Školení BOZP

Součástí povinné dokumentace, kterou musí mít každý zaměstnavatel, je i dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Právě na ni se často ptáte ve svých dotazech. Řekněme si tedy zde v rubrice Nejčastější dotazy jen ve stručnosti základní informace týkající se školení BOZP a předpisů s tím spojených.

§ 37 zákoníku práce ukládá povinnost řádně seznámit zaměstnance s pracovním řádem, kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy platnými u zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat. Toto seznámení nazýváme vstupním školením. Součástí vstupního školení je školení na pracovišti, tj. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jeho kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce (v ZP § 103 odst. 2 a 3 – tam je podrobněji rozepsáno, kdy školení zajistit, četnost a obsah však bude stále určovat zaměstnavatel). Dále probíhají školení opakovaná, jejichž četnost stanovuje zaměstnavatel (není stanovena v žádném právním předpisu) podle přijatých rizik na pracovišti. Nejčastěji se konají pro řadové zaměstnance jednou za 2 roky, pro vedoucí zaměstnance jednou za 3 roky. Protože se toto školení často spojuje se školením o požární ochraně. To upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci). Zaměstnavatel nesmí zapomínat na zaměstnance, kteří jsou k němu dočasně přiděleni agenturou práce (§ 308 a 309 ZP), na zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti (ZP § 74 - 76) nebo osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích (např. dodavatelé a subdodavatelé na stavbách). V těchto případech zaměstnavatel obvykle zajistí vyškolení vedoucího pracovníka, který dále vyškolí své podřízené. Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí (ZP § 106). Mimořádnou pozornost by měl zaměstnavatel věnovat zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště (ZP § 103 odst. 1 písm. f - h). O školení zaměstnavatel vede dokumentaci (ZP § 103 odst. 2 a 3), která by měla obsahovat:

  1. prezenční listinu, kde by měl být uveden název zaměstnavatele (fyzická nebo právnická osoba), datum, jméno a příjmení zaměstnance, evidenční číslo zaměstnance (uvádět datum narození nebo rodné číslo se nedoporučuje kvůli ochraně osobních údajů), prohlášení zaměstnance, že předpisy, s kterými byl seznámen bude dodržovat a jeho podpis,
  2. osnovu školení, kde by měl být opět název zaměstnavatele (fyzická nebo právnická osoba), jméno školitele, datum, seznam předpisů, podpis ředitele, jednatele nebo jiné oprávněné osoby. Součástí mohou být i vyplněné testy účastníků.

Podle § 103 odst. 2 a 3 ZP má zaměstnavatel povinnost školení nejen zajistit, ale také ověřovat znalosti (většinou probíhá formou testu) a soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování předpisů.

Poslední skupinu tvoří školení specializovaná, která ještě můžeme rozdělit:

  1. pro ty, jejich činnost vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (např. revizní technici vyhrazených technických zařízení, obsluha těchto zařízení, svářeči, řidiči),
  2. pro ty, jejichž činnost nevyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (např. pracující ve výškách).

Důležité právní předpisy:

zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb.: § 37, § 103, § 106

nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – Příloha.

Pro řidiče:

zákonč. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů: § 48 odst. 1 písm. a) až d) a Příloha č. 6

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě: § 3 odst. 1 písm. c)

nařízení vlády č. 168/2002, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Pokud jsou na jednom pracovišti zaměstnanci více zaměstnavatelů, pak se tito zaměstnavatelé mají navzájem informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, píše JUDr. Eva Dandová v článku Je potřeba školit smluvní partnery?

V článku Zkušební jízdy s opravenými vozidly zmiňuje autor Václav Brabec mimo jiné i zdravotní prohlídky řidičů.

Lenka Charvátová informuje o školení požární ochrany ve stejnojmenném článku.

O nutnosti vydat místní provozní bezpečnostní předpis (podle nařízení vlády č. 168/2002), kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy píše JUDr. Eva Dandová v článku Je školení řidičů povinné i v případě, že zaměstnanci nejsou řidiči z povolání a nepřepravují více osob?

O školení řidičů pojednávají další články - Školení řidičů referentských vozidel a Kdo provádí školení řidičů referentských vozidel na Městských úřadech (JUDr. Eva Dandová).

Ani zákoník práce ani jiný obecně závazný právní předpis nestanoví periodicitu školení zaměstnanců, informuje JUDr. Eva Dandová v článku Základní roční školení BOZP.

Provést školení formou samostudia je sice možné, ale JUDr. Eva Dandová to nedoporučuje. Proč? To vysvětluje v článku Je možné provést školení BOZP formou samostudia?

Musí být školení BOZP provedeno v mateřském jazyce zaměstnance? Na tento dotaz JUDr. Eva Dandová odpovídá, že to zákoník práce ani žádný jiný zákon nestanoví. Zaměstnavatel v případě, že zaměstnává cizince, musí mít vedoucího zaměstnance, který se bude umět s nimi dorozumět (pokud sám zaměstnavatel neovládá jazyk dotyčných cizinců) a který bude moci je nejen seznámit s určitými předpisy, když jsou přijímáni, ale průběžně s nimi probírat v jejich jazyce všechna opatření, která vyplynou z každodenní praxe.

Zaměstnavatel by neměl podceňovat nehody způsobené elektrickým proudem a měl by zajistit proškolení zaměstnanců i z vyhlášky č. 50/1978 Sb. To vyplývá z článku JUDr. Evy Dandové Musí být administrativní pracovník proškolen z vyhlášky č. 50/1978 Sb.?

O Školení řidičů vysokozdvižných vozíků píše Ing. Antonín Dušátko ze SÚIP ve stejnojmenném článku.

Autor článku: 

Komentáře

Dýchatelnost vzduchu v Galvanovně

30.10.2007 - 22:36 VCBC
jsem zaměstnancem v jedné firmě na, která se zabívá chemickou a elektrolytickou úpravou kovů a chtěl bych se zeptat jaké tato firma musí splňovat bezpečnostní předpisy hlavě co se týče dýchatelnosti vzduchu, konkrétně vám dám několik příkladů: Vzduch v této firmě, hlavně teď když začíná zimní období, protože se zavírají okna a vrata 1. dráždí ke kašli 2. někteří zaměstnanci občas smrkají krev 3. konkrétně já z vlastní skušenosti mám problém s tímto: pokud dělám přímo nad vanama kde probíhá úprava kovu cca 2 hodiny (zinek, nikl) dle praktického lékaře mám poleptané dýchací cesty, což se projevuje bollestí na hrudi a těžkým dýcháním, přímo toto prostředí dráždí ke kašli 4. konkrétně u mořičky (vany kde probíhá odstraňování rezi, nečistot, solí a popř. předchozí úpravy kovu) obsahuje různé směsi kyselin, nejčastěji však HCl (kyselina clorovodíková), pokud je tato v provozu tak na celé výrobní haly unikají výpary které mají vesměs sladkou chuť a dráždí ke kašli, z obecného hlediska se podle těchto vlastností jedná mimojiné i o výbušné výpary Všechny tyto problémy jsou zaviněny nedostatečnou a nesprávně nainstalovanou klimatizací. Žádám vás o vyjádření zda je možné v takovém prostředí pracovat s tím že zaměstnavatel vám jako ochranu dýchacích cest poskytne pouze roušku a ta jak je psáno v návodu je pouze proti prachu. Na podněty ohledně tohoto prostředí vedení firmy nereaguje.

Omluva

30.10.2007 - 22:40 VCBC
Omlouvám se, ale omylem sem tento dotaz odeslal do nesprávné kategorie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail