školení o BOZP? Nebavíme se tady o specializovaných školeních, kde je nepochybně vhodný i praktický nácvik (např. Vámi uvedené práce ve výškách). Podobně je na tom i Váš argument o nácviku resuscitace na figuríně v rámci školení o první pomoci. I když i tady Vám dám malý příklad. Představte si, že jako majitel firmy se 200 zaměstnanci máte na proškolení první pomoci budget třeba 10.000 Kč. A ten můžete vynaložit buď na proškolení NĚKOLIKA MÁLO zaměstnanců praktickým kurzem s nácvikem, nebo na proškolení VŠECH zaměstnanců multimediálním online kurzem s interakcemi. Co si vyberete? Ale zpět. Bavíme se tady hlavně o výrazech v článku jako "... NIKDY NEMOHOU ...", kterými pan Neugebauer straší a dezinformuje nezasvěcené čtenáře. Ani poslední věta Vašeho příspěvku nemá nic společného s pádnou argumentací proti školení online formou. Máte prostě zřejmě smůlu na nekvalitní předchůdce (to se může klidně stát stejně u prezenčních i online školení) nebo klidně i lajdáckého zákazníka, kterému je celá péče o BOZP buřt a chce jen od někoho "kulaté" razítko. Příklad, který uvádíte, není o formě ale přístupu ke školení, já mám zas velmi bohaté zkušenosti s tím, že paní sekretářka nebo paní brigádnice nechaly zaměstnance podepsat jen jakási prohlášení o provedeném prezenčním školení. I tady bude mít ale navrch e-learning. Dámy by u něj musely prolomit přístupové údaje, ošálit monitorování průběhu školení řídícím vzdělávacím systémem, vyplnit za zaměstnance správně testy a nakonec je přinutit podepsat certifikáty nebo zfalšovat jejich podpisy. A na takové praktiky by se nepochybně přišlo jednodušeji než na to, jestli dotyčný opravdu byl na prezenčním školení nebo jestli přednášející skutečně odpřednášel vše podle přiložené osnovy. Znovu opakuji. Je rok 2020, možnosti online technologií velmi široké. Jen je správně uchopit. Obávám se ale, že zrovna zdlouhavý akademický přístup pana Neugebauera tím správným úchopem pro běžnou praxi opravdu nebude. A to minimálně hned ze dvou důvodů: 1) byl by v jeho podání neúměrně nákladný 2) když vidím náhledy těch "oceněných" e-projektů s technologiemi na úrovni betaverzí T602 - viz např. http://bozppo-neu.cz/wp-content/uploads/2017/01/e-learning.pdf či http://bozppo-neu.cz/?page_id=861 , tak se obávám, že by ho s nimi v běžných podnikajících firmách rychle vyhnali, a když už by se náhodou našel nějaký ochotný zaměstnavatel, tak by to za podobné user friendly "aplikace" nepochybně schytal od samotných školených zaměstnanců. Sorry jako!

Vážený pane Hesi,

03.10.2020 - 12:09 Martin Petráš
asi jsem opravu nepochopil Vaši otázku. Já totiž nerozlišuji školení jako Vy na "běžná" a specializovaná". Všechna školení BOZP by měla být udělána pořádně. Nejsem proti e-learningu jako vhodnému doplňku ke školení prezenčnímu. Vyvracet Vám nebudu ani argument typu: že jako majitel firmy se 200 zaměstnanci má budget 10 000,-Kč na vzdělávání BOZP. To je přesně to, na co jsem upozorňoval - vyplní to asistentka za všechny. Neúměrný tlak na cenu, se VŽDY projeví na kvalitě vzdělávání aneb podle pravidla: co nic nestojí = za nic nestojí. Rovněž Vaše navážení se do pana Neugebauera není myslím vhodné a na místě. Asi máme na danou problematiku každý jiný názor (to je v pořádku).

Dobrý den

04.10.2020 - 11:03 Jan Hes
krátce k vysvětlení pojmu "bežné" a "specializované" školení. Mohl bych používat výrazy jako "zvláštní odborná způsobilost" apod., ale vzhledem k tomu, že nám tady léta tápe jaksi neucelená legislativa, lépe sedí spíše následovné srovnání. Kolik % zaměstnanců v ČR si myslíte, že by rámci školení o BOZP mělo být proškolováno o "správném nasazení úvazu a postroje při školení ve výškách a nad volnou hloubkou"? Když vystřelím číslo nějakých 0,0X %, nejspíš ještě přeháním, zatímco na druhé straně vidím minimálně XX,0 % zaměstnancům, u kterých může být školení plně realizované online formou nejen zcela odpovídající legislativním požadavkům, ale také mnohem účinnějším, co se týče osvěty a prevence (administrativa, ale nejen ona, i řada dalších činností). A ještě k tomu tlaku na cenu! Zaměstnavatel při podnikání bohužel neřeší pouze otázku BOZP (byť jsme se předtím bavili o školení první pomoci, které však legislativně spadá spíše do oblasti PLS) a náklady jeho činnosti jsou pro něj velmi důležité. Ted ať chcete nebo nechcete i při řešení školení o BOZP se na ně musí ohlížet. Nedávno mi přišel email, kde byl dotaz na návrhy pro legislativní vylepšení postavení OZO v BOZP. Úplně mě zamrazilo, když jsem pak viděl, jaké 2 odpovědi samotných OZO v BOZP se objevovaly nejčastěji: 1) mít pravomoc zaměstnavateli něco nařizovat 2) povinnost OZO v BOZP oznamovat inspekci zjištěné závady u zaměstnavatele! Tohle je naprostá šílenost, BOZP je nesporně důležitou součástí výkonu podnikatelské, nikoliv však jediný středobod, to by si měla řada lidí uvědomit, zvláště pak při jejím současném pojetí od legislativy po její praktikování.

Re: Dobrý den

03.11.2020 - 13:40 Tomáš Neugebauer
Chybí vám přehled o problematice. Povinnost OZO v BOZP oznamovat inspekci zjištěné závady u zaměstnavatele není tak mimo mísu, jak se vám zdá. Tuto povinnost již má lékař, který zaměstnavateli poskytuje pracovnělékařské služby a kominík. A když přihlédneme k tomu, že zmíněný lékař je odborným poradcem zaměstnavatele pro oblast ochrany zdraví při práci, a že OZO je odborným poradcem zaměstnavatele pro bezpečnost práce, proč by neměli mít vůči zaměstnavateli stejné postavení.

Tomáš Neugebauer

03.11.2020 - 13:43 Tomáš Neugebauer
Pokud to bude správný majitel firmy, tak zvolí proškolení několika málo zaměstnanců praktickým kurzem. A to hned ze dvou důvodů. Je to efektivnější a přitom je v souladu s požadavky právních předpisů.

"nedá se svítit. Jak vidím

02.10.2020 - 20:23 Tomáš Neugebauer
"nedá se svítit. Jak vidím věty typu "... e-learningové projekty NEMOHOU NIKDY obsáhnout celou šíři informací, které je zaměstnavatel zaměstnancům v BOZP a PO povinen poskytovat, tedy NIKDY NEMOHOU plně nahradit prezenční formu školení ...", nemůžu si pomoct!" - tím jen dokazujete, že vaše znalosti problematiky nejsou dostatečné. Ono to opravdu nejde, ale to pochopí pouze ten, kdo zná nejen problematiku e-learningu, ale též problematiku požadavků na zajišťování BOZP, jakož i má s tím praktické zkušenosti. E-learning v BOZP prosazuji již téměř dvacet let, jsem tvůrcem několika e-learningových projektů. Za některé jsem získal mezinárodní ocenění. Takže opravdu nepatřím k odpůrcům e-learningu, ale též nepatřím k nekritickým zastáncům jeho využití. Na celou problematiku mám realistický pohled. Ctím požadavky právních předpisů, neboť si uvědomuji, že v opačném případě svou prací ohrožuji uživatele mých projektů. Bohužel přístup p. Hese je jiný, a to nejen zde. Je známím dezinformátorem v oblasti využití e-learningu v BOZP a PO. Přehlížet omezení provádění školení BOZP a PO formou e-learningu je trestuhodné.

Tomáš Neugebauer

02.10.2020 - 22:21 Tomáš Neugebauer
Promiňte, má být: je známým dezinformátorem. Chybička se vloudila.

Re: Pane Chalupo,

03.11.2020 - 12:34 Tomáš Neugebauer
Pane Hesi, "nedá se svítit. Jak vidím věty typu "... e-learningové projekty NEMOHOU NIKDY obsáhnout celou šíři informací, které je zaměstnavatel zaměstnancům v BOZP a PO povinen poskytovat, tedy NIKDY NEMOHOU plně nahradit prezenční formu školení ...", nemůžu si pomoct!" - nemůžete si pomoc, protože na problém nahlížíte pouze z pohledu možnosti využití moderních technologií pro tvorbu e-learningových projektů. To je však sekundární, neboť primární jsou stanovené požadavky právních předpisů. Ty vy však přehlížíte. Proto jste každým odborníkem kritizován. Co se týče vaší otázky, tak problém je v tom, že e-learning je vždy více či méně zobecněné školení, a proto není možné, aby obsáhlo vše, co má školení obsáhnout. Toho lze dosáhnout co možná nejmenším zobecňováním, jež je možné při přednášce. Tedy výraz "nikdy nemohou" je výrazem konstatování faktu.

Pane Neugebauere,

03.10.2020 - 00:12 Jan Hes
neodpověděl jste na triviální otázku. Položím ji tedy pro jistotu ještě jednou: "Jakou informaci dnes nelze u běžných školení BOZP předat online formou?" A můžete k ní rovnou přidat byť jeden jediný příklad mnou kdekoliv podané dezinformace. K významným celosvětovým oceněním Vašich povedených Wordových e-learningových projektů s neautorskými gify moc gratuluji. Všechna čest! Zkuste s nimi také oslovit pár běžných zaměstnavatelů z komerční sféry. A začít můžete třeba u těch menších, co mají ve firmě jen pár lidí. Ti budou z Vašeho laboratorního přístupu nepochybně nadšeni.

Pane Hesi, opět dokazujete

03.11.2020 - 13:24 Tomáš Neugebauer
Pane Hesi, opět dokazujete neprofesionálnost svého přístupu k problému. Vy před požadavky právních předpisů na školení a seznamování zaměstnanců s BOZP stavíte požadavky zaměstnavatelů z komerční sféry. Tím nejen degradujete BOZP, ale též podporujete a vychováváte zaměstnavatele k odporu zajišťovat BOZP kvalitním způsobem. On-line formou nelze předat objem potřebných informací pro každého jednotlivého zaměstnance, neboť zpracování takového e-learningového projektu by bylo nad míru náročné nejen časově a též finančně nákladné, tedy neefektivní. Wordovské provedení je právě předností, neboť lépe naplňuje požadavky právních předpisů. A pro vaši informaci, i když zmíněný e-learningový projekt nebyl vytvořen pro komerční účely, tak jej zakoupilo několik společností, včetně zahraniční, a pro jednu vysokou školu byl inspirací pro vytvoření svého projektu. Takže zájem je.

Reakce

03.10.2020 - 21:13 Herman Riedel
Dobrý den, málokdy reaguji na nějaký článek na BOZP info, nicméně mě článek a reakce pod ním tak trochu přinutili k tomu, abych reagoval. E-learning aplikovaný ve své čisté podobě je bezpochyby dobrá myšlenka a ve firmě jej využíváme, dokonce máme pro něj i dvě samostatné platformy. Využívá se pro školení zaměstnanců, seznámení s obecnými vnitřními předpisy apod., ale pouze s jednou výjimkou. A tou je BOZP/PO. Nepracuji pro žádnou malou firmu, ale pro nadrárodní korporaci, kdy by nebyl nedostatek zdrojů to zavést, ale vzhledem k velké variabilitě činností a závodům po celé ČR by jenom základní zpracování systému pro jednoduché/obecné školení BOZP znamenalo takové náklady, že v přepočtu na čas vyjde čas živého školitele (vedoucího nebo bezpečáka) laciněji. A v dnešní době nástrojů od Microsoftu (Skype nebo jeho nástupce Teems) je možné školit lidi napříč celou republikou bez toho, aby se zaměstnanci museli někde shromažďovat. To nemluvím o tom, že existuje možnost promítat videa, prezentace, animace...... . Komplikovanější je to s prezenčními listinami, ale i to je řešitelné. Přístup pana Neugebauera nepovažuji za akademický. Pokud budete chtít 100% pokrýt BOZP e-learningem, a nemá čistě firmu s administrativní činností, tak se bez e-learningu s kombinací s přednáškou neobejdete. Tohle je můj odborný názor a doposud mě nic nepřesvědčilo o opaku. Ale pro doplnění informací a aby můj příspěvek byl vyrovnaný, možná by bylo zajímavé pro čtenáře podívat se na tyto stránky https://www.pyrokontrol.cz/novinky/skoleni-bozp-a-po-formou-e-learningu-z-pohledu-soudniho-znalce/ a zejména diskuzi pod ním. Pak ještě možná najdete něco zde: https://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/jak-je-to-tedy-s-tim-e-learningem/

Dodatek

03.10.2020 - 21:23 Herman Riedel
Dovolil jsem si zde ještě uvést ještě dodatek ke svému příspěvku. Vždy když procházím stránky BOZPinfo, tak si velice rád procházím reakce/diskusi. Protože tam se vždy člověk dočte něco zajímavého a postoje diskutujících někdy vedou k sebereflexi, zda to, co dělám a hlavně jak to dělám, nejde udělat lépe. Ale vždycky mě zamrzí útočný/agresivní tón některých diskutujících. Domnívám se, že to sem nepatří, i když je to možná myšleno v dobré víře. Napsané slovo nelze vzít zpět a ten, kdo takto reaguje, nejenom diskredituje sám sebe, ale i tyto fórum.

Konečně trochu věcně

04.10.2020 - 10:35 Jan Hes
Dobrý den, pane Riedele. Ve Vaší reakci jste se dotkl jádra pudla. Je nad slunce jasné, že e-learning není vhodný VŽDY a VŠUDE, ale také není správné dokola tvrdit, že NIKDY a NIKDE (tím se pořád točím okolo výrazů ... NIKDY NEMOHOU ... apod.). To je, oč tu běží, a přiznám bez okolků, za ta léta u mě už skutečně spolehlivě startuje útočný tón vůči těmto tvrzením! Sám připouštíte možnost 100% pokrytí školení o BOZP u "čistě administrativních činností", už to je zásadní narušení tvrzení pana Neugebauera ... NIKDY NEMOHOU ..., o které mi jde! A já bych si směle dovolil tu čistou administrativu rozšířit dále ještě o řadu jiných činností, kde lze pohodlně využít ke školení pouze online nástroje a ukazují se v praxi z mnoha důvodů pro účinnou prevenci daleko efektivnější než prezenční školení (mám na mysli zejména úroveň jejich realizace, se kterou jsem měl možnost se četně potkat). Nabídnu ještě i trochu jiný pohled. Uvádíte, že jste z velké nadnárodní společnosti s širokým záběrem pracovních činností, pan Neugebauer má zkušenosti z nemocnic a vysokých škol. Zkuste si ale početně představit celý trh práce. Kolik % subjektů má svého zaměstnaného bezpečáka na plný úvazek? Kdybychom to brali čistě na počty subjektů bez ohledu na počty jejich zaměstnanců, troufám si odhadnout, že budeme hluboko pod 5%. A i ti, kdo nemají svého vlastního bezpečáka a zabývají se třeba "jen" méně rizikovými činnostmi, musí své zaměstnance chránit a zajistit soubor povinností, jehož seznam položek není o nic moc menší, než ten ve Vašem velkém podniku. Zkuste se vžít také trochu do jejich role. Uff, teď jsem se chtěl rozepsat o outsourcingu v oblasti BOZP, nástrojích pro jeho výkon, jejich finanční náročnosti a efektu, který přináší, ale nakonec tuhle rozsáhlou problematiku z časověúsporných důvodů vynechám a přejdu rovnou ještě k jedné důležité zmínce ve Vašem příspěvku, kterou bych rád okomentoval. Kauza "znalců" z Pyrokontrolu. Komukoliv jen trochu rozumnému myslím netřeba ten výpotek k e-learningnu dále komentovat. Bohatě postačí informace, že tato společnost, která kritizuje (nemá to nic pranic společného s odborným znaleckým posouzením) online formu školení sama nabízí online "virtuální" preventivní prohlídky PO a kontroly pracovišť BOZP - viz jasný důkaz zde https://www.pyrokontrol.cz/sluzby/virtualni-prohlidky/ . A jako na potvoru nabíc sám autor článku referuje na webu jisté vzdělávací instituce e-learning jako doporučovanou formu, díky níž získal on sám odborné vzdělání :-) To už je jen ironie osudu a tím si myslím můžeme kauzu Pyrokontrol směle uzavřít! Pro úplnost jsem se ještě podíval na to Vámi odkazované vyjádření Dr. Skřehota, které jsem neznal. To však jenom potvrzuje, o čem tady není nejmenšího sporu, doporučení a náležitosti školení o BOZP. Když si v tom v něm dosadíte za slovo "e-learning" slova "prezenční školení", bude mít vyjádření naprosto stejnou vypovídající hodnotu! Problém je, že dodržování povinností a správné postupy u prezenčních školení nejsou téma! Prezenční školení = v zavedené bezpečácké mysli automaticky "to správné školení". To však bohužel z mnoha důvodů není vůbec pravda, což ukazuje praxe, se kterou však dogmatičtí odpůrci e-learningu nemají a s ohledem na jejich postoje, ani nemohou mít odpovídající zkušenosti. Ještě možná malá úvaha. Proč se tolik řeší legitimita a náležitosti školení s využitím online nástrojů a nikdo se nezabývá tím samým u prezenčních školení? Protože prezenční školení nejsou tolik vidět, nedráždí, nepoutají! Proč nikoho nezajímalo, že se tady léta letoucí praktikovala prezenční školení v BOZP takovým způsobem, že zcela degradovala celou oblast BOZP (všechna čest světlým výjimkám!). Nakonec i tady vidím nesmírnou výhodu e-learningu, je vidět, zajímá, rozdmýchává emoce. Osobně v prevenci také raději sázím na moderní vizuální preventivní kampaně než na zaprášené, šuplíkové stohy papírů s tabulkami rizik.

Tomáš Neugebauer

03.11.2020 - 13:33 Tomáš Neugebauer
Nikdy zde netvrdí, že e-learning není použitelný nikdy a nikde. To vy jen tak chápete každého, kdo poukáže i na omezení která má jeho využití. Proto odborníci v BOZP váš názor odmítají pro váš nekritický přístup k využití e-learningu. Navíc stavíte komerční požadavky před požadavky právních předpisů, což je zcela nepřípustné. Též opomíjíte fakt, že tzv. školení BOZP neslouží k výuce BOZP. Na závěr jen drobnou poznámku. E-learning již řadu let nerozdmychává emoce. Ty rozdmýcháváte především vy. Obávám se, že z čistě komerčních důvodu.

Legislativa

05.10.2020 - 12:26 Pavla Soukupová
Dobrý den. Povinností podrobit tematický plán e-learningových školení minimálně roční kontrole s povinným zápisem... tím myslíte roční prověrku BOZP, která standardně reviduje vše a tedy i tuto oblast, nebo něco specificky jiného? Jsem zastáncem prezenčních školení, ale v historii už mnohokrát platilo: "NIKDY, neříkej nikdy :-)"

Předpokládám, že máte na

05.10.2020 - 13:27 Tomáš Neugebauer
Předpokládám, že máte na mysli větu: "Tematický plán a časový rozvrh školení (osnova pro školení v PO) musí být nejméně jedenkrát ročně kontrolován a o provedení této kontroly musí být písemný doklad, neboť se jedná o součást dokumentace PO". V tom případě se nejedná o prověrku BOZP, která s tím nemá nic společného, ale o kontrolu dokumentace PO ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení platí nejen v případě provádění školení formou e-learningu, ale i při prezenční formě.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail